jueves, 24 de octubre de 2019

La immigració laboral a Espanya segons l’enquesta de població activa del tercer trimestre de 2019.


Segons les dades del’enquesta de població activa del tercer trimestre  de 2019, fetes públiques el dijous 24 d’octubre, la població activa estrangera estava integrada per 3.011.200 persones, amb 2.428.800 ocupades i 582.400 aturades, mentre que 1.239.800 persones estaven conceptuades com inactives. El nombre de persones estrangeres de 16 i més anys és de 4.251.000, amb un augment trimestral de 74.000 i en sèrie interanual de 290.200 persones.


Cal fer esment del fet que l’EPA es calcula amb la base de població que incorpora la informació actualitzada dels censos de població i habitatge de 2011. L’Institut Nacional d’Estadística publicà el dijous 24 d’abril de 2014 una nota metodològica sobre la nova base poblacional i posant en relleu que segons el cens de 2011 la població de 16 i mes anys supera en 373.700 persones la població que es prenia anteriorment en consideració per a la mostra, més concretament “estaba infravalorada en 585.700 españoles, y en cambio el número de extranjeros estaba sobrevalorado en 212.100”.

Feta aquesta matisació, si comparem amb les dades del segon trimestre del 2019, el creixement de la població activa estrangera ha estat de 11.100 persones i en sèrie interanual l’augment és de 198.200. Si ens fixem en les dades de la població autòctona, la població activa ha tingut un creixement de 42.100 persones sobre el trimestre anterior i de 36.500 en sèrie interanual.

La taxa d’activitat és del 70,84 %, 13,59 punts superior a la de la taxa de la població activa espanyola (57,25 %). En aquest trimestre, la taxa d’activitat dels estrangers ha experimentat una disminució del 0,99 % %, mentre que la taxa de la població espanyola ha experimentat un augment del 0,06 %. En sèrie interanual la taxa d’activitat de la població autòctona experimenta un descens del 0,09 %, i la de la població estrangera del 0,19 %.

La taxa d’atur de la població estrangera és del 19,34 %, es a dir 6,23 punts per sobre de l’espanyola (13,11 %). Durant el tercer trimestre del 2019 la desocupació autòctona va disminuir en 9.300 persones, i la estrangera en 25.600.

Durant el tercer trimestre del 2019 cal fer esment del fet que el nombre de treballadors autòctons ocupats ha experimentat un augment de 32.800, i el d’estrangers de 36.700. En sèrie interanual la població ocupada estrangera creix en 196.500 persones, la població aturada augmenta en 1.700 i la inactiva puja en 92.000, mentre que la població ocupada espanyola creix en 149.800 persones, la població aturada disminueix en 113.300, i la inactiva creix en 82.900 persones.

Com a conclusió, cal destacar que creix tant la població activa estrangera com el nombre de persones ocupades i inactiva, mentre que es produeix la disminució de perdones aturades.

No hay comentarios: