jueves, 27 de abril de 2023

La immigració laboral a Espanya segons l’enquesta de població activa del primer trimestre de 2023.

 

Segons les dades de l’enquesta dela població activa del primer trimestre de 2023 , fetes públiques per l'INE el dijous 27 d’abril, la població activa estrangera estava integrada per 3.390.200 persones, amb 2.715,400 ocupades i 674.800 aturades, mentre que 1.504.300 persones estaven conceptuades com inactives. El nombre de persones estrangeres de 16 i més anys és de 4.894.400, amb un augment trimestral de 108.700 i en sèrie interanual de 390.100 persones. 

Cal fer esment del fet que l’EPA es calcula amb la base de població que incorpora la informació actualitzada dels censos de població i habitatge de 2011. L’Institut Nacional d’Estadística publicà el dijous 24 d’abril de 2014 una nota metodològica sobre la nova base poblacional i posant en relleu que segons el cens de 2011 la població de 16 i mes anys supera en 373.700 persones la població que es prenia anteriorment en consideració per a la mostra, més concretament “estaba infravalorada en 585.700 españoles, y en cambio el número de extranjeros estaba sobrevalorado en 212.100”.

També cal fer esmen de l’adaptació de l’EPA al Reglament (UE) 2019/1700, del Parlament Europeu i del Consell, de 10 d’octubre de 2019 i del Reglament (UE) 2019/2240 de 16 de desembre de 2019. Els canvis que suposa aquesta adaptació es van explicar en la nota de premsa on s’informava de les dades del primer trimestre del 2021, posant en relleu que no s‘apreciaven canvis significatius en la continuïtat de les principals sèries de resultats.

Fetes aquestes precisions, si comparem amb les dades del quart trimestre del 2022, l’augment de la població activa estrangera ha estat de 85.400  persones i en sèrie interanual de 248.100. Si ens fixem en les dades de la població autòctona, la població activa ha tingut un augment 7.300 persones sobre el trimestre anterior, i de 72.900 en sèrie interanual.

La taxa d’activitat és del 69,27 %, 11,20 punts superior a la de la taxa de la població activa espanyola (57,07 %). En aquest trimestre, la taxa d’activitat dels estrangers ha experimentat un increment del 0,21 %, mentre que la de la població espanyola ha experimentat una disminució del 0,03 %. En sèrie interanual la taxa d’activitat de la població autòctona experimenta una millora del 0,01 %, i la de la població estrangera un descens del 0,49 %.

La taxa d’atur de la població estrangera és del 19,90 %, es a dir  7,75 per sobre de l’espanyola (12,15 %). Durant el primer trimestre del 2023 la desocupació autòctona va créixer en 45.200 persones, i la estrangera en 58.600.

Durant el primer trimestre del 2023 cal fer esment del fet que el nombre de treballadors autòctons ocupats ha experimentat un descens de 37.900, i el d’estrangers un augment de 26.800. En sèrie interanual la població ocupada estrangera creix en 243.400 persones, la població aturada en 4.700 i la inactiva creix en 142.000, mentre que la població ocupada espanyola experimenta un creixement de 124.600 persones, la població aturada disminueix en 51.700, i la inactiva augmenta en 49.300.

 

No hay comentarios: