jueves, 26 de octubre de 2017

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes de setembre .El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social publicà el dijous, 19 d’octubre, les dades generales d’afiliació estrangeracorresponents al mes de setembre.


  
A partir del mes de gener de 2012 les dades estadístiques aporten una modificació important amb relació a les dels mesos anteriors: la incorporació al regim general dels treballadors del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar, com a conseqüència de les modificacions operades en la normativa de Seguretat Social per a ambdós col·lectius a partir de l’1 de gener de 2012.

Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes de setembre hi ha un total de 1.853.108 afiliats, dels quals 781.540 són de països UE (414.819 homes i 366.721 dones), i 1.071.567 són de països no UE (616.207 homes i 455.361  dones). És a dir, s’ha produït un increment anual del 7,30 %. Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes de setembre de 2016 era de 1.727.034. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un augment de 126.074 persones.

Cal destacar el descens de l’afiliació en el regim general, que ha guanyat 3.041 afiliats (ja s’han incorporat els treballadors dels regim agrari i de la llar familiar, i la disminució es produeix utilitzant els mateixos criteris estadístics). Pel que fa al regim de treballadors autònoms, cal fer esment del creixement  de 1.844, i en sèrie interanual hem passat dels 278.035 del mes de setembre de 2016 als actuals 299.596.

En les dades estatals del mes de febrer de 2012 no apareixia la distribució percentual per règims, que havia estat substituïda per la variació mensual en percentatge, però en les dades del mes de marc ja tornà a aparèixer aquesta distribució. Aquesta distribució el mes de setembre és la següent: el 83,56 % pertanyen al general (amb la inclusió dels treballadors agraris i de la llar familiar), el 16,17 % al d’autònoms, el 0,27 % al del mar, i el 0.01 % al del carbó.

Per règims, cal destacar la important presència dels treballadors romanesos i marroquins en el general, seguint els criteris estadístics anteriors (198.407 i 119.043, respectivament), del xinesos i romanesos en el d’autònoms (52.964 i 34.738), i dels marroquins i romanesos en l’agrari, seguint encara els criteris estadístics anteriors (64.604 i 57.026).  En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareixen en el regim general, la presència romanesa és també majoritària (36.780), seguida de la boliviana (17.583) i paraguaiana (16.979).

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes de setembre,  Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (453.433, 24,47 %), seguida de Madrid (367.211, 19,82 %), Andalusia (203.293, 10,97 %) i la Comunitat Valenciana (191.447, 10,33 %). A Catalunya l’augment en sèrie interanual ha estat de 37.647, un 9,05 %. Fa un any, Catalunya era també la primera en nombre total d’afiliats (415.786, 24,08 %), seguida de Madrid (346.536, 20,07 %), Andalusia (193.428, 11,20 %) i la Comunitat Valenciana (177.655, 10,29 %)


Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la vigent classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener de 2.009, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb l’anterior CNAE. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 12,74 i 11,70 %, del total de l’afiliació, respectivament) destaca el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupa a 306.460 persones (19,79 %), de les quals 187.338 són de països no UE, i que ocupa la primera posició. Li segueix el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupa a 191.230 treballadors, un 12,35 %, dels quals 116.711 són de països no UE, i en tercer lloc es troben les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 133.265 treballadors, un 8,61 % del total, dels quals 79.513 són de països no UE; la industria manufacturera ocupa el quart lloc, amb 104.176 afiliats (6,73 %), dels quals 55.573 són de països no UE; el sector de la construcció es situa en el cinquè lloc i ocupa a 99.633 persones, un 6,43 %, dels quals 57.016 són de països no UE (sent important destacar el creixement d’un 17,19 % en sèrie interanual). En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (88.648, 29,59 %), del sector de l’hostaleria (56.844 18,97 % %), i del sector de la construcció (34.311, 11,45 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 22.807, i amb un creixement de l’afiliació del 9,94 % en sèrie interanual). Fa un any (i posant en relleu que  les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposaven el 13,14 i 13,23 %, del total de l’afiliació, respectivament) destacava el nombre d’afiliats en el sector de  de l’hostaleria, que ocupava a 283.967 persones (19,67 %), de les quals 172.776 eren de països no UE, i que ocupava la primera posició. Li seguia el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupava a 179.807 treballadors, un 12,45 %, dels quals 110.008 eren de països no UE, i en tercer lloc es trobaven les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupaven a 115.645 treballadors, un 8,01 % del total, dels quals 67.838 eren de països no UE; la industria manufacturera ocupava el quart lloc, amb 94.807 afiliats (6,57 %), dels quals 50.307 eren de països no UE; el sector de la construcció es situava en el cinquè lloc i ocupava a 85.015 persones, un 5,89 %, dels quals 50.307 eren de països no UE (sent important destacar el creixement d’un 10,06 % en sèrie interanual). En el règim especial de treballadors autònoms, destacava la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (85.177, 30,64 %), del sector de l’hostaleria (53.105, 19,10 %), i del sector de la construcció (31.208, 11,22 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 21.015, i amb un creixement de l’afiliació del 5,64 % en sèrie interanual)

Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (327.124), i els marroquins es situen en la segona posició amb 216.417 treballadors. Els italians ocupen la tercera posició, amb 102.471, quedant els xinesos en la quarta posició, amb 99.858, per davant dels equatorians amb 71.470, dels britànics amb 62.211, dels colombians amb 58.246, dels búlgars amb 58.196, dels bolivians amb 50.731, i dels portuguesos amb 48.649. Fa un any, els treballadors romanesos ocupaven la primera posició (309.132), i els marroquins es situaven en la segona posició amb 201.263 treballadors. Els xinesos ocupaven la tercera posició, amb 96.094, quedant els italians en la quarta posició, 88.498, per davant dels equatorians amb 69.744, dels britànics amb 59.172, dels búlgars amb 54.710, dels colombians amb 54.077, dels bolivians amb 51.900, i dels portuguesos amb 44.256.

3. La mitja del mes de setembre d’afiliats estrangers a Catalunya és de 453.433, dels quals 148.739 són de països UE i 304.693 de països no UE.

Per règims, el 84,52 % dels afiliats estan inclosos en el general (amb la inclusió dels treballadors agraris i dels de la llar familiar), el 15,29 % en el d’autònoms, i el 0,20 % en el del mar.

Segons els criteris estadístics anteriors, per règims cal destacar la important presència de treballadors marroquins, romanesos i italians en el general (43.590, 33.990 i 25.641,   respectivament), dels xinesos, romanesos i italians en el d’autònoms (13.978, 5.805 i 5.530) i dels marroquins i romanesos en l’agrari (5.433 i 4.293). En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareix en el regim general, la presència boliviana es majoritària (5.877), seguida de la població hondurenya (4.485) i romanesa (2.517).

En el règim general de Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 5,28 i 8,76 % del total de l’afiliació, respectivament), el primer lloc correspon a l’hostaleria, amb 71.979 (18,78 %), dels quals 52.864 són de països no UE, i el segon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 58.503 afiliats (15,26 %), dels quals 39.692 són de països no UE; el tercer lloc és per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 44.902 afiliats (11,72 %), dels quals 30.354 son de països no UE, i el quart per a la indústria manufacturera, amb 34.409 (8,98 %), dels quals 21.944 són de països no UE; en cinquè lloc trobem als afiliats en el sector de la construcció, amb 23.542 (6,14 %), dels quals 18.827 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (17.516, 25,27 % del total), de l’hostaleria (14.160, 20,43 %) i de la construcció (5.868, 8,46 %). Fa un any, (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposaven el 6,04 i 10,08 % del total de l’afiliació, respectivament), el primer lloc corresponia a l’hostaleria, amb 66.618 (18,95 %), dels quals 49.043 eren de països no UE, i el segon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 53.741 afiliats (15,29 %),  dels quals 36.614 eren de països no UE; el tercer lloc era per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 38.124 afiliats (10,84 %), dels quals 25.365 eren de països no UE, i el quart per a la indústria manufacturera, amb 31.439 (8,94 %), dels quals 19.989 eren de països no UE; en cinquè lloc trobàvem als afiliats en el sector de la construcció, amb 19.575 (5,57 %), dels quals 15.222 eren de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destacava la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (16.717, 26,38 % del total), de l’hostaleria (12.989, 20,49 %) i de la construcció (5.307, 8,37 %).


A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (56.306), seguits dels romanesos (46.662), i els italians ocupen la tercera posició (31.356). A continuació trobem els xinesos (27.817), els pakistanesos (19.263), els francesos (17.488), els bolivians (16.352), els equatorians (13.564), els colombians (11.969), i els senegalesos (11.379). Faun any, els treballadors marroquins eren els primers (51.392), seguits dels romanesos (43.838), i els italians ocupaven la tercera posició (26.710). A continuació trobàvem els xinesos (26.509), els pakistanesos (17.641), els bolivians (16.063), els francesos (15.887), els equatorians (12.953), els colombians (10.752), els senegalesos (10.097), i els indis (8.919).

No hay comentarios: