lunes, 16 de enero de 2023

Nous incentius a la contractació laboral.

 

El Diari de Girona publica avui l’article que reprodueixo a continuació

“El Consell de Ministres celebrat el 10 de gener va aprovar el primer Reial decret llei de l'any recent iniciat, que està dedicat, amb algun contingut addicional, a “mesures urgents en matèria d'incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes”

El text va ser publicat al BOE el dia 11 i la seva disposició final tretzena disposa que entrarà en vigor l'1 de setembre, si bé amb força excepcions, i alguna d'elles d'indubtable importància, de preceptes que ho han fet l'endemà de la publicació.

Es justifica la dilació a l'entrada en vigor al preàmbul, per “possibilitar, juntament amb el coneixement material de la norma, l'adopció de les mesures de gestió imprescindibles per a la seva aplicació, a més de constituir una exigència bàsica del principi de seguretat jurídica”, subratllant les nombroses modificacions operades a la normativa vigent i l'aprovació de noves mesures incentivadores de la contractació, “... creant un marc jurídic únic en què s'integrin, ordenin i actualitzin tots els incentius a la contractació laboral i altres mesures d'impuls i manteniment de l'ocupació estable i de qualitat”.

Cal indicar que les mesures relatives a la protecció social de les persones artistes tenen la seva entrada en vigor majoritàriament el proper 1 d'abril.

El text, en format pdf, té ni més ni menys que seixanta-cinc pàgines, de les quals disset corresponen a un preàmbul molt extens i detallat, vint als quaranta-dos preceptes del text articulat, i les vint-i-set restants a disset disposicions addicionals, quatre transitòries, una derogatòria i tretze finals.

Com es pot comprovar per la lectura del títol, la norma inclou dos continguts ben diferenciats: d'una banda, la molt completa, encara que no exhaustiva, remodelació i reordenació dels incentius a la contractació laboral; de l'altra, la protecció social de les persones artistes. Per això, a la pàgina web de Ministeri de Treball i Economia Social es van publicar dues notes de premsa per destacar els continguts més rellevants de cadascuna de les dues parts del RDL.

En efecte, pel que fa al primer bloc, la nota de premsa titulada "El Govern redissenya el sistema d'incentius a la contractació per millorar-ne l'eficàcia i fomentar l'ocupació de qualitat", dona compte de les modificacions introduïdes i de la seva raó de ser , alhora que les relaciona amb la nova Llei d'Ocupació (que ja es troba en avançada fase de tramitació parlamentària) i la reforma laboral operada principalment pel RDL 32/2021 de 28 de desembre. Pel que fa al segon bloc, s'informa que “el Consell de Ministres aprova la primera prestació especial per desocupació per al sector cultural i artístic”, recordant que era “una reivindicació històrica del sector cultural i un dels grans objectius de la Comissió Interministerial per a el desenvolupament de l'Estatut de l'Artista, constituïda el setembre del 2021”, i que per primera vegada “s'acomoden els requisits generals d'accés a la prestació de desocupació ordinària a la realitat dels treballadors de la cultura, marcada per la intermitència”.

Quines són les raons que hagin portat a l'aprovació de la norma com a Reial decret llei i no com a projecte de llei només poden ser explicades pels qui han pres aquesta decisió, si bé m'inclino a pensar, d'una banda, que la tramitació parlamentària, en un any clarament marcat per la presidència espanyola de la UE, el segon semestre, i per les eleccions generals a final d'any o principis de 2024, hagi estat determinant, si bé no és descartable que una vegada convalidada la norma se n'aprovi la seva tramitació com a projecte de llei pel procediment d’urgència.

I de l'altra, i és probablement la més important, destaca l'obligació de complir amb els compromisos assumits en seu comunitària, tal com es dona deguda explicació al preàmbul del RDL: “Tal com apareix reflectit a les Disposicions Operatives del Pla de Recuperació, acordades pel Govern d'Espanya i la Comissió Europea, en virtut del Reglament (UE) 2021/241, aprovades per la Decisió de la Comissió de 29 d'octubre de 2021, la reforma 7 del component 23, corresponent a les modificacions objecte del present Reial decret llei, s'han de completar amb anterioritat a la finalització del quart trimestre de 2022”.

Una norma de la complexitat com la que és objecte d'aquesta entrada requereix una anàlisi detallada per a cada col·lectiu afectat, quan ens referim als incentius a la contractació laboral, i el mateix, específicament, per al col·lectiu de persones artistes. Només cal indicar ara que la raó de ser de la nova norma rau en la necessitat de “posar ordre” en la dispersió normativa existent en matèria d'incentius i altres mesures d'ocupació, ja que hi ha 74 mesures diferents de suport a l'ocupació.

Si és clar, i em sembla molt positiu, que la norma, estretament relacionada amb la reforma laboral duta a terme pel RDL 32/2021, posa l'accent a la incentivació de la contractació indefinida i limita la de durada determinada a supòsits vinculats amb les polítiques de conciliació i coresponsabilitat, prestant especial atenció a les persones i col·lectius considerats vulnerables o de baixa ocupabilitat, i no menys important és el reconeixement de la dimensió sectorial i territorial de les ajudes a l'ocupació, un àmbit en què les comunitats autònomes, i també les administracions locals, tenen un important paper a exercir”

No hay comentarios: