viernes, 29 de enero de 2021

La immigració laboral a Espanya segons l’enquesta de població activa del quart trimestre de 2020

 

Segons les dades de l’enquesta de població activa del quart trimestre de2020, fetes públiques el dijous 28 de gener, la població activa estrangera estava integrada per 3.177.700 persones, amb 2.333.100 ocupades i 844.600 aturades, mentre que 1.327.800 persones estaven conceptuades com inactives. El nombre de persones estrangeres de 16 i més anys és de 4.505.500, amb un augment trimestral de 21.500 i en sèrie interanual de 171.800 persones.

 Cal fer esment del fet que l’EPA es calcula amb la base de població que incorpora la informació actualitzada dels censos de població i habitatge de 2011. L’Institut Nacional d’Estadística publicà el dijous 24 d’abril de 2014 una nota metodològica sobre la nova base poblacional i posant en relleu que segons el cens de 2011 la població de 16 i mes anys supera en 373.700 persones la població que es prenia anteriorment en consideració per a la mostra, més concretament “estaba infravalorada en 585.700 españoles, y en cambio el número de extranjeros estaba sobrevalorado en 212.100”. 

Feta aquesta matisació, si comparem amb les dades del tercer trimestre del 2020, el creixement de la població activa estrangera ha estat de 40.700 persones i en sèrie interanual de 136.200. Si ens fixem en les dades de la població autòctona, la població activa ha tingut un augment de 123.500 persones sobre el trimestre anterior i una disminució de 186.500 en sèrie interanual.

La taxa d’activitat és del 70,53 %, 13,92 punts superior a la de la taxa de la població activa espanyola (56,61 %). En aquest trimestre, la taxa d’activitat dels estrangers ha experimentat un creixement del 0.57 %, mentre que el de la taxa de la població espanyola ha estat del 0.32 %. En sèrie interanual la taxa d’activitat de la població autòctona experimenta un descens del 0,59 %, i la de la població estrangera un 0,68 %.

La taxa d’atur de la població estrangera és del 26,58 %, es a dir 12.12 punts per sobre de l’espanyola (14,46 %). Durant el quart trimestre del 2020 la desocupació autòctona va disminuir en 43.000 persones, i la estrangera va augmentar en 39.800.

Durant el quart trimestre del 2020 cal fer esment del fet que el nombre de treballadors autòctons ocupats ha experimentat un augment de 166.500 persones, i el d’estrangers de 900. En sèrie interanual la població ocupada estrangera disminueix en 136.200 persones, la població aturada augmenta en 227.900 i la inactiva puja en 80.100, mentre que la població ocupada espanyola pateix una molt  important disminució de 486.400 persones, la població aturada creix en 300.000, i la inactiva augmenta en 222.900 persones.

 

No hay comentarios: