viernes, 23 de octubre de 2015

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes de setembre.1. El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social publicà ahir, dijous 22 d’octubre, les dades generals d’afiliació de la població estrangera corresponents al mes desetembre.

A partir del mes de gener de 2012 les dades estadístiques aporten una modificació important amb relació a les dels mesos anteriors: la incorporació al regim general dels treballadors del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar, com a conseqüència de les modificacions operades en la normativa de Seguretat Social per a ambdós col·lectius a partir de l’1 de gener de 2012.

Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes de setembre hi ha un total de 1.645.874 afiliats, dels quals 681.217 són de països UE (358.721 homes i 322.497 dones), i 964.657 són de països no UE (538.514 homes i 426.143 dones). És a dir, s’ha produït un increment anual del 4,02 %. Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes de setembre era de 1.582.335. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un augment de 63.539 persones.

Cal destacar el mínim creixement de l’afiliació en el regim general, que ha guanyat 1.146 afiliats (ja s’han incorporat els treballadors dels regim agrari i de la llar familiar, i la disminució es produeix utilitzant els mateixos criteris estadístics). Pel que fa al regim de treballadors autònoms, cal fer esment de l’augment de 1.150 afiliats, i en sèrie interanual hem passat dels 240.018 del mes de setembre de 2014 als actuals 260.679.

En les dades estatals del mes de febrer de 2012 no apareixia la distribució percentual per règims, que havia estat substituïda per la variació mensual en percentatge, però en les dades del mes de marc ja tornà a aparèixer aquesta distribució. Aquesta distribució el mes de setembre és la següent: el 83,86 pertanyen al general (amb la inclusió dels treballadors agraris i de la llar familiar), el 15,84 % al d’autònoms, el 0,29 % al del mar, i el 0.02 % al del carbó.

Per règims, cal destacar la important presència dels treballadors romanesos i marroquins en el general, seguint els criteris estadístics anteriors (170.099 i 99.043, respectivament), del xinesos i romanesos en el d’autònoms (47.494 i 28.729), i dels marroquins i romanesos en l’agrari, seguint encara els criteris estadístics anteriors (59.289 i 55.100).  En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareixen en el regim general, la presència romanesa és també majoritària (37.504), seguida de la boliviana (25.268) i paraguaiana (19.179).

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes d’agost, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (385.435, 23,42 %), seguida de Madrid (333.233, 20,25 %), Andalusia (183.990, 11,18 %) i la Comunitat Valenciana (169.946, 10,33 %). A Catalunya l’augment en sèrie interanual ha estat de 16.794, un 4,56 %. Fa un any, Catalunya era també la primera en nombre total d’afiliats (368.641, 23,30 %), seguida de Madrid (324.879, 20,53 %), Andalusia (178.247, 11,26 %) i la Comunitat Valenciana (163.213, 10,31 %).

Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la vigent classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener de 2.009, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb l’anterior CNAE. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 13,51  i 14,62 % del total de l’afiliació, respectivament) destaca el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupa a 265.169 persones (19,21 %), de les quals 162.379 són de països no UE, i que ocupa la primera posició. Li segueix el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupa a 171.462 treballadors, un 12,42 %, dels quals 106.263 són de països no UE, i en tercer lloc es troben les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 106.368 treballadors, un 7,71 % del total, dels quals 62.400 són de països no UE; la industria manufacturera ocupa el quart lloc, amb 89.502 afiliats (6,48 %), dels quals 47.885 són de països no UE; el sector de la construcció es situa en el cinquè lloc i ocupa a 77.246 persones, un 5,60 %, dels quals 42.088 són de països no UE (sent important destacar el creixement d’un 12,36 % en sèrie interanual). En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (82.158, 31,52 %), del sector de l’hostaleria (50.132, 19,23 %), i del sector de la construcció (29.541, 11,33 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 19.899, i amb un creixement de l’afiliació del 10,57 % en sèrie interanual). Fa un any, (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposaven el 13,52  i 15,65 % del total de l’afiliació, respectivament) destacava el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupava a 254.142 persones (19,00 %), de les quals 157.260 eren de països no UE, i que ocupava la primera posició. Li seguia el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupava a 167.126 treballadors, un 12,50 %, dels quals 105.266 eren de països no UE, i en tercer lloc es trobaven les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupaven a 101.652 treballadors, un 7,60 % del total, dels quals 61.286 eren de països no UE; la industria manufacturera ocupava el quart lloc, amb 86.260 afiliats (6,45 %), dels quals 46.783 eren de països no UE; el sector de la construcció es situava en el cinquè lloc i ocupava a 68.746 persones, un 5,14 %, dels quals 37.081 eren de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destacava la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (76.435, 31,85 %), del sector de l’hostaleria (47.676, 19,86 %), i del sector de la construcció (26.716, 11,13 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 18.480).

Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (291.601), i els marroquins es situen en la segona posició amb 190.821 treballadors. Els xinesos ocupen la tercera posició, amb 93.696, quedant els italians en la quarta posició, 77.241, per davant dels equatorians amb 70.804 dels bolivians amb 56.849, dels britànics amb 55.759, dels colombians amb 54.690, dels búlgars amb 52.751, i dels portuguesos amb 42.427. Fa un any els treballadors romanesos ocupaven la primera posició (274.753), i els marroquins es situaven en la segona posició amb 181.174 treballadors. Els xinesos ocupaven la tercera posició, amb 91.002, quedant els equatorians en la quarta posició (75.300), per davant dels italians amb 68.632, dels bolivians amb 62.566, dels colombians amb 57.570, dels britànics amb 53.585, dels búlgars amb 50.659, i dels treballadors del Perú amb 35.806.

3. La mitja del mes de setembre d’afiliats estrangers a Catalunya és de 394.908, dels quals 122.680 són de països UE i 262.755 de països no UE.

Per règims, el 84,73 % dels afiliats estan inclosos en el general (amb la inclusió dels treballadors agraris i dels de la llar familiar), el 15,06 % en el d’autònoms, i el 0,22 % en el del mar.

Segons els criteris estadístics anteriors, per règims cal destacar la important presència de treballadors marroquins, romanesos i xinesos en el general (34,930, 28.642 i 13.185,   respectivament), dels xinesos, romanesos i italians en el d’autònoms (12.134, 4.620 i 4.488), i dels marroquins i romanesos en l’agrari (5.343 i 4.090). En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareix en el regim general, la presència boliviana es majoritària (7.450), seguida de la població marroquina (2.863) i romanesa (2.544).

En el règim general de Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 6,05 i 11,33 % del total de l’afiliació, respectivament), el primer lloc correspon a l’hostaleria, amb 62.020 (18,99 %), dels quals 46.049 són de països no UE, i el segon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 50.687 afiliats (15,52 %) dels quals 34.700 són de països no UE; el tercer lloc és per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 33.952 afiliats (10,40 %), dels quals 22.576 son de països no UE, i el quart per a la indústria manufacturera, amb 29.320 (8,98 %), dels quals 18.808 són de països no UE; en cinquè lloc trobem als afiliats en el sector de la construcció, amb 17.035 (5,22 %), dels quals 13.172 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (15.749, 27,13 % del total), de l’hostaleria (12.138, 20,91 %) i de la construcció (4.997, 8,61 %). Fa un any, (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposaven el 6,09 i 12,35 % del total de l’afiliació, respectivament), el primer lloc corresponia a l’hostaleria, amb 59.721 (18,95 %), dels quals 44.567 eren de països no UE, i el segon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 49.220 afiliats (15,62 %) dels quals 33.883 eren de països no UE; el tercer lloc era per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 30.811 afiliats (9,78 %), dels quals 21.471 eren de països no UE, i el quart per a la indústria manufacturera, amb 28.589 (9,07 %), dels quals 18.504 eren de països no UE; en cinquè lloc trobàvem als afiliats en el sector de la construcció, amb 14.623 (4,64 %), dels quals 11.099 eren de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destacava la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (14.600, 27,73 % del total), de l’hostaleria (11.588, 22,01 %) i de la construcció (4.345, 8,25 %).

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (47.321), seguits dels romanesos (39.955), i els xinesos ocupen la tercera posició (25.602). A continuació trobem els italians (23.147), els bolivians (16.693), els pakistanesos (16.239), els francesos (14.411), els equatorians (12.803), els colombians (10.503), i els peruans (9.102). Fa un any, els treballadors marroquins eren els primers (45.125), seguits dels romanesos (37.399), i els xinesos ocupaven la tercera posició (24.480). A continuació trobàvem els italians (20.747), els bolivians (18.082), els pakistanesos (14.576), els equatorians (13.834), els francesos (13.298), els colombians (11.118), i els peruans (10.032).

No hay comentarios: