miércoles, 22 de junio de 2016

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes de maig.El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social publicà el dimarts 21 de juny les dades generals d’afiliació de la població estrangeracorresponents al mes de maig.


A partir del mes de gener de 2012 les dades estadístiques aporten una modificació important amb relació a les dels mesos anteriors: la incorporació al regim general dels treballadors del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar, com a conseqüència de les modificacions operades en la normativa de Seguretat Social per a ambdós col·lectius a partir de l’1 de gener de 2012.

Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:


2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes de maig hi ha un total de 1.731.0182 afiliats, dels quals 731.073 són de països UE (379.052 homes i 352.021 dones), i 999.945 són de països no UE (57.091 homes i 432.854 dones). És a dir, s’ha produït un increment anual del 4,08 %. Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes de maig de 2015 era de 1.663.217. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un augment de 67.801 persones.

Cal destacar l’augment de l’afiliació en el regim general, que ha guanyat 43.877 afiliats (ja s’han incorporat els treballadors dels regim agrari i de la llar familiar, i la disminució es produeix utilitzant els mateixos criteris estadístics). Pel que fa al regim de treballadors autònoms, cal fer esment de l’augment de 3.857 afiliats, i en sèrie interanual hem passat dels 254.717 del mes de maig de 2015 als actuals 273.680.

En les dades estatals del mes de febrer de 2012 no apareixia la distribució percentual per règims, que havia estat substituïda per la variació mensual en percentatge, però en les dades del mes de marc ja tornà a aparèixer aquesta distribució. Aquesta distribució el mes de maig és la següent: el 83,91 % pertanyen al general (amb la inclusió dels treballadors agraris i de la llar familiar), el 15,81 % al d’autònoms, el 0,26 % al del mar, i el 0.01 % al del carbó.

Per règims, cal destacar la important presència dels treballadors romanesos i marroquins en el general, seguint els criteris estadístics anteriors (177.845 i 106.267, respectivament), del xinesos i romanesos en el d’autònoms (48.934 i 31.263), i dels marroquins i romanesos en l’agrari, seguint encara els criteris estadístics anteriors (77.884 i 65.158).  En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareixen en el regim general, la presència romanesa és també majoritària (38.910), seguida de la boliviana (22.388) i paraguaiana (18.787).

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes de maig, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (399.107, 23,06 %), seguida de Madrid (345.128, 20,00 %), Andalusia (228.921, 13,22 %) i la Comunitat Valenciana (179.494, 10,370 %). A Catalunya l’augment en sèrie interanual ha estat de 24.245, un 6,47 %.  Fa un any Catalunya era també la primera en nombre total d’afiliats (374.862, 22,54 %), seguida de Madrid (333.793, 20,07 %), Andalusia (222.515, 13,38 %) i la Comunitat Valenciana (174.924, 10,52 %).

Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la vigent classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener de 2.009, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb l’anterior CNAE. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 15,19 i 13,73 %, del total de l’afiliació, respectivament) destaca el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupa a 261.091 persones (17,97 %), de les quals 159.239 són de països no UE, i que ocupa la primera posició. Li segueix el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupa a 175.881 treballadors, un 12,11 %, dels quals 108.100 són de països no UE, i en tercer lloc es troben les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 106.403 treballadors, un 7,33 % del total, dels quals 61.292 són de països no UE; la industria manufacturera ocupa el quart lloc, amb 93.211 afiliats (6,42 %), dels quals 49.829 són de països no UE; el sector de la construcció es situa en el cinquè lloc i ocupa a 86.363 persones, un 5,95 %, dels quals 47.759 són de països no UE (sent important destacar el creixement d’un 8,01 % en sèrie interanual). En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (83.951, 30,67 %), del sector de l’hostaleria (51.616, 18,86 %), i del sector de la construcció (31.108, 11,37 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 20.925, i amb un creixement de l’afiliació del 6,73 % en sèrie interanual). Fa un any, i posant en relleu que  les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposaven el 16,00  i 14,75 % del total de l’afiliació, respectivament) destacava el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupava a 244.108 persones (17,39 %), de les quals 149.820 eren de països no UE, en la primera posició. Li seguia el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupava a 169.051 treballadors, un 12,04 %, dels quals 105.216 eren de països no UE, i en tercer lloc es trobaven les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupaven a 99.538 treballadors, un 7,09 % del total, dels quals 58.078 eren de països no UE; la industria manufacturera ocupava el quart lloc, amb 88.788 afiliats (6,32 %), dels quals 47.947 eren de països no UE; el sector de la construcció es situava en el cinquè lloc i ocupava a 79.959 persones, un 5,70 %, dels quals 44.234 eren de països no UE (sent important destacar el creixement d’un 12,6 % en sèrie interanual). En el règim especial de treballadors autònoms, destacava la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (80.038, 31,42 %), del sector de l’hostaleria (48.551, 19,06 %), i del sector de la construcció (29.146, 11,44 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 19.829, i amb un creixement de l’afiliació del 10,3 % en sèrie interanual)


Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (313.361), i els marroquins es situen en la segona posició amb 217.523 treballadors. Els xinesos ocupen la tercera posició, amb 94.914, quedant els italians en la quarta posició, 83.114, per davant dels equatorians amb 69.191, dels britànics amb 62.303, dels búlgars amb 57.368, dels bolivians amb 53.455, dels colombians amb 52.671, i dels portuguesos amb 43.250. Fa un any els treballadors romanesos ocupaven la primera posició (300.055), i els marroquins es situaven en la segona posició amb 210.017 treballadors. Els xinesos ocupaven la tercera posició, amb 92.905, quedant els italians en la quarta posició (72.661), per davant dels equatorians amb 72.166, dels britànics amb 59.102, dels bolivians amb 58.013, dels búlgars amb 55.729, dels colombians amb 53.443, i dels portuguesos amb 41.312.


3. La mitja del mes de maig d’afiliats estrangers a Catalunya és de 399.107, dels quals 132.109 són de països UE i 266.998 de països no UE.

Per règims, el 84,21 % dels afiliats estan inclosos en el general (amb la inclusió dels treballadors agraris i dels de la llar familiar), el 15,58 % en el d’autònoms, i el 0,21 % en el del mar.

Segons els criteris estadístics anteriors, per règims cal destacar la important presència de treballadors marroquins, romanesos i xinesos en el general (36.735, 29.313 i 13.205,   respectivament), dels xinesos, romanesos i italians en el d’autònoms (12.656, 5.094 i 4.810), i dels marroquins i romanesos en l’agrari (5.310 i 4.011). En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareix en el regim general, la presència boliviana es majoritària (6.851), seguida de la població marroquina (2.884) i romanesa (2.606).

En el règim general de Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 5,12 i 1,93 % del total de l’afiliació, respectivament), el primer lloc correspon a l’hostaleria, amb 60.967 (18,14 %), dels quals 44.890 són de països no UE, i el segon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 49.935 afiliats (14,86 %) dels quals 34.397 són de països no UE; el tercer lloc és per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 34.369 afiliats (10,31 %), dels quals 22.595 son de països no UE, i el quart per a la indústria manufacturera, amb 30.830 (9,17 %), dels quals 19.738 són de països no UE; en cinquè lloc trobem als afiliats en el sector de la construcció, amb 19.895 (5,92 %), dels quals 15.376 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (16.410, 26,38 % del total), de l’hostaleria (12.576, 20,22 %) i de la construcció (5.316, 8,55 %). Fa un any (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposaven el 5,54 i 11,99 % del total de l’afiliació, respectivament), el primer lloc corresponia a l’hostaleria, amb 57.417 (18,09 %), dels quals 42.563 eren de països no UE, i el segon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 47.391 afiliats (14,93 %) dels quals 32.787 eren de països no UE; el tercer lloc era per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 30.811 afiliats (9,71 %), dels quals 20.703 eren de països no UE, i el quart per a la indústria manufacturera, amb 29.197 (9,20 %), dels quals 18.894 eren de països no UE; en cinquè lloc trobàvem als afiliats en el sector de la construcció, amb 17.920 (5,65 %), dels quals 13.902 eren de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destacava la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (15.371, 27,13 % del total), de l’hostaleria (11.819, 20,86 %) i de la construcció (4.941, 8,72 %)


A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (49.919), seguits dels romanesos (41.109), i els xinesos ocupen la tercera posició (26.139). A continuació trobem els italians (25.625), els pakistanesos (16.693), els bolivians (16.098), els francesos (15.966), els equatorians (12.489), els colombians (10.268), i els britànics (9.064). peruans (8.656). Fa un any els treballadors marroquins eren els primers  (47.039), seguits dels romanesos (38.161), i els xinesos ocupaven la tercera posició (25.349). A continuació trobàvem els italians (22.405), els bolivians (16.905), els pakistanesos (15.220), els francesos (14.557), els equatorians (12.854), els colombians (10.308), i els peruans (9.040).

No hay comentarios: