jueves, 25 de enero de 2018

La immigració laboral a Espanya segons l’enquesta de població activa del quart trimestre de 2017.Segons les  dades de l’enquesta de població activa del quart trimestre de 2017, fetes públiques el dijous 25 de gener, la població activa estrangera estava integrada per 2.781.000 persones, amb 2.126.600 ocupades i 655.400 aturades, mentre que 1.018.600 persones estaven conceptuades com inactives. El nombre de persones estrangeres de 16 i més anys és de 3.799.600, amb un augment trimestral de 34.100 i en sèrie interanual de 94.300 persones.

Cal fer esment del fet que l’EPA es calcula amb la base de població que incorpora la informació actualitzada dels censos de població i habitatge de 2011. L’Institut Nacional d’Estadística publicà el dijous 24 d’abril de 2014 una nota metodològica sobre la nova base poblacional i posant en relleu que segons el cens de 2011 la població de 16 i mes anys supera en 373.700 persones la població que es prenia anteriorment en consideració per a la mostra, més concretament “estaba infravalorada en 585.700 españoles, y en cambio el número de extranjeros estaba sobrevalorado en 212.100”.

Feta aquesta matisació, si comparem amb les dades del tercer trimestre del 2017, la població activa estrangera ha augmentat en 50.000 persones i en sèrie interanual l’augment és de 115.300. Si ens fixem en les dades de la població autòctona, la població activa ha disminuït en 65.900 persones sobre el trimestre anterior i ha minvat en 96.200 en sèrie interanual.

La taxa d’activitat és del 73.19 %, 15,96 punts superior a la de la taxa de la població activa espanyola (57,23 %). En aquest trimestre, la taxa d’activitat dels estrangers ha crescut en un 0,66 %, mentre que el descens de la taxa de la població espanyola ha estat del 0,22 %. En sèrie interanual la taxa d’activitat de la població autòctona experimenta un descens del 0,34 %, i la de la població estrangera un creixement del 1,25 %.

La taxa d’atur de la població estrangera és del 23,57 %, es a dir  8,0 punts per sobre de l’espanyola (15,57 %). Durant el quart trimestre del 2017 la desocupació autòctona va disminuir en 400 persones, i la estrangera en 35.300.

Durant el quart trimestre del 2017 cal fer esment del fet que el nombre de treballadors autòctons ocupats ha experimentat un descens de 65.900, i el d’estrangers un creixement de 15.000. En sèrie interanual la població ocupada estrangera creix en 117.400 persones, la població aturada minva en 2.000 i la inactiva minva en 21.100, mentre que la població ocupada espanyola creix en 372.900 persones, la població aturada disminueix en 469.100, i la inactiva creix en 133.600 persones.

No hay comentarios: