jueves, 9 de mayo de 2024

Catalunya 12-M. La immigració en els programes electorals

 

He fet una selecció de les propostes de les diferents forces polítiques que es presenten a les eleccions del Parlament de Catalunya el 12 de maig. Òbviament, com és impossible reproduir el seu total contingut, la selecció que he dut a terme de les plantejades en matèria d’immigració solament tracten de recollir els continguts que m’han semblat més importants, és a dir que defineixen l’ADN, el pensament bàsic de cada grup en aquesta tan significada matèria econòmica, social, cultural i política. Ara, toca als lectors i lectores del blog decidir, i espero que ho facin amb seny, la força política que els hi mereix més confiança (i no solament, per suposat, en l’àmbit de la immigració)

Bona, i recomano que amb tranquil·litat per no esvarar-se massa amb algunes propostes, lectura.

1. PSC

“Gestionar els fluxos migratoris, d’emigració i immigració, sota el principi del respecte a la dignitat humana dels migrants juntament amb les possibilitats de feina i d’acolliment de la societat catalana. Acolliment sempre d'acord amb la legislació espanyola i europea i els acords sobre la matèria amb els actors socials.

...La realitat del segle XXI està marcada per potents moviments d'emigració, immigració, intercanvis i enriquiments identitaris, i hem de saber gestionar aquest repte amb serenitat, responsabilitat, realisme, maduresa, solidaritat i projecció cap al futur.

Els poders públics han de garantir la convivència i la cohesió social, i també han d’acompanyar les persones nouvingudes en el seu procés d’integració i les persones autòctones en el coneixement de les noves realitats que conviuen a la seva comunitat. Són les administracions públiques les que tenen el deure de garantir els drets polítics i socials de la població immigrada, així com d’exigir-los les obligacions ciutadanes.

... El nostre model d’integració es basa en el reconeixement de la diversitat i la defensa de la igualtat d’oportunitats, i hem de continuar treballant des de les polítiques de ciutadania, de formació i capacitació.

2. Comuns Sumar

“Garantirem drets i oportunitats de la població migrant i racialitzada.

– Reconeixerem la diversitat cultural com un eix de la inclusió social i promourem la interculturalitat com una eina de cohesió social.

– Impulsarem des de la Generalitat, en col·laboració amb les administracions locals i supramunicipals, universitats, entitats i fundacions, el desenvolupament d’una estratègia comunicativa eficaç per a la divulgació d’estudis amb metodologia científica i dades rigoroses, que deixin en evidència els discursos d’odi i fomentin el reconeixement de les aportacions essencials de la població immigrada a l’economia general i local, a l’estabilitat i creació de llocs de treball, a la riquesa cultural i a l’equilibri demogràfic i en els comptes públics.

– Insistirem sobre el fet que cap persona és il·legal sinó que pot estar en situació administrativa irregular i continuarem fent pedagogia sobre la migració i la seva realitat.

... Reclamar a l’Estat espanyol la derogació integra de la llei d’estrangeria en els termes actuals amb tancament de tots els CIE, que són una flagrant vulneració dels drets humans.

– Regulació de la situació. Dret a la legalitat.

... Una de les nostres prioritats és la d’afavorir la regularització de les persones migrades en situació administrativa irregular i continuarem reclamant modificacions de la llei d’estrangeria perquè s’ampliïn les vies per regularitzar aquestes persones.

... Facilitarem la regularització per via laboral de les persones migrades que es trobin en situació administrativa irregular donant el suport tècnic adequat/informació amb perspectiva de gènere. Encara que insuficient, aprofitarem al màxim la possibilitat de regularització que ha obert la reforma recent del Reglament de la llei d’estrangeria per regularitzar a través de la via laboral les persones migrades en situació irregular que s’hi puguin acollir.

... Augmentarem recursos al programa ACOL o similars de regularització per arrelament, que ofereix la possibilitat a ajuntaments i entitats socials d’oferir llocs de treball a persones en situació irregular en procés d’arrelament. Donarem suport tècnic a la seva tramitació legal.

... Modificar la llei d’estrangeria, tancament de tots els Centres d’Internament d’Estrangers (CIE) de l’Estat i fi de les deportacions forçoses. I mentrestant, donada la situació d’excepcional de vulnerabilitat en què es troben moltes persones migrades pel context actual, regularització immediata de tots ells i elles, amb independència de la seva autorització administrativa per residir i treballar a l’Estat espanyol.

3. ERC:  

Aconseguir la transferència de totes les competències i els recursos corresponents a la gestió de les migracions ens ha de permetre fer més i millors polítiques públiques per garantir la cohesió social, els drets humans i la construcció nacional del país.

Reclamem a l’Estat espanyol totes les competències en matèria de gestió de les migracions, i no només les d’acollida i integració, que ja ens són pròpies malgrat que l’Estat no n’hagi fet un traspàs efectiu, tot i les múltiples sentències judicials que ho avalen. Comptar amb totes les competències migratòries és necessari perquè Catalunya pugui desenvolupar un model de país cohesionat, amb la plena garantia de drets humans. Tenir coneixement dels fluxos migratoris que entren i surten del país i on es troben, ha de permetre garantir la dignitat de les persones nouvingudes i generar impactes positius al territori on s’incorporen.

Apostem per un model d’acollida que reforci la vida comunitària, garanteixi l’accés a espais d’ús social i aprenentatge de la llengua catalana i la participació activa de totes les famílies a les comunitats educatives d’arreu del país. Que potenciï el reconeixement de competències i habilitats, el talent, les titulacions i l’experiència de les persones nouvingudes i de les que ja fa anys que hi són. Que aposti per la promoció de la regularitat administrativa dinamitzant alhora el teixit productiu del país, generant accés a un treball digne i regular.

Un model de migracions fidel amb el compromís del Pacte Nacional de Migracions que ens permeti evolucionar en la transformació social per donar cabuda a la diversitat interna que ens constitueix. Un model de país que centra l’acollida en les persones, les acompanya en les seves necessitats, garanteix el dret a viure amb dignitat, seguretat i autonomia i, al mateix temps, dona instruments al conjunt de la societat per combatre el racisme i les discriminacions. En definitiva, per continuar construint Catalunya a partir de la igualtat d’oportunitats i de tracte i amb el compromís de totes i tots en fer-ho possible.

... Establir mecanismes per facilitar l’accés a un lloc de treball digne, garantint la igualtat d’oportunitats i lluitant contra els prejudicis i estereotips que limiten la incorporació de persones de determinats col·lectius. Exigir a l’Estat espanyol mecanismes àgils per homologar els títols acadèmics oficials d’altres països.

Establir mesures per garantir la regularització de les treballadores de la llar i de les cures, reforçant també la inspecció del treball davant l’explotació laboral i la lluita contra l’assetjament sexual, assegurant que puguin treballar amb plena garantia dels seus drets.

... Fins que no assolim les plenes competències en la gestió de les migracions, cal exigir a l’Estat espanyol:

a) La derogació de la llei d’estrangeria i la promoció d’una llei de mobilitat humana que garanteixi el tracte digne per a totes les persones que emprenen processos migratoris, i assegurar la disponibilitat de vies legals i segures que permetin l’obtenció de la nacionalitat per residència en un màxim real de cinc anys, i flexibilitzar la concessió de permisos de residència.

b) El tancament definitiu dels centres d’internament d’estrangers (CIE) i els centres d’internament temporal d’estrangers (CETI), per posar fi a la pràctica il·legal de les devolucions en calent i les deportacions i per evitar la irregularitat sobrevinguda.

c) El compliment de les sentències judicials reiterades que l’obliguen a complir amb el dret d’asil de les persones refugiades, descentralitzar el sistema d’acollida i garantir la transferència dels fons estatals i europeus que ens permeti desplegar un programa català de refugi que garanteixi el respecte al dret internacional i als drets humans.

4. Puigdemont x Catalunya Junts + 

Encaix de la immigració, en dimensió i qualificació, segons demanda dels diferents sectors d’activitat.

► Moltes empreses catalanes no poden créixer per manca de personal qualificat i de persones que hagin après un ofici. Promourem la integració de les persones immigrants en el sistema laboral català per tal que les empreses puguin suplir les mancances de personal.

► Promourem la contractació en origen per evitar els fluxos migratoris sobredimensionats i segons la demanda dels diferents sectors del nostre teixit empresarial.

► Promourem la integració dels immigrants en el sistema formatiu per tal de formar-los segons les necessitats de les empreses, i així evitar pal·liar la manca de personal i situacions d’atur de llarga durada.

... Volem que el nostre país disposi de totes les eines necessàries per gestionar íntegrament el fet migratori amb mentalitat d’estat. I és per això que estem treballant i negociant amb el Govern espanyol la futura llei orgànica de delegació de les competències en matèria d’immigració. Catalunya  ha de disposar de tots els instruments i els recursos per abordar amb èxit el fet migratori. Les polítiques d’immigració i acollida són una qüestió cabdal per garantir la possibilitat d’un ascensor a les persones que arriben. Treballarem per la cohesió social en el país i l’impuls de la llengua catalana com a llengua comuna de tots els catalans, sense prejudici de la diversitat cultural que conviu avui dia a Catalunya. Només amb una gestió integral de la immigració, Catalunya estarà en condicions de ser en el futur el país que volem que sigui.

Treballarem per tal d’aprovar una llei orgànica pel traspàs integral de les competències en immigració a la Generalitat de Catalunya, per poder fer una gestió de la immigració segons les necessitats i la realitat social, econòmica, lingüística i cultural del nostre país que hauria de permetre, entre d’altres, la negociació de quotes i l’atorgament dels permisos de treball i residència temporals i permanents.

► Crearem l’Agència Catalana d’Immigració que s’encarregarà de negociar bilateralment amb l’Estat i de gestionar de forma integral tots els aspectes relacionats amb la fixació de quotes, amb les condicions d’arribada, acollida i integració dels nouvinguts. Aquesta agència ha d’esdevenir la finestreta única en relació amb la immigració, tant pel que fa a les persones nouvingudes com per a les empreses que volen contractar-los.

► Impulsarem polítiques actives d’immigració per tal d’atraure el perfil de persones que necessita el mercat laboral català, ja sigui atraient estudiants o facilitant contractacions en origen, per garantir així una ràpida incorporació al mercat de treball i unes condicions respectuoses amb els drets dels nouvinguts.

5. PPC

Echaremos a los okupas en 24 horas y expulsaremos a los multirreincidentes extranjeros.

6. Ciutadans

Impulsaremos una reforma del Código Penal para que los delincuentes multirreincidentes cumplan penas proporcionales al enorme daño que causan a la ciudadanía. Si son extranjeros, deberán ser expulsados.

7. CUP:   

Ens comprometem a:

Fer una recollida de dades oficials i una elaboració dels indicadors necessaris per al coneixement de l’estat de la població racialitzada en diferents àmbits (sanitat, educació, laboral, participació social, etc.), informació que ha de permetre:

• Desenvolupar la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d’igualtat de tracte i no discriminació aprovada al Parlament de Catalunya.

• Impulsar el marc legal que garanteixi l’accés al padró de totes les persones migrants obligant els ajuntaments a empadronar totes les persones, fins i tot en la forma de padró sense domicili fix. El padró és necessari per poder accedir al sistema educatiu, tenir accés a la sanitat pública i per a la regularització de la situació administrativa.

• Elaborar un Pla Integral de lluita contra el racisme i la islamofòbia que proposi un catàleg de mesures efectives i que hi inclogui mesures específiques en l’àmbit de la islamofòbia de gènere. Aquest pla ha de comptar amb mesures i establir sancions per posar fi a la discriminació en l’accés a l’habitatge. I a la discriminació en l’accés als llocs de feina.

Facilitar la documentació de residència a totes les persones que viuen a Catalunya, sense necessitat de gaudir d’un contracte laboral.

Tancar immediatament els CIE, posar fi a les batudes per raons d’origen cultural i als vols de deportació forçada en territori català, segons l’aprovació de la resolució del Parlament de Catalunya el juliol de 2015.

... Dur a terme unes polítiques públiques de suport a les persones refugiades:

• Establir immediatament vies segures i un visat humanitari per a les persones refugiades des de totes les oficines de la Generalitat a l’exterior i des de les futures ambaixades de la República.

• Establir una dotació pressupostària adequada per a la gestió municipal d’ajuts a les persones refugiades.

... Proposem:

Revisar el sistema d’homologacions i requisits per accedir a treballar a l’administració pública amb l’objectiu de facilitar l’entrada de persones que estan racialitzades, que actualment són persones migrants en la gran majoria.

En l’àmbit laboral:

Implantar mesures de discriminació positiva en l’àmbit laboral per promoure i garantir l’accés de les comunitats que estan racialitzades a tots els sectors d’activitat econòmica.

Facilitar la documentació de residència sense necessitat de gaudir d’un contracte laboral per a totes les persones que viuen a Catalunya.

Regularitzar laboralment les persones que treballen en l’economia informal, com ara recollint ferralla o fent venda ambulant.

Regularitzar laboralment les persones que treballen com a cuidadores i treballadores domèstiques. Lluitar contra les condicions de treball abusives i d’assetjament sexual que pateixen les treballadores del sector. Exigir el compliment del conveni de l’OIT en aquesta matèria.

Desenvolupar polítiques actives d’ocupació des del SOC per lluitar contra les noves formes de pobresa emergent en situacions d’irregularitat i irregularitat sobrevinguda.

8. VOX:  

Exigiremos la inmediata expulsión de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente a España y de los inmigrantes legales que cometan delitos graves o hagan del delito leve su forma de vida. A España solo se debe entrar de forma legal, ordenada y con la voluntad de integrarse y aportar al desarrollo de nuestra nación. Toda persona que entre ilegalmente en nuestro territorio debe saber que nunca podrà regularizar su situación en España.

Promoveremos las medidas necesarias para impedir que tanto los okupas como los inmigrantes ilegales puedan inscribirse en el padrón municipal y disfrutar de los derechos que ello concede. Eliminaremos el Protocol d’Orientació de casos de Padró a les Sindicatures locals i la Sindicatura de Greuges de Catalunya de la Generalitat de Cataluña, por promover el empadronamiento de inmigrantes ilegales y okupas sin título habilitante de vivienda.

Eliminaremos las ayudas públicas a inmigrantes en situación ilegal y las subvenciones a ONGs, asociaciones o cualquier entidad que destine sus fondos a promover la inmigración ilegal. Pediremos la revisión de manera urgente de los tipos penales para combatir a las mafias de la inmigración ilegal, así como para quienes colaboren con ellas, ya sean ONGs, empresas o particulares.

Acabaremos con el uso fraudulento de figuras jurídicas como el arraigo, el empadronamiento, el asilo, la reagrupación familiar o la institución de la pareja de hecho para favorecer la regularización de inmigrantes ilegales.

Estableceremos la prioridad nacional en el acceso a ayudas sociales y en ayudas para el acceso a la vivienda. Suspenderemos cualquier programa de Formación y Trabajo de la Generalitat de Cataluña dirigido a contratar inmigrantes ilegales (como el programa ACOL del Servei d’Ocupació de Catalunya), por fomentar abiertamente el efecto llamada a la inmigración ilegal y discriminar a los catalanes que se encuentran en situación de paro.

9. Aliança Catalana 

Els recursos de Catalunya són limitats. Som un país amb uns percentatges d’atur que superen, de llarg, la mitjana europea. Els hospitals, les escoles, l’estat del benestar o els recursos naturals no poden suportar l’allau migratòria que pateix Catalunya. Tan sols durant l’any 2022 van arribar a Catalunya 151.000 immigrants.

És forassenyat pensar que podem assumir aquesta quantitat de gent sense que baixi l’índex de parlants de català; decaiguin els resultats acadèmics dels nostres instituts; es depreciïn els salaris; se saturin les cues d’espera dels hospitals; augmentin els atesos als bancs d’aliments; i es perdi el valor de molts immobles que veuen com al seu costat apareixen pisos pastera que espanten els compradors.

A Catalunya no hi cap tothom. No entenem la política migratòria com a manera d’ajudar el tercer món. Creiem que si hom vol ajudar els països pobres, la solució implica realitzar ajudes en origen. Així doncs, entenem que si ens cal immigració aquesta ha de ser tan sols la que ens beneficiï econòmicament i no dilueixi la cultura catalana. Som conscients que una política migratòria restrictiva beneficia tant als catalans com als immigrants que resideixen al Principat i no volen, tampoc, haver de competir salarialment amb milers d’estrangers més.

Volem per Catalunya una moratòria en immigració. Ens cal tancar les fronteres als immigrants econòmics fins que Catalunya torni a tenir capacitat d’integrar els estrangers a la llengua catalana. Promourem una política migratòria restrictiva fins que el nivell d’atur baixi i els salaris augmentin a nivells europeus.

... Aliança Catalana aplicarà la Llei d’Estrangeria, deportant els immigrants delinqüents i repatriant els immigrants il·legals. Posarem fi a la criminalitat i el malbaratament de recursos públics amb el fenomen dels MENA. Els menors no acompanyats han de retornar als seus països, amb els seus pares i les seves famílies. A més a més, considerem intolerable que la meitat de reclusos a Catalunya siguin d’origen estranger —tot i representar menys del 20,0% de la població general. Els catalans no hem de mantenir la delinqüència d’altres països!.

2 comentarios:

Ramón Hernández dijo...

Muchas gracias profesor, por haberse molestado en realizar esta clarificación de lo que piensan las distintas opciones políticas en materia de Extranjería.

Sorprende, por un lado, la timidez del PSC que sigue manteniendo la política que se deriva de una Ley Orgánica de Extranjería muy insuficiente y con claros tintes limitativos de la inmigración, en un contexto constante de necesidad para Catalunya, España y EU de favorecer la residencia y el derecho al trabajo de trabajadores/as nacionales de terceros países por razones de derechos humanos y de necesidad de mano de obra en sociedades muy envejecidas y, por otro lado, los claros sesgos xenófobos y racistas (por tanto de violencia política) de los partidos de la extrema derecha estatal y catalana.

Cordial saludo

Eduardo Rojo dijo...

Muchas gracias Sr. Hernández por su comentario y aportación al debate. Saludos cordiales.