viernes, 28 de abril de 2017

La immigració laboral a Espanya segons l’enquesta de població activa del primer trimestre de 2017.
Segons les dades de l’enquesta de població activa del primer trimestre de 2017, fetes públiques el dijous 27 d’abril, la població activa estrangera estava integrada per 2.694.200 persones, amb 2.008.200 ocupades i 686.000 aturades, mentre que 1.021.900 persones estaven conceptuades com inactives. El nombre de persones estrangeres de 16 i més anys és de 3.716.100, amb un augment trimestral de 10.800 i en sèrie interanual de 4.500 persones.Cal fer esment del fet que l’EPA es calcula amb la base de població que incorpora la informació actualitzada dels censos de població i habitatge de 2011. L’Institut Nacional d’Estadística publicà el dijous 24 d’abril de 2014 una nota metodològica sobre la nova base poblacional i posant en relleu que segons el cens de 2011 la població de 16 i mes anys supera en 373.700 persones la població que es prenia anteriorment en consideració per a la mostra, més concretament “estaba infravalorada en 585.700 españoles, y en cambio el número de extranjeros estaba sobrevalorado en 212.100”.

Feta aquesta matisació, si comparem amb les dades del quart trimestre del 2016, la població activa estrangera ha augmenta en 28.500 persones i en sèrie interanual la disminució es de 36.800. Si ens fixem en les dades de la població autòctona, la població activa ha disminuït en 81.200 persones sobre el trimestre anterior i en 90.900 en sèrie interanual.

La taxa d’activitat és del 72.50 %, 15,18 punts superior a la de la taxa de la població activa espanyola (57,32 %). En aquest trimestre, la taxa d’activitat dels estrangers s’ha incrementat en un 0,56 %, mentre que el descens de la taxa de la població espanyola ha estat del 0,25 %. En sèrie interanual la taxa d’activitat de la població autòctona experimenta un descens del 0,45 %, i la de la població estrangera del 1,08 %.

La taxa d’atur de la població estrangera és del 25,46 %, es a dir  7,61 punts per sobre de l’espanyola (17,85 %). Durant el primer trimestre del 2017 la desocupació autòctona va disminuir en 11.300 persones, i la estrangera va créixer en 28.600.


Durant el primer trimestre del 2017 cal fer esment del fet que el nombre de treballadors autòctons ocupats ha experimentat una disminució de 69.800 persones, i el d’estrangers s`ha mantingut, si comparem les dades amb les del quart trimestre. En sèrie interanual la població ocupada estrangera creix en 89.000 persones, la població aturada minva en 125.800 i la inactiva creix en 41.300, mentre que la població ocupada espanyola creix en 319.700 persones, la població aturada disminueix en 410.600, i la inactiva creix en 202.500 persones.

No hay comentarios: