miércoles, 25 de noviembre de 2020

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes d’octubre.

 

1. En la pagina web del Ministeri d’inclusió, Seguretat Social i migracions, es publicaren el dijous 19 de novembre les dades generals d'afiliació de la població estrangera corresponents al mes d’octubre.

La nova estructura ministerial també ha suposat canvis en la informació sobre les dades d’afiliació, sent al meu parer la mes important que en les dades d’afiliació per sectors, tant en el regim general com en el d’autònoms, el % de participació no es calcula sobre el total del règim respectiu, sinó sobre el total de l’afiliació en cada sector.  Aquesta informació es dona sobre el total de l’afiliació a cada sector a tota Espanya, perquè les dades autonòmiques mantenen la del percentatge d’afiliació sobre el total, tant en un regim com en l’altre.

A partir del mes de gener de 2012 les dades estadístiques aporten una modificació important amb relació a les dels mesos anteriors: la incorporació al regim general dels treballadors del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar, com a conseqüència de les modificacions operades en la normativa de Seguretat Social per a ambdós col·lectius a partir de l’1 de gener de 2012.

Fetes aquestes puntualitzacions, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes d’octubre hi havia un total de 2.074.538 afiliats, dels quals 754.411 eren de països UE (407.425 homes i 346.886 dones), i 1.320.127 de països no UE (772.961 homes i 547.166mujeres). El 56,90 % són homes i el 43,10% dones. És a dir, s'ha produït una disminució anual del 3,50 %, conseqüència de la molt forta caiguda de l'afiliació des de mitjans de març fins a finals d'abril. Cal recordar que la mitjana d'afiliats del mes d’octubre de 2019 era de 2.149.771. És a dir, en els últims dotze mesos s'ha produït un descens de 75.233. Segons països de procedència, el 36,37% són de països UE i el 63,63 % d'altres Estats.

Cal destacar la disminució de l’afiliació en el regim general, que ha perdut 5.014 afiliats (ja s’han incorporat els treballadors dels regim agrari i de la llar familiar, i la disminució es produeix utilitzant els mateixos criteris estadístics). Pel que fa al regim de treballadors autònoms, cal fer esment del creixement en 1.509 afiliats, i en sèrie interanual hem passat dels 345.944 del mes d’octubre de 2019 als actuals 362.006. 

En les dades estatals del mes de febrer de 2012 no apareixia la distribució percentual per règims, que havia estat substituïda per la variació mensual en percentatge, però en les dades del mes de marc ja tornà a aparèixer aquesta distribució. Aquesta distribució el mes d’octubre d’enguany  és la següent: el 82,33 % està afiliat a el règim general, el 17,45% al d'autònoms, i el 0,22% a el de la mar

Les dades inclouen informació sobre l'evolució del percentatge d'estrangers sobre el total de l'afiliació des de l'any 2007, sent important destacar al meu entendre que el del mes d’octubre d'aquest any (10,92 %) supera el del mateix mes de fa deu any, 10,54%, i es troba un punt i mig per sobre del mínim del 9,39 % que es va tenir en el mes d’octubre  de 2014, produint-se a partir de llavors un increment anual fins aquest any on canvia la tendència. Haurem d'estar molt atents a les dades dels pròxims mesos per conèixer la gravetat de la crisi entre la població treballadora estrangera.

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes d’octubre , Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (500.402, 24,12 %), seguida de Madrid (430.863, 20,77 %), Andalusia (244.786, 11,80 %) i la Comunitat Valenciana (229.943, 11,08 %). A Catalunya la disminució en sèrie interanual ha estat de 20.647, 3,96 %. Fa un any,  Catalunya era la primera en nombre total d’afiliats (521.048, 24,24 %), seguida de Madrid (437.623, 20,36 %), Andalusia (245.785, 11,43 %) i la Comunitat Valenciana (231.013, 10,75 %).

Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la vigent classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener de 2.009, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb l’anterior CNAE. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions de el règim agrari i de el personal al servei de la llar familiar suposen el 29,89 i 42,67 %, del total de l'afiliació en el seu sector, respectivament) destaca el nombre d'afiliats en el sector de l'hostaleria, que ocupa a 248.730 persones (22,34%), de les quals 169.414 són de països no UE, i que ocupa la primera posició. El segueix, en dades quantitatives, el sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, que ocupa a 214.035 treballadors, un 8,97 %, dels quals 138.570 són de països no UE, i en tercer lloc es troben les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 163.147, un 12,38 % del total, dels quals 106.706 són de països no UE; el sector de la construcció se situa en el quart lloc i ocupa a 143.567 persones, un 16,46 %, de les quals 94.140 són de països no UE; la indústria manufacturera ocupa el cinquè lloc, amb 134.308 afiliats, 7,35 %, dels quals 78.852 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del al sector de el comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (95.125, 12,38 %, sempre sobre el total de l'afiliació en el sector), del sector de l'hostaleria (65.017, 20,25  %), i del sector de la construcció (48.735, 12,48% del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 27.285).

Per règims, cal destacar la important presència dels treballadors romanesos i marroquins en el general, seguint els criteris estadístics anteriors (206.475 i 139.081, respectivament), dels xinesos i romanesos en el d'autònoms (57.942 i 40.753), i els marroquins i romanesos en l'agrari, seguint encara els criteris estadístics anteriors (82.570 i 51.161). En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareixen en el règim general, la presència romanesa és també majoritària (29.677), seguida de la boliviana (11.469) i ucraïnesa (10.061)

Per països de procedència, a tot l'Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (328.212), i els marroquins es situen a la segona posició amb 256.469 treballadors. Els italians ocupen la tercera posició, amb 123.824, quedant els xinesos en la quarta posició 98.716, per davant dels colombians amb 83.186, dels veneçolans amb 79.707, dels equatorians amb 70.069, dels britànics amb 64.574, dels búlgars amb 57.904, i dels portuguesos amb 55.209. Fa un any, els treballadors romanesos ocupaven la primera posició (347.699), i els marroquins es situaven en la segona posició amb 262.031 treballadors. Els italians ocupaven la tercera posició, amb 130.067, quedant els xinesos en la quarta posició, 108.143, per davant dels colombians amb 75.995, dels equatorians amb 74.717, dels britànics amb 71.807, dels veneçolans amb 62.808, dels búlgars amb 62.203, i dels portuguesos amb 57.379. 

La informació disponible també inclou com ha evolucionat l'afiliació dels vuit països amb més participació dels seus nacionals en el règim general i en el d'autònoms, des de l'any 2011, destacant d'una banda el molt important creixement de la població veneçolana en els últims tres anys, i el descens de la població equatoriana, encara que va experimentar un molt lleuger augment per primera vegada des de 2011. La població colombiana s’ha ant recuperant paulatinament del important descens entre 2011 y 2015, situant-se ara molt a prop de les dades de 2012.

 3. La mitja del mes d’octubre d’afiliats estrangers a Catalunya és de 500.402, dels quals 153.024 són de països UE i 347.208 de països no UE.

 Per règims, el 83,88 % dels afiliats estan inclosos en el general (amb la inclusió dels treballadors agraris i dels de la llar familiar), el 15,98 % en el d’autònoms, i el 0,14 % en el del mar.

 Segons els criteris estadístics anteriors, per règims cal destacar la important presència de treballadors marroquins, romanesos i italians en el general (49.196, 34.525 i 33.251, respectivament), dels xinesos, italians i romanesos en el d’autònoms ( 15.821, 7.371 i 5.445), i dels marroquins i romanesos en l’agrari (4.849 i 3.445). En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareix en el regim general, la presència de la població hondurenya és majoritària (4.831), seguida de la població boliviana (4.029) i romanesa (1.995).

En el règim general de Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 3,46 i 6,86 % del total de l’afiliació, respectivament), el primer lloc correspon al comerç i reparació de vehicles, amb 63.468 (14,90 %),  dels quals 43.606 són de països no UE, i el segon a  l’hostaleria, amb 56.230 afiliats (14,92 %),  dels quals 42.902 són de països no UE; el tercer lloc és per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 55.596 afiliats (13,25 %), dels quals 39.559 son de països no UE; el quart és per a la indústria manufacturera, amb 45.210 (10,71 %), dels quals 30.541són de països no UE; en cinquè lloc trobem als afiliats en el sector de la construcció, amb 33.550  (7,99 %), dels quals 27.870 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (18.574, 23,45 % del total), de l’hostaleria ( 16.772, 20,97 %) i de la construcció (8.214, 10,27 %). Fa un any,   i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposaven el 3,64 i 6,78 % del total de l’afiliació, respectivament), el primer lloc corresponia a l’hostaleria, amb 73.931 (16,68 %) dels quals 55.296 eren de països no UE, i el segon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 64.699 afiliats (14,59 %),  dels quals 44.314 eren de països no UE; el tercer lloc era per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 56.420 afiliats (12,73 %), dels quals 38.240 eren de països no UE, i el quart per a la indústria manufacturera, amb 45.472 (10,26 %), dels quals 30.394 eren de països no UE; en cinquè lloc trobàvem als afiliats en el sector de la construcció, amb 32.459 (7,32 %), dels quals 26.625 eren de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destacava la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (18.625, 24,20 %), de l’hostaleria (16.480, 21,42 % %) i de la construcció (7.582, 9,85 %).

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (61.573), seguits dels romanesos (44.459), i els italians ocupen la tercera posició (40.820). A continuació trobem els xinesos (27.785), els pakistanesos (20.960), els francesos (19.292), els colombians (15.834), els bolivians (15.147), els hondurenys (13.789), i els veneçolans (13.575). Fa unany,  els treballadors marroquins eren els primers els primers (63.835), seguits dels romanesos (47.290), i els italians ocupaven la tercera posició (41.527). A continuació trobàvem els xinesos (30.424), els pakistanesos (22.009), els francesos (20.123), els bolivians (16.476), els colombians (14.944), els equatorians (14.377), i els hondurenys (13.421).

 

No hay comentarios: