jueves, 23 de mayo de 2019

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes d’abril


 El Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social publicà el dimarts 21 de maig les dades generals d’afiliació de la  població estrangera corresponents al mes d’abril.   


A partir del mes de gener de 2012 les dades estadístiques aporten una modificació important amb relació a les dels mesos anteriors: la incorporació al regim general dels treballadors del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar, com a conseqüència de les modificacions operades en la normativa de Seguretat Social per a ambdós col·lectius a partir de l’1 de gener de 2012.

Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes d’abril hi ha un total de 2.086.400 afiliats, dels quals 862.051 són de països UE (457.923 homes i 404.128 dones), i 1.224.349 són de països no UE (709.071 homes i 515.278 dones). És a dir, s’ha produït un increment anual del 8,07 %. Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes d’abril de  2018 era de 1.930.622. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un augment de 157.778.

Cal destacar l’augment de l’afiliació en el regim general, que ha guanyat 54.852 afiliats (ja s’han incorporat els treballadors dels regim agrari i de la llar familiar, i la disminució es produeix utilitzant els mateixos criteris estadístics). Pel que fa al regim de treballadors autònoms, cal fer esment del creixement en 4.360 afiliats, i en sèrie interanual hem passat dels 315.447 del mes d’abril de 2018 als actuals 336.456.

En les dades estatals del mes de febrer de 2012 no apareixia la distribució percentual per règims, que havia estat substituïda per la variació mensual en percentatge, però en les dades del mes de marc ja tornà a aparèixer aquesta distribució. Aquesta distribució el mes d’abril és la següent: el 83,65 % pertanyen al general (amb la inclusió dels treballadors agraris i de la llar familiar), el 16,13 % al d’autònoms, i el 0,22 % al del mar.

Per règims, cal destacar la important presència dels treballadors romanesos i marroquins en el general, seguint els criteris estadístics anteriors (214.482 i 143.662 respectivament), del xinesos i romanesos en el d’autònoms (56.824 i 34.627), i dels marroquins i romanesos en l’agrari, seguint encara els criteris estadístics anteriors (91.727 i 64.033).  En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareixen en el regim general, la presència romanesa és també majoritària (34.627), seguida de la paraguaiana (15.520) i boliviana (14.108).

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes d’abril, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (498.012, 23,87 %), seguida de Madrid (421.746, 20,21 %), Andalusia (274.120, 13,14 %) i la Comunitat Valenciana (222.213, 10,66 %). A Catalunya l’augment en sèrie interanual ha estat de 42.648, un 9,37 %. Fa un any, Catalunya era la primera en nombre total d’afiliats (455.363, 23,59 %), seguida de Madrid (387.816, 20,05 %), Andalusia (257.953, 13,36 %) i la Comunitat Valenciana (206.018, 10,67 %).

Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la vigent classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener de 2.009, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb l’anterior CNAE. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 13,61 i 9,90 %, del total de l’afiliació, respectivament) destaca el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupa a 303.917 persones (17,41 %), de les quals 191.920 són de països no UE, i que ocupa la primera posició. Li segueix el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupa a 209.423 treballadors, un 12,00 %, dels quals 129.993 són de països no UE, i en tercer lloc es troben les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 147.818 treballadors, un 8,47 del total, dels quals 88.870 són de països no UE; el sector de la construcció es situa en el quart lloc i ocupa a 136.199 persones, un 7,80 %, dels quals 84.577 són de països no UE (sent important destacar el creixement d’un 18,03 % en sèrie interanual); la industria manufacturera ocupa el cinquè lloc, amb 126.424 afiliats (7,24 %), dels quals 71.154 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (92.939, 27,62 %), del sector de l’hostaleria (61.332, 18,23 %), i del sector de la construcció (42.389, 12,60 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 27.363 i amb un creixement de l’afiliació del 13,19 % en sèrie interanual). Fa un any (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposaven el 14,22 i 11,20 %, del total de l’afiliació, respectivament) destacava el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupava la primera posició amb 282.264 persones (17,53 %), de les quals 175.220 eren de països no UE. Li seguia el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupava a 194.732 treballadors, un 12,09 %, dels quals 119.545 eren de països no UE, i en tercer lloc es trobaven les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupaven a 131.148 treballadors, un 8,14 % del total, dels quals 77.970 eren de països no UE; el sector de la construcció es situava en el quart lloc i ocupava a 115.391 persones, un 7,16 %, dels quals 68.607 eren de països no UE (sent important destacar el creixement d’un 16,85 % en sèrie interanual);la industria manufacturera ocupava el cinquè lloc, amb 110.151 afiliats (6,84 %), dels quals 59.980 eren de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destacava la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (89.653, 28,42 %), del sector de l’hostaleria (57.823, 18,33 %), i del sector de la construcció (37.449, 11,87 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 24.822, i amb un creixement de l’afiliació del 12,38 % en sèrie interanual).

Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (352.232), i els marroquins es situen en la segona posició amb 270.432 treballadors. Els italians ocupen la tercera posició, amb 120.967, quedant els xinesos en la quarta posició, 105.451, per davant dels equatorians amb 73.323, dels britànics amb 70.289, dels colombians amb 67.796, dels búlgars amb 64.374, dels portuguesos amb 54.409 i dels veneçolans amb 50.433.  Fa un any, els treballadors romanesos ocupaven la primera posició (339.631), i els marroquins es situaven en la segona posició amb 250.782 treballadors. Els italians ocupaven la tercera posició, amb 106.066, quedant els xinesos en la quarta posició, 101.109, per davant dels equatorians amb 70.915, dels britànics amb 65.992, dels búlgars amb 61.460, dels colombians amb 58.443, dels portuguesos amb 49.467, i dels bolivians amb 49.429

3. La mitja del mes d’abril d’afiliats estrangers a Catalunya és de 498.012, dels quals 165.733 són de països UE i 332.278 de països no UE.

Per règims, el 84,61 % dels afiliats estan inclosos en el general (amb la inclusió dels treballadors agraris i dels de la llar familiar), el 15,25 % en el d’autònoms, i el 0,14 % en el del mar.

Segons els criteris estadístics anteriors, per règims cal destacar la important presència de treballadors marroquins, romanesos i italians en el general (50.480, 35.168 i 32.098, respectivament), dels xinesos, italians i romanesos en el d’autònoms (15.207, 6.657 i 5.850), i dels marroquins i romanesos en l’agrari (4.676 i 2.961). En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareix en el regim general, la presència boliviana es majoritària (4.884), seguida de la població hondurenya (4.636) i romanesa (2.336).

En el règim general de Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 3,36 i 7,36 % del total de l’afiliació, respectivament), el primer lloc correspon a l’hostaleria, amb 70.963 (16,84 %), dels quals 52.673 són de països no UE, i el segon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 60.366  afiliats (14,33 %),  dels quals 41.153 són de països no UE; el tercer lloc és per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 50.804 afiliats (12,06 %), dels quals 33.815 son de països no UE, i el quart per a la indústria manufacturera, amb 42.857 (10,17 %), dels quals 28.661 són de països no UE; en cinquè lloc trobem als afiliats en el sector de la construcció, amb 32.209 (7,64 %), dels quals 26.347 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (18.337, 24,14 %), de l’hostaleria (15.668, 20,63 %) i de la construcció (7.268, 9,57 %). Fa un any (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposaven el 3,42 i 8,63 % del total de l’afiliació, respectivament), el primer lloc corresponia a l’hostaleria, amb 65.511, (17,18 %), dels quals 48.391 eren de països no UE, i el segon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 56.137 afiliats (14,72 %),  dels quals eren242 són de països no UE; el tercer lloc era per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 44.361 afiliats (11,71 %), dels quals 29.945 eren de països no UE, i el quart per a la indústria manufacturera, amb 30.367 (9,54 %), dels quals 23.403 eren de països no UE; en cinquè lloc trobàvem als afiliats en el sector de la construcció, amb 27.478 (7,21 %), dels quals 22.115 eren de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destacava la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (17.631, 24,04 % del total), de l’hostaleria (14.534, 19,81 %) i de la construcció (6.249, 8,52 %)

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (62.383), seguits dels romanesos (46.363), i els italians ocupen la tercera posició (38.939). A continuació trobem els xinesos (29.612), els pakistanesos (16.379), els francesos (19.986), els bolivians (16.379), els equatorians (14.211), els colombians (13.541), i els hondurenys (12.223). Fa un any, els treballadors marroquins eren els primers (57.423), seguits dels romanesos (44.040), i els italians ocupaven la tercera posició (33.463). A continuació trobàvem els xinesos (28.051), els pakistanesos (19.016), els francesos (18.572), els bolivians (16.085), els equatorians (13.436), els colombians (11670), i els hondurenys (10.453).

No hay comentarios: