martes, 19 de marzo de 2019

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes de febrer.


El Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social publicà el dimarts 19 de març les dades generals d'afiliació de la població estrangera corresponentsal mes de febrer.

A partir del mes de gener de 2012 les dades estadístiques aporten una modificació important amb relació a les dels mesos anteriors: la incorporació al regim general dels treballadors del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar, com a conseqüència de les modificacions operades en la normativa de Seguretat Social per a ambdós col·lectius a partir de l’1 de gener de 2012.

Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes de febrer hi ha un total de 1.985.280 afiliats, dels quals 822.050 són de països UE (442.223 homes i 379.827 dones), i 1.163.230 són de països no UE (679.715 homes i 483.515 dones). És a dir, s’ha produït un increment anual del 8,12 %. Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes de febrer de  2018 era de 1.836.173. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un augment de 149.106.

Cal destacar l’augment de l’afiliació en el regim general, que ha guanyat 15.752 afiliats (ja s’han incorporat els treballadors dels regim agrari i de la llar familiar, i la disminució es produeix utilitzant els mateixos criteris estadístics). Pel que fa al regim de treballadors autònoms, cal fer esment del creixement en 2.580 afiliats, i en sèrie interanual hem passat dels 304.318 del mes de febrer de 2018 als actuals 327.282.

En les dades estatals del mes de febrer de 2012 no apareixia la distribució percentual per règims, que havia estat substituïda per la variació mensual en percentatge, però en les dades del mes de marc ja tornà a aparèixer aquesta distribució. Aquesta distribució el mes de febrer és la següent: el 83,32 % pertanyen al general (amb la inclusió dels treballadors agraris i de la llar familiar), el 16,49 % al d’autònoms, i el 0,19 % al del mar.

Per règims, cal destacar la important presència dels treballadors romanesos i marroquins en el general, seguint els criteris estadístics anteriors (206.165 i 136.628, respectivament), del xinesos i romanesos en el d’autònoms (55.901 i 38.327), i dels marroquins i romanesos en l’agrari, seguint encara els criteris estadístics anteriors (83.159 i 61.842).  En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareixen en el regim general, la presència romanesa és també majoritària (38.327), seguida de la paraguaiana (15.514) i boliviana (14.326).

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes de febrer, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (475.808, 23,97 %), seguida de Madrid (411.555, 20,73 %), Andalusia (252.673, 12,73 %) i la Comunitat Valenciana (214.557, 10,81 %). A Catalunya l’augment en sèrie interanual ha estat de 41.269, un 9,50 %. Fa un any, Catalunya era la primera en nombre total d’afiliats (434.538, 23,67 %), seguida de Madrid (378.634, 20,62 %), Andalusia (235.222, 12,81 %) i la Comunitat Valenciana (198.986, 10,84 %).

Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la vigent classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener de 2.009, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb l’anterior CNAE. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 13,62 i 10,44 %, del total de l’afiliació, respectivament) destaca el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupa a 262.672 persones (15,88 %), de les quals 167.648 són de països no UE, i que ocupa la primera posició. Li segueix el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupa a 203.646 treballadors, un 12,31 %, dels quals 126.019 són de països no UE, i en tercer lloc es troben les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 142.195 treballadors, un 8,60% del total, dels quals 85.625 són de països no UE; el sector de la construcció es situa en el quart lloc i ocupa a 130.960 persones, un 7,92 %, dels quals 80.487 són de països no UE (sent important destacar el creixement d’un 18,17 % en sèrie interanual); la industria manufacturera ocupa el cinquè lloc, amb 120.289 afiliats (7,27 %), dels quals 67.052 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (90.468, 27,64 %), del sector de l’hostaleria (58.420, 17,85 %), i del sector de la construcció (40.892, 12,49 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 26.505 i amb un creixement de l’afiliació del 13,54 % en sèrie interanual). Fa un any (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposaven el 14,01 i 11,78 %, del total de l’afiliació, respectivament) destacava el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupava a 245.268 persones (16,05 %), de les quals 153.854 són de països no UE, en la primera posició. Li seguia el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupava a 189.480 treballadors, un 12,40 %, dels quals 116.162 eren de països no UE, i en tercer lloc es trobaven les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupaven a 125.831 treballadors, un 8,24 % del total, dels quals 74.761 eren de països no UE; el sector de la construcció es situava en el quart lloc i ocupava a 110.824 persones, un 7,25 %, dels quals 65.010 eren de països no UE (sent important destacar el creixement d’un 19,13 % en sèrie interanual); la industria manufacturera ocupava el cinquè lloc, amb 107.600 afiliats (7,04 %), dels quals 58.150 eren de països no UE; En el règim especial de treballadors autònoms, destacava la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (87.235, 28,67 %), del sector de l’hostaleria (55.040, 18,09 %), i del sector de la construcció (36.015, 11,83 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 23.897, i amb un creixement de l’afiliació del 12,97 % en sèrie interanual).

Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (341.296), i els marroquins es situen en la segona posició amb 254.120 treballadors. Els italians ocupen la tercera posició, amb 112.064, quedant els xinesos en la quarta posició, 102.669, per davant dels equatorians amb 71.101, dels britànics amb 66.070, dels colombians amb 62.989, dels búlgars amb 59.882, dels portuguesos amb 52.728 i dels bolivians amb 48.364. Fa un any, els treballadors romanesos ocupaven la primera posició (327.159), i els marroquins es situaven en la segona posició amb 234.080 treballadors. Els xinesos ocupaven la tercera posició, amb 99.062, quedant els italians en la quarta posició, 98.044, per davant dels equatorians amb 68.456, dels britànics amb 62.596, dels búlgars amb 57.383, dels colombians amb 54.965, dels bolivians amb 48.223, i dels portuguesos amb 48.198.

3. La mitja del mes de febrer  d’afiliats estrangers a Catalunya és de 475.808, dels quals 158.807 són de països UE i 317.001 de països no UE.

Per règims, el 84,18 % dels afiliats estan inclosos en el general (amb la inclusió dels treballadors agraris i dels de la llar familiar), el 15,71 % en el d’autònoms, i el 0,1q % en el del mar.

Segons els criteris estadístics anteriors, per règims cal destacar la important presència de treballadors marroquins, romanesos i italians en el general (47.581, 33.397 i 30.336, respectivament), dels xinesos, italians i romanesos en el d’autònoms (15.014, 6.441 i 5.892), i dels marroquins i romanesos en l’agrari (4.896 i 3.009). En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareix en el regim general, la presència boliviana es majoritària (4.954), seguida de la població hondurenya (4.638) i romanesa (2.351).

En el règim general de Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 3,55 i 7,78 % del total de l’afiliació, respectivament), el primer lloc correspon a l’hostaleria, amb 61.194 (15,28 %), dels quals 45.6541 són de països no UE, i el segon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 58.447  afiliats (14,59 %),  dels quals 39.776 són de països no UE; el tercer lloc és per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 49.103 afiliats (12,26 %), dels quals 32.700 son de països no UE, i el quart per a la indústria manufacturera, amb 40.957 (10,23 %), dels quals 27.160 són de països no UE; en cinquè lloc trobem als afiliats en el sector de la construcció, amb 31.046 (7,75 %), dels quals 25.311 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (17.786, 23,79 % del total), de l’hostaleria (15.116, 20,22 %) i de la construcció (6.987, 9,35 %). Fa un any,(i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposaven el 3,76 i 9,07 % del total de l’afiliació, respectivament), el primer lloc corresponia a l’hostaleria, amb 56.640 (15,61 %), dels quals 41.966 eren de països no UE, i el segon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 54.301 afiliats (14,96 %),  dels quals 37.004 eren de països no UE; el tercer lloc era per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 42.862 afiliats (11,81 %), dels quals 28.668 eren de països no UE, i el quart per a la indústria manufacturera, amb 35.426 (9,76 %), dels quals 22.685 eren de països no UE; en cinquè lloc trobàvem als afiliats en el sector de la construcció, amb 26.016 (7,17 %), dels quals 20.864 eren de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destacava la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (17.057, 24,00 % del total), de l’hostaleria (13.985, 19,68 %) i de la construcció (6.063, 8,53 %).

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (59.558), seguits dels romanesos (44.690), i els italians ocupen la tercera posició (36.948). A continuació trobem els xinesos (28.939), els pakistanesos (19.656), els francesos (19.285), els bolivians (15.995), els equatorians (13.680), els colombians (12.609), i els hondurenys (11.737). Fa un any, els treballadors marroquins eren els primers (54.371), seguits dels romanesos (42.659), i els italians ocupaven la tercera posició (31.794). A continuació trobàvem els xinesos (27.7554), els pakistanesos (17.951), els francesos (17.891), els bolivians (15.666), els equatorians (12.890), els colombians (11.042), i els hondurenys (9.949).

No hay comentarios: