jueves, 26 de julio de 2018

La immigració laboral a Espanya segons l’enquesta de població activa del segon trimestre de 2018.


Segons les dades de l'enquesta de població activa del segon trimestre de 2018, fetes públiques el dijous 26 de juliol, la població activa estrangera estava integrada per 2.821.100 persones, amb 2.202.700 ocupades i 618.400 aturades, mentre que 1.080.700 persones estaven conceptuades com inactives. El nombre de persones estrangeres de 16 i més anys és de 3.901.800, amb un augment trimestral de 54.400 i en sèrie interanual de 164.200 persones.Cal fer esment del fet que l’EPA es calcula amb la base de població que incorpora la informació actualitzada dels censos de població i habitatge de 2011. L’Institut Nacional d’Estadística publicà el dijous 24 d’abril de 2014 una nota metodològica sobre la nova base poblacional i posant en relleu que segons el cens de 2011 la població de 16 i mes anys supera en 373.700 persones la població que es prenia anteriorment en consideració per a la mostra, més concretament “estaba infravalorada en 585.700 españoles, y en cambio el número de extranjeros estaba sobrevalorado en 212.100”.

Feta aquesta matisació, si comparem amb les dades del primer trimestre del 2018, la població activa estrangera ha crescut en  58.500 persones i en sèrie interanual l’augment és de 107.700. Si ens fixem en les dades de la població autòctona, la població activa ha tingut un creixement de 105.400 persones sobre el trimestre anterior i de 106.700 en sèrie interanual.

La taxa d’activitat és del 72,30 %, 15,01 punts superior a la de la taxa de la població activa espanyola (57,29 %). En aquest trimestre, la taxa d’activitat dels estrangers ha experimentat un augment del 0,50 % %, mentre que el de la taxa de la població espanyola ha estat del 0,30 %. En sèrie interanual la taxa d’activitat de la població autòctona experimenta un descens del 0,07 %, i la de la població estrangera un descens del 0,29 %.  

La taxa d’atur de la població estrangera és del 21,92 %, es a dir 7‘57 punts per sobre de l’espanyola (14,35 %). Durant el segon trimestre del 2018 la desocupació autòctona va disminuir en 253.500 persones, i la estrangera en 110.900.

Durant el segon trimestre del 2018 cal fer esment del fet que el nombre de treballadors autòctons ocupats ha experimentat un augment de 358.900, i el d’estrangers de 110.900. En sèrie interanual la població ocupada estrangera creix en 131.100 persones, la població aturada minva en 23.300 i la inactiva puja en 56.500, mentre que la població ocupada espanyola creix en 399.700 persones, la població aturada disminueix en 400.900, i la inactiva creix en 43.200 persones.

No hay comentarios: