domingo, 28 de abril de 2024

La immigració laboral a Espanya segons l’enquesta de població activa del primer trimestre de 2024 (amb revisió de les sèries 2021-2023)

 

1. Segons les dades de l’enquesta de la població activa del primer trimestre de 2024    , fetes públiques per l'INE el divendres 26 d’abril , la població activa estrangera estava integrada per 3.804.400 persones, amb 3.095.200 ocupades i 709.200 aturades, mentre que 1.707.700 persones estaven conceptuades com inactives. El nombre de persones estrangeres de 16 i més anys és de 5.512.100, amb un augment trimestral de 68.300 i en sèrie interanual de 343.000 persones.

2. L?INE publicà el 19 d’abril un nota de premsa  , explicant el canvi de base poblacional a les estimacions de l'EPA, amb les  sèries revisades 2021-2023, que consisteix en “la incorporació i actualització de les sèries de població i habitatges derivats del Cens de Població i Habitatges del 2021, en substitució dels que es feien servir fins ara basats en el cens del 2011. Això comporta la revisió dels factors d'elevació de l'enquesta, que es calculen a partir de les poblacions esmentades, des del primer trimestre del 2021”, i indicant que “l'EPA del primer trimestre del 2024, que es publicarà el 26 d'abril amb noves poblacions, serà comparable amb les dades d'aquestes noves sèries”. Reprodueixo les dades més rellevants publicades en aquesta nota de premsa:

... Les dades obtingudes per al quart trimestre del 2023, sobre la població en llars familiars segons la nova sèrie basada en el cens 2021, eleven la població en 337.600 persones respecte a les estimacions que s'utilitzaven prèviament.

L'increment a les edats de 16 a 64 anys és de 259.200. Per nacionalitat, 78.800 són espanyols i 180.400 estrangers.

Pel grup de 65 anys i més, els espanyols augmenten en 145.000 persones, mentre que els estrangers es redueixen en 2.000.

El nombre de menors de 16 anys experimenta una baixada de 64.600 persones amb la nova base. En el cas dels espanyols d'aquest rang, el descens és més acusat (109.600 menys).

Analitzant les magnituds principals en relació amb l'activitat, l'ocupació el quart trimestre del 2023 se situa en 142.800 ocupats més de la xifra que es calculava amb la sèrie de població anterior.

Per la seva banda, la taxa d'ocupació experimenta una baixada de 16 centèsimes a la cambra del 2023.

El nombre d'aturats estimat el quart trimestre del 2023 segons la nova sèrie és de 2.860.800, que són 30.300 més dels estimats amb la sèrie antiga.

Amb les noves dades del cens, la taxa d'atur gairebé no varia: augmenta en quatre centèsimes el quart trimestre del 2023 passant de l'11,76% al 11,80%

A la nova base poblacional, el nombre d'inactius se situa en 229.000 persones més del que s'havia estimat per al quart trimestre del 2023.

Finalment, la taxa d'activitat resultant de les noves poblacions derivades del cens 2021 baixa 16 centèsimes el quart trimestre del 2023 respecte a les dades anteriors”

3. Fetes aquestes importants precisions, si comparem amb les dades del quart trimestre del 2023, l’augment de la població activa estrangera ha estat de 27.100  persones i en sèrie interanual de 232.900. Si ens fixem en les dades de la població autòctona, la població activa ha tingut una disminució de 106.800 sobre el trimestre anterior, i un augment de 378.000 en sèrie interanual.

La taxa d’activitat és del 69,02 %, 11,99 punts superior a la de la taxa de la població activa espanyola (57,03 %). En aquest trimestre, la taxa d’activitat dels estrangers ha experimentat un descens del 0,37 %, mentre que el de la població espanyola ha estat del 0,20 %. En sèrie interanual la taxa d’activitat de la població autòctona experimenta una millora del 0,13, i la de la població estrangera una disminució del 0,07 %.

La taxa d’atur de la població estrangera és del 18,64 %, es a dir 7,53 % per sobre de l’espanyola (11,11 %). Durant el primer trimestre del 2024 la desocupació autòctona va créixer en 57.000 persones, i la estrangera en 60.000.

Durant el primer trimestre del 2024 cal fer esment del fet que el nombre de treballadors autòctons ocupats ha experimentat una disminució de 106.800, i el d’estrangers de 32.900. En sèrie interanual la població ocupada estrangera creix en 237.700 persones, la població aturada disminueix en 4.900 i la inactiva creix en 110.100, mentre que la població ocupada espanyola experimenta un creixement de 378.000 persones, la població aturada disminueix en 203.600, i la inactiva augmenta en 47.900

 

No hay comentarios: