miércoles, 21 de septiembre de 2022

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes d’agost.

 

1. En la pagina web del Ministeri d’inclusió, Seguretat Social i migracions, es publicaren el dimarts, 20 de setembre, les dades generals d'afiliació de la població estrangera corresponents al mes d’agost.    

L’actual estructura ministerial ha suposat canvis en la informació sobre les dades d’afiliació, sent al meu parer la mes important que en les dades d’afiliació per sectors, tant en el regim general com en el d’autònoms, el % de participació no es calcula sobre el total del règim respectiu, sinó sobre el total de l’afiliació en cada sector.  Aquesta informació s’aporta sobre el total de l’afiliació a cada sector a tota Espanya, perquè les dades autonòmiques mantenen la del percentatge d’afiliació sobre el total, tant en un regim com en l’altre. 

A partir del mes de gener de 2012 les dades estadístiques aporten una modificació important amb relació a les dels mesos anteriors: la incorporació al regim general dels treballadors del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar, com a conseqüència de les modificacions operades en la normativa de Seguretat Social per a ambdós col·lectius a partir de l’1 de gener de 2012. 

Fetes aquestes puntualitzacions, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes d’agost hi havia un total de 2.437.491 afiliats, dels quals 834.461eren de països UE (444.465 homes i 389.996 dones), i 1.603.030 de  països no UE (914.264 homes i 688.776 dones). El 44,2 % són dones. Cal recordar que la mitja d'afiliats del mes d’agost de 2021 era de 2.220.097. Es a dir, en els últims dotze mesos s'ha produït un increment de 217.394. Segon països de procedència, el 34,23 % són de països UE i el 65,77 % d'altres Estats.

Cal destacar el descens de l’afiliació en el regim general, que ha perdut 13.599 afiliats (ja s’han incorporat els treballadors dels regim agrari i de la llar familiar, i la disminució es produeix utilitzant els mateixos criteris estadístics). Pel que fa al regim de treballadors autònoms, cal fer esment de la disminució en 409 afiliats, i en sèrie interanual hem passat dels 382.113 del mes d’agost de 2021 als actuals 399.520. 

En les dades estatals del mes de febrer de 2012 no apareixia la distribució percentual per règims, que havia estat substituïda per la variació mensual en percentatge, però en les dades del mes de marc ja tornà a aparèixer aquesta distribució. Aquesta distribució el mes d’agost  d’enguany  és la següent: el 83,33 % està afiliat al règim general, el 16,39 % al d'autònoms, i el 0,23 % al de la mar 

Les dades inclouen informació sobre l'evolució del percentatge d'estrangers sobre el total de l'afiliació des de l'any 2009, sent important destacar al meu entendre que el del mes d’agost (12,10 %) supera el del mateix mes de fa deu any, 10,35 %, i es troba més de dos punts i mig de diferència per sobre del mínim del 9,57 % que es va tenir en el mes d’agost de 2014,  produint-se a partir de llavors un increment anual fins aquest any, amb l’excepció de l’any 2020 a causa de la pandèmia. 

Cal destacar, com s’explica en la nota de premsa depresentació dels resultats, que les dades publicades incorporen per primera vegada les d’afiliació de la població estrangera per nacionalitat, regim d’enquadrament i gènere, estant el 83,3 % del total afiliats al regim general (2.003.319)

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes d’agost, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (606.026, 24,89 %), seguida de Madrid (490.454v, 20,12 %), Andalusia (270.723, 11,11 %) i la Comunitat Valenciana (264.719, 10,86 %).  A Catalunya el creixement en sèrie interanual ha estat de 56.477, un 10,27 %.

Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la vigent classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener de 2.009, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb l’anterior CNAE. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”. 

En el règim general de la Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions de el règim agrari i de el personal al servei de la llar familiar suposen el 29,50 i 44,24  %, del total de l'afiliació en el seu sector, respectivament) destaca el nombre d'afiliats en el sector de l'hostaleria, que ocupa a 385.314 persones (25,72 %), de les quals 269.245 són de països no UE, i que ocupa la primera posició. El segueix, en dades quantitatives, el sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, que ocupa a 250.364 (17,71 %), dels quals 167.269 són de països no UE, i en tercer lloc es troben les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 205.281 (14,66 %),  dels quals 140.099 són de països no UE; el sector de la construcció se situa en el quart lloc i ocupa a 164.555 (17,71 %), dels quals 115.839 són de països no UE; la indústria manufacturera ocupa el cinquè lloc, amb 156.232 (8,21 %), dels quals 97.344 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes 100.120 (13,11 %, sempre sobre el total de l'afiliació en el sector), del sector de l'hostaleria (71.102, 21,69 %), i del sector de la construcció (54.810, 13,63 %) del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, (29.433). 

Per règims, cal destacar la important presència dels treballadors romanesos i marroquins en el general, seguint els criteris estadístics anteriors (222.222 i 168.243, respectivament), dels xinesos i romanesos en el d'autònoms (61.672 i 44.258), i els marroquins i romanesos en l'agrari, seguint encara els criteris estadístics anteriors (73.791 i 37.623). En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareixen en el règim general, la presència romanesa és també majoritària (25.886), seguida de la hondurenya (19.356) i la colombiana (10.676).

Per països de procedència, a tot l'Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (330.155), i els marroquins es situen a la segona posició amb 277.937 treballadors. Els italians ocupen la tercera posició, amb 163.819, quedant els colombians en la quarta posició, 123.850, per davant dels veneçolans amb 119.235, dels xinesos amb 112.014, dels equatorians amb 73.581, dels britànics amb 63.787, dels portuguesos amb 61.368, i dels ucraïnesos amb 60.469.  

La informació disponible també inclou com ha evolucionat l'afiliació dels vuit països amb més participació dels seus nacionals en el règim general i en el d'autònoms, des de l'any 2013 destacant d'una banda el molt important creixement de la població veneçolana en els últims quatre anys, i el descens de la població equatoriana tot i que en els darrers dos anys s’està recuperant. La població colombiana s’ha recuperat totalment del important descens entre 2011 i 2015, situant-se ja clarament per damunt de les dades de 2013. 

 3. La mitja del mes d’agost d’afiliats estrangers a Catalunya és de 606.026, dels quals 177.295 són de països UE i 429.331 de països no UE. 

Per règims, el 85,39 % dels afiliats estan inclosos en el general (amb la inclusió dels treballadors agraris i dels de la llar familiar), el 14,47 % en el d’autònoms, i el 0,14 % en el del mar. 

Segons els criteris estadístics anteriors, per règims cal destacar la important presència de treballadors marroquins, italians i romanesos en el general (59.590, 41.815 i 38.781, respectivament), dels xinesos, romanesos i italians en el d’autònoms (16.989, 8.198 i 5.981), i dels marroquins i romanesos en l’agrari (5.433 i 3.084). En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareix en el regim general, la presència de la població hondurenya és majoritària (6.016), seguida de la població boliviana (3.072) i marroquí (1.924). 

En el règim general de Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 3,83 i 5,61 % del total de l’afiliació, respectivament), el  primer lloc correspon a l’hostaleria, amb 85.803 (16,56 %),  dels quals 66.912 són de països no UE,  ocupant el segon lloc el comerç, reparació vehicles motor i motocicletes, amb 75.540 (14,58 %), dels quals 53.172 són de països no UE, i el tercer les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 67.519 (13,03 %), dels quals 48.719 son de països no UE; el quart és per a la indústria manufacturera, amb 52.887 (10,21 %), dels quals 36.979 són de països no UE; en cinquè lloc trobem als afiliats en el sector de la construcció, amb 38.391 (7,41%), dels quals 32.618 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (19.964, 22,74 % del total), de l’hostaleria (18.142, 20,66 %) i de la construcció (9.291, 10,58 %).

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (73.238), seguits dels italians (50.254) i els romanesos ocupen la tercera posició (49.606) A continuació trobem els xinesos (32.171), els pakistanesos (25.339), els colombians (23.489),  els francesos (21.815), els hondurenys (19.694), els veneçolans (19.158), i els senegalesos (15.512).


 

No hay comentarios: