martes, 4 de julio de 2023

La immigració i les dades d'atur i d'afiliació a la Seguretat Social del mes de juny

 

1. En primer lloc, faig referència a les dades d’afiliació a la Seguretat Social    ,  fetes públiques el dimarts 4 de juliol pel Ministeri d’inclusió, Seguretat Social i Migracions

 

Pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són els següents:

 

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes de juny ha estat de 2.698.604, amb un augment de 17.611 persones sobre el mes anterior, a causa del creixement de l’afiliació al règim general (13.795). El nombre de treballadors del règim d'autònoms és en l'actualitat de 424.661, i el del règim general és de 2.268.138.

 

Durant el mes de juny el nombre mitjà d'afiliats a la Seguretat Social en sèrie interanual va créixer en 521.610 persones, mentre que el creixement del nombre d'estrangers va ser de 227.767.

 

El percentatge de treballadors estrangers afiliats és del 12,93 % del total de la població treballadora afiliada (20.869.940).

 

2. Analitzo a continuació les dades sobre demandants d'ocupació, atur registrat i contractes que corresponents al mes de juny, i de les prestacions per desocupació corresponents al mes de maighttps://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/4231     , que han estat també publicades el dimarts 4 de juliol pel Ministeri  de Treball i Economia Social

 

Les dades més destacats són les següents:

 

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d'atur: 345.785 (12,85 % del total, 2.688.842). 110.838 són de països UE i 234.947 de països no UE. S'ha produït una disminució mensual de 8.556 persones (17,02  % del total, 50.268) i interanual de 17.156 (8,94 % del total, 191.740). En les dades del mes de juny destaca l’augment en el sector de l’agricultura (4,34 %, sent l’atur de 24.121), i el  descens entre les persones sense ocupació interior (3,03 %, sent l’atur de 68.469).

 

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 64.507 (19,56 % del total, 329.744). 15.155 són de països UE i 49.352 de països no UE, amb un descens mensual de 1.952 persones (22,71 % del total, 8.593), i disminució interanual de 856 (4,98 % del total, 17.156). L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (39.097), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 6.781, per darrera del de les persones sense ocupació anterior, 11.572.

 

C) La informació es facilita també sobre el nombre de contractes a persones treballadores estrangeres, tant per a tot l’Estat com per Comunitats Autònomes. A tota España el nombre ha estat de 335.625, amb un descens mensual de 18.301 i interanual de 33.749. 83.902 contractes s’han formalitzat amb persones sotmeses al regim comunitari, i 251.723 al regim general. A Catalunya, el nombre ha estat de 68.662, amb un descens mensual de 1.229, i interanual de 5.408. 12.919 contractes s’han formalitzat amb persones sotmeses al regim comunitari, i 55.743 al regim general.

 

D) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d'atur el mes de maig: 175.139, amb un augment interanual del 6,5 %. 66.119 aturats són de països UE i 109.020 són de països no UE. Aquest nombre suposa el 10,49 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 14,70 % si es tracta de la prestació contributiva, del 7,11 % en cas de subsidi, 11,61 % en la renda activa d'inserció, i 5,83 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris.

 

Si comparem les dades de maig amb les dels onze mesos anteriors s'observa una bona millora percentual de la població acollida a la prestació contributiva i una pràctica estabilització entre els perceptors de subsidi, sent molt lleugera la disminució entre els qui reben la renda activa d'inserció, alhora que torna a créixer la població acollida al subsidi agrari. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s'estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha augmentat del 13,35 al 14,70 %, i el subsidi ha passat del 7,04 al 7,11 %. És a dir, el nombre d'aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora és bastant inferior que el dels que cobren la prestació contributiva (7,11 i 14,70 %, respectivament), consolidant-se la tendència mantinguda durant molts mesos anteriors. Igualment, destaca el nombre de persones perceptores de la Renda Activa d'Inserció, el 11,61 % del total dels perceptors, amb una disminució del 1,0 % interanual. De les dades del mes de maig cal destacar que el percentatge de perceptors de la RAI segueix per sobre dels perceptors del subsidi.

 

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 54,4 % dels estrangers de països UE i el 61,2 % dels de països no UE, i que el nombre de perceptors del subsidi, RAI i REASS, suposa el 45,6 i 38,8 % respectivament. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes de maig, un total de 1.668.948, el 42 % reben prestacions contributives i el 58 % prestacions assistencials.

 

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d'ocupació estrangers és del 31,22 (26,08 i 32,04 % els mesos de maig de 2021 i 2022 respectivament). La despesa per als aturats estrangers és de 164.140.000 euros, un 9,5 % de la despesa total (amb un augment del 20,2 % sobre l'any anterior).

 

El 64,1 % de la despesa total de prestacions (1.734.316 milions d’euros) es destina a la prestació contributiva, percentatge que és del 74,3 % en el cas dels aturats estrangers (70,8 i 71,0 % els mesos de maig de 2021 i 2022, respectivament).

 

D) Quant al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid ocupa el primer lloc (14,70), per davant de la de Barcelona (13,70 %), València (7,27 %), Almeria (6,41 %), Alacant (5,17 %), Múrcia (4,64),  Màlaga (3,17 %), Castelló (2,79 %), Girona (2,58 %), i Tarragona (2,57 %).

 

E) Per nacionalitats, els treballadors marroquins (36.836, 21.03 %) ocupen la primera posició, per davant dels romanesos (36.455, 20,81 %), mentre que  els italians ocupen la tercera posició  (8.213, 4,69 %), per davant dels búlgars (7.770, 4,44  %), i dels .colombians (7.639, 4,36 %).  

 

No hay comentarios: