miércoles, 28 de octubre de 2020

La immigració laboral a Espanya segons l’enquesta de població activa del tercer trimestre de 2020

 

Segons les  dades de l’enquesta de població activa del tercer trimestre de 2020  fetes públiques el dimarts 27 d’octubre, la població activa estrangera estava integrada per 3.136.900 persones, amb 2.332.200 ocupades i 804.700 aturades, mentre que 1.347.100 persones estaven conceptuades com inactives. El nombre de persones estrangeres de 16 i més anys és de 4.484.000, amb un augment trimestral de 26.500 i en sèrie interanual de 233.000 persones.

  

Cal fer esment del fet que l’EPA es calcula amb la base de població que incorpora la informació actualitzada dels censos de població i habitatge de 2011. L’Institut Nacional d’Estadística publicà el dijous 24 d’abril de 2014 una nota metodològica sobre la nova base poblacional i posant en relleu que segons el cens de 2011 la població de 16 i mes anys supera en 373.700 persones la població que es prenia anteriorment en consideració per a la mostra, més concretament “estaba infravalorada en 585.700 españoles, y en cambio el número de extranjeros estaba sobrevalorado en 212.100”.

 

Feta aquesta matisació, si comparem amb les dades del segon trimestre del 2020, el creixement de la població activa estrangera ha estat de 224.200 persones i en sèrie interanual de 125.700. Si ens fixem en les dades de la població autòctona, la població activa ha tingut un augment de 700.400 persones sobre el trimestre anterior i una disminució de 314.600 en sèrie interanual.

 

La taxa d’activitat és del 69,96 %, 13,67 punts superior a la de la taxa de la població activa espanyola (56,29 %). En aquest trimestre, la taxa d’activitat dels estrangers ha experimentat un creixement del 4,61 %, mentre que el de la taxa de la població espanyola ha estat del 1,99 %. En sèrie interanual la taxa d’activitat de la població autòctona experimenta un descens del 0,96 %, i la de la població estrangera un 0,88 %.

 

La taxa d’atur de la població estrangera és del 25,65 %, es a dir 10,85 punts per sobre de l’espanyola (14,77 %). Durant el tercer trimestre del 2020 la desocupació autòctona va créixer en 276.100 persones, i la estrangera en 78.900.

 

Durant el tercer trimestre del 2020 cal fer esment del fet que el nombre de treballadors autòctons ocupats ha experimentat un augment de 424.300 persones, i el d’estrangers de 145.300. En sèrie interanual la població ocupada estrangera disminueix en 96.600 persones, la població aturada augmenta en 222.400 i la inactiva puja en 107.300, mentre que la població ocupada espanyola pateix una molt  important disminució de 600.800 persones, la població aturada creix en 286.200, i la inactiva augmenta en 355.400 persones.

 

No hay comentarios: