martes, 21 de julio de 2020

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes de juny.


En la pagina web mitramiss.es que inclou el Ministeri de Treball i Economia Social i el Ministeri d’inclusió, Seguretat Social i migracions, es publicaren el dimarts 21 de juliol  les  dades generals d'afiliació de la poblacióestrangera corresponents al mes de juny.


  
La nova estructura ministerial també ha suposat canvis en la informació sobre les dades d’afiliació, sent al meu parer la mes important que en les dades d’afiliació per sectors, tant en el regim general com en el d’autònoms, el % de participació no es calcula sobre el total del règim respectiu, sinó sobre el total de l’afiliació en cada sector.  Aquesta informació es dona sobre el total de l’afiliació a cada sector a tota Espanya, perquè les dades autonòmiques mantenen la del percentatge d’afiliació sobre el total, tant en un regim com en l’altre.

A partir del mes de gener de 2012 les dades estadístiques aporten una modificació important amb relació a les dels mesos anteriors: la incorporació al regim general dels treballadors del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar, com a conseqüència de les modificacions operades en la normativa de Seguretat Social per a ambdós col·lectius a partir de l’1 de gener de 2012.

Fetes aquestes puntualitzacions, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes de juny  hi ha un total de 2.030.477 afiliats, dels quals 761.818 són de països UE (412.803 homes i 349.015 dones), i 1.268.659 són de països no UE (739.613 homes i 529.045 dones). El 56,76 % són homes i el 43,24 % dones.

És a dir, s’ha produït una disminució anual del 6.78 %, conseqüència de la molt forta caiguda de l’afiliació des de mitjans de març fins a finals d’abril. Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes de juny de  2019 era de 2.178.269. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un descens de 147.792. Segons països de procedència, el 37,52 % són de països UE i el 62,48 % d’altres Estats.

Cal destacar l’augment de l’afiliació en el regim general, que ha guanyat perdut 13.674 afiliats (ja s’han incorporat els treballadors dels regim agrari i de la llar familiar, i la disminució es produeix utilitzant els mateixos criteris estadístics). Pel que fa al regim de treballadors autònoms, cal fer esment del creixement en 6.700 afiliats, i en sèrie interanual hem passat dels 342.546 del mes de juny de 2019 als actuals 350.875.

En les dades estatals del mes de febrer de 2012 no apareixia la distribució percentual per règims, que havia estat substituïda per la variació mensual en percentatge, però en les dades del mes de marc ja tornà a aparèixer aquesta distribució. Aquesta distribució el mes de juny d’enguany  és la següent: el 82,49 % pertanyen al general (amb la inclusió dels treballadors agraris i de la llar familiar), el 17,28 % al d’autònoms, i el 0,23 % al del mar.

Les dades inclouen informació sobre l’evolució del percentatge d’estrangers sobre el total de l’afiliació  des de l’any 2007, sent important destacar al meu parer que el del mes de juny d’enguany (10,90 %) supera el del mes de juny de fa deu any, 10,68 %, i es troba més d’un punt per sobre del mínim del 9,65 % que es tingué el mes de juny de 2015, produint-se a partir de llavor un increment anual fins aquest any on canvia la tendència.  Haurem d’estar molt amatents a les dades dels propers mesos per conèixer la gravetat de la crisi entre la població treballadora estrangera.

Per règims, cal destacar la important presència dels treballadors romanesos i marroquins en el general, seguint els criteris estadístics anteriors (206.972 i 135.137, respectivament), del xinesos i romanesos en el d’autònoms (56.501 i 40.239), i dels marroquins i romanesos en l’agrari, seguint encara els criteris estadístics anteriors (85.081 i 56.134).  En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareixen en el regim general, la presència romanesa és també majoritària (30.719), seguida de la paraguaiana (13.763) la boliviana (11.637)

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes de juny, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (492.614, 24,26 %), seguida de Madrid (412.595, 20,32 %), Andalusia (238.174, 11.73 %) i la Comunitat Valenciana (209.575, 10,33 %). A Catalunya la disminució en sèrie interanual ha estat de 38.731, 7,30 %. Fa un any, Catalunya era la primera en nombre total d’afiliats (531.385, 24,39 %), seguida de Madrid (432.135, 19,84 %), Andalusia (250.655, 11,51 %) i la Comunitat Valenciana (227.029, 10,42 %) 


Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la vigent classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener de 2.009, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb l’anterior CNAE. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 30,12 i 42,04 %, del total de l’afiliació en el seu sector, respectivament) destaca el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupa a 264.634 persones (22,92 %), de les quals 176.289 són de països no UE, i que ocupa la primera posició. Li segueix, en dades quantitatives, el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupa a 208.894 treballadors, un 8,77 %, dels quals 131.657 són de països no UE, i en tercer lloc es troben les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 146.490 treballadors, un 11,96 % del total, dels quals 92.876 són de països no UE; el sector de la construcció es situa en el quart lloc i ocupa a 135.181 persones, un 16,05 %, dels quals 85.930 són de països no UE; la industria manufacturera ocupa el cinquè lloc, amb  128.948 afiliats, 7,17 %, dels quals 74.489 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (93.163, 12,16 %, sempre sobre el total de l’afiliació en el sector), del sector de l’hostaleria (63.649, 19,74 %), i del sector de la construcció (47.288, 12,24 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 26.989)

Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (334.221), i els marroquins es situen en la segona posició amb 254.664 treballadors. Els italians ocupen la tercera posició, amb 123.155, quedant els xinesos en la quarta posició 92.385, per davant dels colombians amb 74.978, dels equatorians amb 68.916, dels britànics amb 67.793, dels veneçolans amb 64.465, dels búlgars amb 59.358, i dels portuguesos amb 54.728. Fa un any, els treballadors romanesos ocupaven la primera posició (361.873), i els marroquins es situaven en la segona posició amb 273.901 treballadors. Els italians ocupaven la tercera posició, amb 131.334, quedant els xinesos en la quarta posició, 107.282, per davant dels equatorians amb 75.894, dels colombians amb 73.850, dels britànics amb 72.163, dels búlgars amb 65.465, dels portuguesos amb 57.5901 i dels veneçolans amb 56.001.

  
La informació de les dades del mes de juny de 2020 inclou com ha evolucionat l’afiliació dels vuit països amb mes participació dels seus nacionals en el regim general i en el d’autònoms, des de l’any 2011, destacant per una banda el molt important creixement de de la població veneçolana en els darrers tres anys, i el descens de la població colombiana i equatoriana, tot i que la primera s’ha anat incrementant novament des del l’any 2017.

3. La mitja del mes de juny d’afiliats estrangers a Catalunya és de 492.614, dels quals 154.806 són de països UE i 337.808 de països no UE.

Per règims, el 84,05 % dels afiliats estan inclosos en el general (amb la inclusió dels treballadors agraris i dels de la llar familiar), el 15,81 % en el d’autònoms, i el 0,14 % en el del mar.

Segons els criteris estadístics anteriors, per règims cal destacar la important presència de treballadors marroquins, romanesos i italians en el general(48.227, 35.419 i 32.947,   respectivament), dels xinesos, romanesos i italians en el d’autònoms (15.287, 5.379 i 4.734), i dels marroquins i romanesos en l’agrari (5.795 i 3.501). En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareix en el regim general, la presència equatoriana és majoritària (4.436), seguida de la població boliviana (4.040) i romanesa (2.085).

En el règim general de Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 4,64 i 6,79 % del total de l’afiliació, respectivament), el primer lloc correspon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 62.385 afiliats (15,07 %),  dels quals 42.717 són de països no UE; el segon correspon a l’hostaleria, amb 58.867 (14,22 %),  dels quals 44.324 són de països no UE, i el tercer lloc és per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 50.411 afiliats (12,17 %), dels quals 34.271 son de països no UE; el quart és per a la indústria manufacturera, amb 44.329 (10,71 %), dels quals 29.735 són de països no UE; en cinquè lloc trobem als afiliats en el sector de la construcció, amb 31.304,  10,29  (7,56 %), dels quals 25.685 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (18.285, 23,48 % del total), de l’hostaleria (16.274, 20,90 %) i de la construcció (8.008, 10,29 %). Fa un any, i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposaven el 4,85 i 6,80 % del total de l’afiliació, respectivament), el primer lloc corresponia a l’hostaleria, amb 81.064 (17,89 %), dels quals 59.669 eren de països no UE, i el segon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 65.087  afiliats (14,52 %),  dels quals 44.636 eren de països no UE; el tercer lloc era per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 54.639 afiliats (12,06 %), dels quals 36.796 eren de països no UE, i el quart per a la indústria manufacturera, amb 43.943 (9,70  %), dels quals 29.472 eren de països no UE; en cinquè lloc trobàvem als afiliats en el sector de la construcció, amb 32.472 (7,16 %), dels quals 26.600 eren de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destacava la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (18.656, 24,11 %), de l’hostaleria (16.231, 20,98 %) i de la construcció (7.440, 9,62 %).

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (61.637), seguits dels romanesos (46.439), i els italians ocupen la tercera posició (40.364). A continuació trobem els xinesos (25.708), els pakistanesos (19.950), els francesos (19.415), els bolivians (14.828), els colombians (14.828), els equatorians (13.044), i els hondurenys (12.979). Fa un any,els treballadors marroquins eren els primers (67.568), seguits dels romanesos (50.623), i els italians ocupaven la tercera posició (41.116). A continuació trobàvem els xinesos (30.268), els pakistanesos (21.910), els francesos (20.672), els bolivians (16.767), els equatorians (14.853), els colombians (14.723), i els hondurenys (12.9521).

No hay comentarios: