jueves, 19 de marzo de 2020

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes de febrer


En la pagina web mitramiss.es que inclou el Ministeri de Treball i Economia Social i el Ministeri d’inclusió, Seguretat Social i migracions, publicà el dijous 19 de març les dades generals d'afiliació de la població estrangera corresponents almes de febrer.


La nova estructura ministerial també ha suposat canvis en la informació sobre les dades d’afiliació, sent al meu parer la mes important que en les dades d’afiliació per sectors, tant en el regim general com en el d’autònoms, el % de participació no es calcula sobre el total del règim respectiu, sinó sobre el total de l’afiliació en cada sector.  Aquesta informació es dona sobre el total de l’afiliació a cada sector a tota Espanya, perquè les dades autonòmiques mantenen la del percentatge d’afiliació sobre el total, tant en un regim com en l’altre.

A partir del mes de gener de 2012 les dades estadístiques aporten una modificació important amb relació a les dels mesos anteriors: la incorporació al regim general dels treballadors del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar, com a conseqüència de les modificacions operades en la normativa de Seguretat Social per a ambdós col·lectius a partir de l’1 de gener de 2012.

Fetes aquestes puntualitzacions, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes de febrer hi ha un total de 2.117.654 afiliats, dels quals 785.236 són de països UE (421.957 homes i 363.278 dones), i 1.332.418 són de països no UE (769.763 homes i 562.555 dones). És a dir, s’ha produït un increment anual del 6,67 %. Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes de febrer de  2019 era de 1.985.280. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un augment de 132.374.

Cal destacar l’augment de l’afiliació en el regim general, que ha guanyat 23.580 afiliats (ja s’han incorporat els treballadors dels regim agrari i de la llar familiar, i la disminució es produeix utilitzant els mateixos criteris estadístics). Pel que fa al regim de treballadors autònoms, cal fer esment del creixement en 3.383 afiliats, i en sèrie interanual hem passat dels 327.282 del mes de febrer de 2019 als actuals 348.918.

En les dades estatals del mes de febrer de 2012 no apareixia la distribució percentual per règims, que havia estat substituïda per la variació mensual en percentatge, però en les dades del mes de marc ja tornà a aparèixer aquesta distribució. Aquesta distribució el mes de febrer  és la següent: el 83,33 % pertanyen al general (amb la inclusió dels treballadors agraris i de la llar familiar), el 16,48 % al d’autònoms, i el 0,19 % al del mar.

Les dades del mes de febrer inclouen informació sobre l’evolució del percentatge d’estrangers sobre el total de l’afiliació  des del gener de 2007, sent important destacar al meu parer que el del mes de febrer d’enguany (11,0 %) supera el del mes de febrer del 2008, 10,68 %, i prop de quatre punts per sobre del mínim del 9,17 % que es tingué el mes de febrer de 2015, produint-se a partir de llavor un increment anual. 

Per règims, cal destacar la important presència dels treballadors romanesos i marroquins en el general, seguint els criteris estadístics anteriors (214.877 i 147.097, respectivament), del xinesos i romanesos en el d’autònoms (58.794 i 39.275), i dels marroquins i romanesos en l’agrari, seguint encara els criteris estadístics anteriors (86.952 i 56.410).  En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareixen en el regim general, la presència romanesa és també majoritària (32.307), seguida de la boliviana (12.425) i de la d’Ucraïna (10.530).

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes de febrer  Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (508.559, 24,02 %), seguida de Madrid (440.835, 20,42 %), Andalusia (260.641, 12,47 %) i la Comunitat Valenciana (228.454, 10,93 %). A Catalunya l’augment en sèrie interanual ha estat de 32.733, un 6,97 %. Fa un any, Catalunya era la primera en nombre total d’afiliats (475.808, 23,97 %), seguida de Madrid (411.555, 20,73 %), Andalusia (252.673, 12,73 %) i la Comunitat Valenciana (214.557, 10,81 %).


Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la vigent classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener de 2.009, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb l’anterior CNAE. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 29,92 i 42,21 %, del total de l’afiliació en el seu sector, respectivament) destaca el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupa a 284.500 persones (22,89 %), de les quals 193.308 són de països no UE, i que ocupa la primera posició. Li segueix, en dades quantitatives, el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupa a 219.180 treballadors, un 9,0 %, dels quals 141.208 són de països no UE, i en tercer lloc es troben les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 158.427 treballadors, un 12,14 % del total, dels quals 101.640 són de països no UE; el sector de la construcció es situa en el quart lloc i ocupa a 141.759 persones, un 16,13 %, dels quals 90.686 són de països no UE; la industria manufacturera ocupa el cinquè lloc, amb 134.613 afiliats, 7,23 %, dels quals 78.416 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (94.450, 12,23 %, sempre sobre el total de l’afiliació en el sector), del sector de l’hostaleria (62.141, 19,73 %), i del sector de la construcció (45.261, 11,81 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 25.911)

Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (343.006), i els marroquins es situen en la segona posició amb 270.623 treballadors. Els italians ocupen la tercera posició, amb 126.267, quedant els xinesos en la quarta posició, 105.595, per davant dels colombians amb 76.026, dels equatorians amb 71.815, dels veneçolans amb 69.020, dels britànics amb 68.747, dels búlgars amb 61.449, i dels portuguesos amb 56.292. Fa un any els treballadors romanesos ocupaven la primera posició (341.296), i els marroquins es situaven en la segona posició amb 254.120 treballadors. Els italians ocupaven la tercera posició, amb 112.064, quedant els xinesos en la quarta posició, 102.669, per davant dels equatorians amb 71.101, dels britànics amb 66.070, dels colombians amb 62.989, dels búlgars amb 59.882, dels portuguesos amb 52.728 i dels bolivians amb 48.364.

La informació de les dades del mes de febrer de 2020 inclou com ha evolucionat l’afiliació dels vuit països amb mes participació dels seus nacionals en el regim general i en el d’autònoms, des de l’any 2011, destacant per una banda el molt important creixement de de la població veneçolana en els darrers tres anys, i el descens de la població colombiana i equatoriana, tot i que la primera s’ha anat incrementant novament des dels  2017. 
 
3. La mitja del mes de febrer d’afiliats estrangers a Catalunya és de 508.559, dels quals 157.093 són de països UE i 351.466 de països no UE.

Per règims, el 84,58 % dels afiliats estan inclosos en el general (amb la inclusió dels treballadors agraris i dels de la llar familiar), el 15,31 % en el d’autònoms, i el 0,11 % en el del mar.

Segons els criteris estadístics anteriors, per règims cal destacar la important presència de treballadors marroquins, romanesos i italians en el general (50.750, 35.378 i 34.283,   respectivament), dels xinesos, italians i romanesos en el d’autònoms (15.941, 7.053 i 5.344), i dels marroquins i romanesos en l’agrari (4.897 i 2.746). En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareix en el regim general, la presència hondurenya és majoritària (4.680), seguida de la població boliviana (4.318) i romanesa (2.195).

En el règim general de Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 3,23 i 6,88 % del total de l’afiliació, respectivament), el primer lloc correspon a l’hostaleria, amb 65.502 (15,23 %),  dels quals 49.775 són de països no UE, i el segon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 62.585 afiliats (14,55 %),  dels quals 43.555 són de països no UE; el tercer lloc és per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 54.336 afiliats (12,63 %), dels quals 37.623 son de països no UE, i el quart per a la indústria manufacturera, amb 45.540 (10,59 %), dels quals 30.812 són de països no UE; en cinquè lloc trobem als afiliats en el sector de la construcció, amb 33.167 (7,71 %), dels quals 27.253 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (18.296, 23,74 % del total), de l’hostaleria (16.375, 21,25 %) i de la construcció (7.673, 9,96 %). Fa un any, i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposaven el 3,55 i 7,78 % del total de l’afiliació, respectivament), el primer lloc corresponia a l’hostaleria, amb 61.194 (15,28 %), dels quals 45.6541 eren de països no UE, i el segon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 58.447  afiliats (14,59 %),  dels quals 39.776 eren de països no UE; el tercer lloc era per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 49.103 afiliats (12,26 %), dels quals 32.700 eren de països no UE, i el quart per a la indústria manufacturera, amb 40.957 (10,23 %), dels quals 27.160 eren de països no UE; en cinquè lloc trobàvem als afiliats en el sector de la construcció, amb 31.046 (7,75 %), dels quals 25.311 eren de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destacava la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (17.786, 23,79 % del total), de l’hostaleria (15.116, 20,22 %) i de la construcció (6.987, 9,35 %).
  
A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (62.986), seguits dels romanesos (45.709), i els italians ocupen la tercera posició (41.517). A continuació trobem els xinesos (29.918), els pakistanesos (20.937), els francesos (20.105), els bolivians (15.718), els colombians (15.018), els equatorians (13.779), i els hondurenys (13.472). Fa unany els treballadors marroquins eren els primers (59.558), seguits dels romanesos (44.690), i els italians ocupaven la tercera posició (36.948). A continuació trobàvem els xinesos (28.939), els pakistanesos (19.656), els francesos (19.285), els bolivians (15.995), els equatorians (13.680), els colombians (12.609), i els hondurenys (11.737).

No hay comentarios: