martes, 28 de julio de 2020

La immigració laboral a Espanya segons l’enquesta de població activa del segon trimestre de 2020 (i un apunt complementari de caràcter general).

Nota prèvia general important.

L’Institut Nacional d’Estadística (INE) ha publicat avui les  dades de l’Enquesta de PoblacióActiva del segon trimestre del 2020. Atesa la situació de crisi sanitària i el seu impacte en el mercat de treball, la nota de premsa incorpora una àmplia explicació sobre els efectes del Covid-19 en les dades publicades. Així, si bé l'ocupació ha baixat en 1.074.000 persones en el primer trimestre “cal tenir en compte que aquesta xifra no inclou els afectats per un ERTO amb suspensió d'ocupació que, segons la metodologia de la Oficina Estadística de la Unió Europea i de l’Organització Internacional del Treball que s’aplica en l’EPA es consideren ocupats”.  

Així, tindran la consideració de persones ocupades si existeix una garantia de reincorporació al lloc de treball quan finalitzi l’ERTO, i aquesta garantia, jurídicament parlant, es donada pel diversos reials decrets-llei dictats des de l’inici de l’estat d’alarma, amb menció expressa al RDL 24/2020 de 26 de juny. 

Pel que fa a les persones treballadores amb reducció de jornada, la seva situació es manifesta en el nombre d’hores treballades pel conjunt de la població ocupada, sent lògicament major quan més treballadors estiguin acollits a aquesta mesura. Certament les dades del segon trimestre són rellevants, ja què el volum d’hores de treball ha disminuït un 22,59 % sobre les dades del trimestre anterior.

Tanmateix, l’atur  ha augmentat en 55.000 persones, però “cal tenir en compte que no tots els que han perdut la feina han passat a classificar-se com aturats segons la definició de l'OIT. Una part considerable ha passat a la inactivitat, categoria que ha augmentat en 1.062.800 persones”.  

A l’últim, una dada d’especial interès incorporada en l’EPA d’aquest segon trimestre és el nombre de persones treballadores que van dur a terme la seva activitat mitjançant  el treball a domicili més de la meitat dels seus dies laborables. Han estat un total de 3.015.200, el 16,20 % dels ocupats, un percentatge sensiblement superior a la dada global del 4,81 % en l’any 2019.


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Feta aquesta observació, passo a l’explicació de la informació disponible sobre la població estrangera, on també ja es nota sensiblement els efectes negatius de la Covid-19.


Segons les  dades de l’enquesta de població activa del segon trimestre de 2020  fetes públiques el dimarts 28 de juliol, la població activa estrangera estava integrada per


2.912.800 persones, amb 2.186.900 ocupades i 725.900 aturades, mentre que 1.544.700 persones estaven conceptuades com inactives. El nombre de persones estrangeres de 16 i més anys és de 4.457.500, amb un augment trimestral de 44.000 i en sèrie interanual de 280.500 persones.


Cal fer esment del fet que l’EPA es calcula amb la base de població que incorpora la informació actualitzada dels censos de població i habitatge de 2011. L’Institut Nacional d’Estadística publicà el dijous 24 d’abril de 2014 una nota metodològica sobre la nova base poblacional i posant en relleu que segons el cens de 2011 la població de 16 i mes anys supera en 373.700 persones la població que es prenia anteriorment en consideració per a la mostra, més concretament “estaba infravalorada en 585.700 españoles, y en cambio el número de extranjeros estaba sobrevalorado en 212.100”.

Feta aquesta matisació, si comparem amb les dades del primer trimestre del 2020, la disminució de la població activa estrangera ha estat de 175.200 persones i en sèrie interanual de 87.400. Si ens fixem en les dades de la població autòctona, la població activa ha tingut una disminució de843.900 persones sobre el trimestre anterior i de 973.000 en sèrie interanual.

La taxa d’activitat és del 65,35 %, 11,05 punts superior a la de la taxa de la població activa espanyola (54,30 %). En aquest trimestre, la taxa d’activitat dels estrangers ha experimentat una disminució del 4,62 %, mentre que la de la taxa de la població espanyola ha estat del 2,40 %. En sèrie interanual la taxa d’activitat de la població autòctona experimenta un descens del 2,89 %, i la de la població estrangera un 6,48 %.

La taxa d’atur de la població estrangera és del 24,92 %, es a dir 11,06 punts per sobre de l’espanyola (13,86 %). Durant el segon trimestre del 2020 la desocupació autòctona va minvar en 15.200 persones, i la estrangera va créixer en 70.200.

Durant el segon trimestre del 2020 cal fer esment del fet que el nombre de treballadors autòctons ocupats ha experimentat una disminució de 828.700 persones, i el d’estrangers de 245.300. En sèrie interanual la població ocupada estrangera disminueix en 205.300 persones, la població aturada augmenta en 117.900 i la inactiva puja en 367.800, mentre que la població ocupada espanyola pateix una molt  important disminució de 992.400 persones, la població aturada creix en 19.400, i la inactiva augmenta en 1.043.300 persones.

No hay comentarios: