sábado, 23 de mayo de 2020

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes d’abril.


En la pagina web mitramiss.es que inclou el Ministeri de Treball i Economia Social i el Ministeri d’inclusió, Seguretat Social i migracions, es publicaren el dijous 21 de maig les dades generals d'afiliació de la població estrangera corresponents al mes d'abril .


La nova estructura ministerial també ha suposat canvis en la informació sobre les dades d’afiliació, sent al meu parer la mes important que en les dades d’afiliació per sectors, tant en el regim general com en el d’autònoms, el % de participació no es calcula sobre el total del règim respectiu, sinó sobre el total de l’afiliació en cada sector.  Aquesta informació es dona sobre el total de l’afiliació a cada sector a tota Espanya, perquè les dades autonòmiques mantenen la del percentatge d’afiliació sobre el total, tant en un regim com en l’altre.

A partir del mes de gener de 2012 les dades estadístiques aporten una modificació important amb relació a les dels mesos anteriors: la incorporació al regim general dels treballadors del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar, com a conseqüència de les modificacions operades en la normativa de Seguretat Social per a ambdós col·lectius a partir de l’1 de gener de 2012.

Fetes aquestes puntualitzacions, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes d’abril hi ha un total de 1.972.552 afiliats, dels quals 752.500 són de països UE (401.981 homes i 350.520 dones), i 1.220.052 són de països no UE (700.269 homes i 519.783 dones). És a dir, s’ha produït una disminució anual del 5,46 %, conseqüència de la molt forta caiguda de l’afiliació des de l’inici de l’estat d’alarma, i que en el mes d’abril ha estat de 101.377 persones. Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes d’abril de  2019 era de 2.086.400. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un descens de 113.848.

Cal destacar el descens de l’afiliació en el regim general, que ha perdut 94.487 afiliats (ja s’han incorporat els treballadors dels regim agrari i de la llar familiar, i la disminució es produeix utilitzant els mateixos criteris estadístics). Pel que fa al regim de treballadors autònoms, cal fer esment de la disminució en 8.173 afiliats, i en sèrie interanual hem passat dels 336.456 del mes d’abril de 2019 als actuals 340.745.

En les dades estatals del mes de febrer de 2012 no apareixia la distribució percentual per règims, que havia estat substituïda per la variació mensual en percentatge, però en les dades del mes de marc ja tornà a aparèixer aquesta distribució. Aquesta distribució el mes d’abril d’enguany  és la següent: el 82,51 % pertanyen al general (amb la inclusió dels treballadors agraris i de la llar familiar), el 17,27 % al d’autònoms, i el 0,22 % al del mar.

Les dades inclouen informació sobre l’evolució del percentatge d’estrangers sobre el total de l’afiliació  des de l’any 2007, sent important destacar al meu parer que el del mes d’abril d’enguany (10,69 %) supera el del mes d’abril de fa deu any, 10,48 %, i es troba més d’un punts per sobre del mínim del 9,45 % que es tingué el mes d’abril de 2015, produint-se a partir de llavor un increment anual fins aquest any on canvia la tendència.  Haurem d’estar molt amatents a les dades dels propers mesos per conèixer la gravetat de la crisi entre la població treballadora estrangera.

Per règims, cal destacar la important presència dels treballadors romanesos i marroquins en el general, seguint els criteris estadístics anteriors (198.053 i 127.945, respectivament), del xinesos i romanesos en el d’autònoms (52.313 i 31.447), i dels marroquins i romanesos en l’agrari, seguint encara els criteris estadístics anteriors (90.125 i 61.191).  En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareixen en el regim general, la presència romanesa és també majoritària (31.447), seguida de la paraguaiana (13.914) la boliviana (11.926)

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes d’abril, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (470.503, 23,85 %), seguida de Madrid (400.515, 20,30 %), Andalusia (259.525, 13,16 %) i la Comunitat Valenciana (208.740, 10,58 %). A Catalunya la disminució en sèrie interanual ha estat de 127.509, un 5,52 % %. Fa un any, Catalunya era la primera en nombre total d’afiliats (498.012, 23,87 %), seguida de Madrid (421.746, 20,21 %), Andalusia (274.120, 13,14 %) i la Comunitat Valenciana (222.213, 10,66 %).

Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la vigent classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener de 2.009, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb l’anterior CNAE. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 30,88 i 42,16 %, del total de l’afiliació en el seu sector, respectivament) destaca el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupa a 241.963 persones (21,89 %), de les quals 160.286 són de països no UE, i que ocupa la primera posició. Li segueix, en dades quantitatives, el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupa a 197.800 treballadors, un 8,47 %, dels quals 124.125 són de països no UE, i en tercer lloc es troben les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 140.489 treballadors, un 11,79 % del total, dels quals 88.445 són de països no UE; el sector de la construcció es situa en el quart lloc i ocupa a 114.884 persones, un 15,34 %, dels quals 70.911 són de països no UE; la industria manufacturera ocupa el cinquè lloc, amb  126.943 afiliats, 7,10 %, dels quals 72.951 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (90.453, 11,91 %, sempre sobre el total de l’afiliació en el sector), del sector de l’hostaleria (60.690, 19,31 %), i del sector de la construcció (45.368, 11,99 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 25.992)

Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (329.951), i els marroquins es situen en la segona posició amb 253.624 treballadors. Els italians ocupen la tercera posició, amb 119.181, quedant els xinesos en la quarta posició 78.442, per davant dels colombians amb 70.089, dels equatorians amb 66.551, dels britànics amb 64.971, dels veneçolans amb 63.616, dels búlgars amb 60.510, i dels portuguesos amb 53.016. Fa un any els treballadors romanesos ocupaven la primera posició (352.232), i els marroquins es situaven en la segona posició amb 270.432 treballadors. Els italians ocupaven la tercera posició, amb 120.967, quedant els xinesos en la quarta posició, 105.451, per davant dels equatorians amb 73.323, dels britànics amb 70.289, dels colombians amb 67.796, dels búlgars amb 64.374, dels portuguesos amb 54.409 i dels veneçolans amb 50.433.

La informació de les dades del mes d’abril de 2020 inclou com ha evolucionat l’afiliació dels vuit països amb mes participació dels seus nacionals en el regim general i en el d’autònoms, des de l’any 2011, destacant per una banda el molt important creixement de de la població veneçolana en els darrers tres anys, i el descens de la població colombiana i equatoriana, tot i que la primera s’ha anat incrementant novament des del l’any 2017.

3. La mitja del mes d’abril d’afiliats estrangers a Catalunya és de 470.503, dels quals 150.772 són de països UE i 319.731 de països no UE.

Per règims, el 83,74 % dels afiliats estan inclosos en el general (amb la inclusió dels treballadors agraris i dels de la llar familiar), el 16,11 % en el d’autònoms, i el 0,13 % en el del mar.

Segons els criteris estadístics anteriors, per règims cal destacar la important presència de treballadors marroquins, romanesos i italians en el general 44.667,33.361 i 32.463,  respectivament), dels xinesos, italians i romanesos en el d’autònoms (  14.290, 5.309 i 4.719), i dels marroquins i romanesos en l’agrari (4.562 i 2.716). En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareix en el regim general, la presència equatoriana és majoritària (4.574), seguida de la població boliviana (4.562) i romanesa (2.716).

En el règim general de Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 3,47 i 7,28 % del total de l’afiliació, respectivament), el primer lloc correspon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 57.940 afiliats (14,71 %),  dels quals 39.566 són de països no UE; el segon correspon a l’hostaleria, amb 55.038 (13,97 %),  dels quals 39.566 són de països no UE, i el tercer lloc és per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 48.661 afiliats (12,35 %), dels quals 32.926 son de països no UE; el quart és per a la indústria manufacturera, amb 43.621 (11,07 %), dels quals 29.204 són de països no UE; en cinquè lloc trobem als afiliats en el sector de la construcció, amb 26.411 (6,70 %), dels quals 21.182 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (17.911, 23,60 % del total), de l’hostaleria (15.409, 20,30 %) i de la construcció (7.789, 10,26 %). Fa unany, i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposaven el 3,36 i 7,36 % del total de l’afiliació, respectivament), el primer lloc corresponia a l’hostaleria, amb 70.963 (16,84 %), dels quals 52.673 eren de països no UE, i el segon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 60.366  afiliats (14,33 %),  dels quals 41.153 eren de països no UE; el tercer lloc era per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 50.804 afiliats (12,06 %), dels quals 33.815 eren de països no UE, i el quart per a la indústria manufacturera, amb 42.857 (10,17 %), dels quals 28.661 eren de països no UE; en cinquè lloc trobàvem als afiliats en el sector de la construcció, amb 32.209 (7,64 %), dels quals 26.347 eren de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destacava la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (18.337, 24,14 %), de l’hostaleria (15.668, 20,63 %) i de la construcció (7.268, 9,57 %)

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (56.528), seguits dels romanesos (43.563), i els italians ocupen la tercera posició (39.700). A continuació trobem els xinesos (21.946), els francesos (19.488), els pakistanesos (18.523), els bolivians (14.697), els colombians (14.223), els equatorians (12.785), i els hondurenys (12.674). Fa un any els treballadors marroquins eren els primers (62.383), seguits dels romanesos (46.363), i els italians ocupaven la tercera posició (38.939). A continuació trobàvem els xinesos (29.612), els pakistanesos (16.379), els francesos (19.986), els bolivians (16.379), els equatorians (14.211), els colombians (13.541), i els hondurenys (12.223).

No hay comentarios: