jueves, 20 de octubre de 2016

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes de setembre.El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social publicà el dijous, 20 d’octubre, les dades generals d’afiliació de la població estrangera corresponents al mes desetembre.

A partir del mes de gener de 2012 les dades estadístiques aporten una modificació important amb relació a les dels mesos anteriors: la incorporació al regim general dels treballadors del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar, com a conseqüència de les modificacions operades en la normativa de Seguretat Social per a ambdós col·lectius a partir de l’1 de gener de 2012.

Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes de setembre hi ha un total de 1.727.034 afiliats, dels quals 727.107 són de països UE (383.980 homes i 343.127 dones), i 999.927 són de països no UE (567.013 homes i 432.914 dones). És a dir, s’ha produït un increment anual del 4,98 %. Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes de setembre de  2015 era de 1.645.874. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un augment de 81.160 persones.

Cal destacar la disminució de l’afiliació en el regim general, que ha perdut 1.398 afiliats (ja s’han incorporat els treballadors dels regim agrari i de la llar familiar, i la disminució es produeix utilitzant els mateixos criteris estadístics). Pel que fa al regim de treballadors autònoms, cal fer esment de l’augment de 1.024 afiliats, i en sèrie interanual hem passat dels 260.679 del mes de setembre de 2015 als actuals 278.035.

En les dades estatals del mes de febrer de 2012 no apareixia la distribució percentual per règims, que havia estat substituïda per la variació mensual en percentatge, però en les dades del mes de marc ja tornà a aparèixer aquesta distribució. Aquesta distribució el mes de juny és la següent: el 83,61 % pertanyen al general (amb la inclusió dels treballadors agraris i de la llar familiar), el 16,10 % al d’autònoms, el 0,28 % al del mar, i el 0.01 % al del carbó.

Per règims, cal destacar la important presència dels treballadors romanesos i marroquins en el general, seguint els criteris estadístics anteriors (183.531 i 107-068, respectivament), del xinesos i romanesos en el d’autònoms (49.926 i 31.658), i dels marroquins i romanesos en l’agrari, seguint encara els criteris estadístics anteriors (61.608 i 56.088).  En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareixen en el regim general, la presència romanesa és també majoritària (37.673), seguida de la boliviana (20.519) i paraguaiana (18.069).

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes de setembre, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (415.786, 24,08 %), seguida de Madrid (346.536, 20,07 %), Andalusia (193.428, 11,20 %) i la Comunitat Valenciana (177.655, 10,29 %). A Catalunya l’augment en sèrie interanual ha estat de 30.351, un 7,87 %.  Fa un any Catalunya era també la primera en nombre total d’afiliats (385.435, 23,42 %), seguida de Madrid (333.233, 20,25 %), Andalusia (183.990, 11,18 %) i la Comunitat Valenciana (169.946, 10,33 %).

Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la vigent classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener de 2.009, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb l’anterior CNAE. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 13,14 i 13,23 %, del total de l’afiliació, respectivament) destaca el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupa a 283.967 persones (19,67 %), de les quals 172.776 són de països no UE, i que ocupa la primera posició. Li segueix el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupa a 179.807 treballadors, un 12,45 %, dels quals 110.008 són de països no UE, i en tercer lloc es troben les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 115.645 treballadors, un 8,01 % del total, dels quals 67.838 són de països no UE; la industria manufacturera ocupa el quart lloc, amb 94.807 afiliats (6,57 %), dels quals 50.307 són de països no UE; el sector de la construcció es situa en el cinquè lloc i ocupa a 85.015 persones, un 5,89 %, dels quals 50.307 són de països no UE (sent important destacar el creixement d’un 10,06 % en sèrie interanual). En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (85.177, 30,64 %), del sector de l’hostaleria (53.105, 19,10 %), i del sector de la construcció (31.208, 11,22 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 21.015, i amb un creixement de l’afiliació del 5,64 % en sèrie interanual). Fa un any, i posant en relleu que  les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposaven el  13,51  i 14,62 % del total de l’afiliació, respectivament) destacava el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupava a 265.169 persones (19,21 %), de les quals 162.379 eren de països no UE, en la primera posició. Li seguia el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupava a 171.462 treballadors, un 12,42 %, dels quals 106.263 eren de països no UE, i en tercer lloc es trobaven les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupaven a 106.368 treballadors, un 7,71 % del total, dels quals 62.400 eren de països no UE; la industria manufacturera ocupava el quart lloc, amb 89.502 afiliats (6,48 %), dels quals 47.885 eren de països no UE; el sector de la construcció es situava en el cinquè lloc i ocupava a 77.246 persones, un 5,60 %, dels quals 42.088 són de països no UE (sent important destacar el creixement d’un 12,36 % en sèrie interanual). En el règim especial de treballadors autònoms, destacava la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (82.158, 31,52 %), del sector de l’hostaleria (50.132, 19,23 %), i del sector de la construcció (29.541, 11,33 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 19.899, i amb un creixement de l’afiliació del 10,57 % en sèrie interanual).

Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (309.132), i els marroquins es situen en la segona posició amb 201.263 treballadors. Els xinesos ocupen la tercera posició, amb 96.094, quedant els italians en la quarta posició, 88.498, per davant dels equatorians amb 69.744, dels britànics amb 59.172, dels búlgars amb 54.710, dels colombians amb 54.077, dels bolivians amb 51.900, i dels portuguesos amb 44.256. Fa un any els treballadors romanesos ocupaven la primera posició (291.601), i els marroquins es situaven en la segona posició amb 190.821 treballadors. Els xinesos ocupaven la tercera posició, amb 93.696, quedant els italians en la quarta posició, 77.241, per davant dels equatorians amb 70.804 dels bolivians amb 56.849, dels britànics amb 55.759, dels colombians amb 54.690, dels búlgars amb 52.751, i dels portuguesos amb 42.427.

3. La mitja del mes de setembre  d’afiliats estrangers a Catalunya és de 415.786, dels quals 135.550 són de països UE i 280.236 de països no UE.

Per règims, el 84,55 % dels afiliats estan inclosos en el general (amb la inclusió dels treballadors agraris i dels de la llar familiar), el 15,24 % en el d’autònoms, i el 0,21 % en el del mar.

Segons els criteris estadístics anteriors, per règims cal destacar la important presència de treballadors marroquins, romanesos i xinesos en el general (38.454, 31.460 i 13.264,   respectivament), dels xinesos, romanesos i italians en el d’autònoms (12.976, 5.229 i 4.897), i dels marroquins i romanesos en l’agrari (5.340 i 4.513). En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareix en el regim general, la presència boliviana es majoritària (6.490), seguida de la població marroquina (2.750) i romanesa (2.571).

En el règim general de Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 6,04 i 10,08 % del total de l’afiliació, respectivament), el primer lloc correspon a l’hostaleria, amb 66.618 (18,95 %), dels quals 49.043 són de països no UE, i el segon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 53.741 afiliats (15,29 %),  dels quals 36.614 són de països no UE; el tercer lloc és per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 38.124 afiliats (10,84 %), dels quals 25.365 son de països no UE, i el quart per a la indústria manufacturera, amb 31.439 (8,94 %), dels quals 19.989 són de països no UE; en cinquè lloc trobem als afiliats en el sector de la construcció, amb 19.575 (5,57 %), dels quals 15.222 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (16.717, 26,38 % del total), de l’hostaleria (12.989, 20,49 %) i de la construcció (5.307, 8,37 %). Fa un any (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposaven el 5,78 i 11,21 % del total de l’afiliació, respectivament), el primer lloc corresponia a l’hostaleria, amb 66.070 (19,61 %), dels quals 48.122 eren de països no UE, i el segon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 53.043 afiliats (15,75 %) dels quals 35.724 eren de països no UE; el tercer lloc era per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 34.278 afiliats (10,18 %), dels quals 22.737 eren de països no UE, i el quart per a la indústria manufacturera, amb 29.706 (8,82 %), dels quals 19.143 eren de països no UE; en cinquè lloc trobàvem als afiliats en el sector de la construcció, amb 17.936 (5,32 %), dels quals 13.936 eren de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destacava la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (15.682, 27,10 % del total), de l’hostaleria (12.086, 20,88 %) i de la construcció (5.029, 8,69 %).

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (51.392), seguits dels romanesos (43.838), i els italians ocupen la tercera posició (26.710). A continuació trobem els xinesos (26.509), els pakistanesos (17.641), els bolivians (16.063), els francesos (15.887), els equatorians (12.953), els colombians (10.752), els senegalesos (10.097), i els indis (8.919). Fa un any els treballadors marroquins eren els primers (47.321), seguits dels romanesos (39.955), i els xinesos ocupaven la tercera posició (25.602). A continuació trobàvem els italians (23.147), els bolivians (16.693), els pakistanesos (16.239), els francesos (14.411), els equatorians (12.803), els colombians (10.503), i els peruans (9.102).

No hay comentarios: