miércoles, 24 de junio de 2015

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes de maig.1. El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social publicà ahir, dimarts 23 de juny, les dades generals d’afiliació de la població estrangera corresponents al mes demaig.


A partir del mes de gener de 2012 les dades estadístiques aporten una modificació important amb relació a les dels mesos anteriors: la incorporació al regim general dels treballadors del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar, com a conseqüència de les modificacions operades en la normativa de Seguretat Social per a ambdós col·lectius a partir de l’1 de gener de 2012.

Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes de maig hi ha un total de 1.663.217 afiliats, dels quals 691.200 són de països UE (356.726 homes i 334.474 dones), i 972.017 són de països no UE (545.157 homes i 426.861 dones). És a dir, s’ha produït un augment anual del 3,42 %. Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes de maig de 2014 era de 1.608.221. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un augment de 54.996 persones.

Cal destacar l’augment de l’afiliació en el regim general, que ha guanyat 50.868 afiliats (ja s’han incorporat els treballadors dels regim agrari i de la llar familiar, i la disminució es produeix utilitzant els mateixos criteris estadístics). Pel que fa al regim de treballadors autònoms, cal fer esment de l’augment de 4.355 afiliats, i en sèrie interanual hem passat dels 234.566 del mes de maig de 2014 als actuals 254.717.  

En les dades estatals del mes de febrer de 2012 no apareixia la distribució percentual per règims, que havia estat substituïda per la variació mensual en percentatge, però en les dades del mes de marc ja tornà a aparèixer aquesta distribució. Aquesta distribució el mes de maig d’enguany és la següent: el 84,41 % pertanyen al general (amb la inclusió dels treballadors agraris i de la llar familiar), el 15,31 % al d’autònoms, el 0,26 % al del mar, i el 0.02 % al del carbó.

Per règims, cal destacar la important presència dels treballadors romanesos i marroquins en el general, seguint els criteris estadístics anteriors (165.839 i 100.339, respectivament), del xinesos i romanesos en el d’autònoms (46.451 i 28.457), i dels marroquins i romanesos en l’agrari, seguint encara els criteris estadístics anteriors (76.892 i 67.088).  En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareixen en el regim general, la presència romanesa és també majoritària (38.493), seguida de la boliviana (26.739) i paraguaiana (19.465).

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes de maig, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (374.862, 22,54 %), seguida de Madrid (333.793, 20,07 %), Andalusia (222.515, 13,38 %) i la Comunitat Valenciana (174.924, 10,52 %). A Catalunya l’augment en sèrie interanual ha estat de 11.326 afiliats, un 3,69 %. Fa un any, Catalunya era també la primera en nombre total d’afiliats (348.309, 22,28 %), seguida de Madrid (328.640, 21,38 %), Andalusia (214.344, 13,71 %) i la Comunitat Valenciana (166.019, 10,62 %).  

Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la vigent classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener de 2.009, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb l’anterior CNAE. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 16,00  i 14,75 % del total de l’afiliació, respectivament) destaca el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupa a 244.108 persones (17,39 %), de les quals 149.820 són de països no UE, i que ocupa la primera posició. Li segueix el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupa a 169.051 treballadors, un 12,04 %, dels quals 105.216 són de països no UE, i en tercer lloc es troben les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 99.538 treballadors, un 7,09 % del total, dels quals 58.078 són de països no UE; la industria manufacturera ocupa el quart lloc, amb 88.788 afiliats (6,32 %), dels quals 47.947 són de països no UE; el sector de la construcció es situa en el cinquè lloc i ocupa a 79.959 persones, un 5,70 %, dels quals 44.234 són de països no UE (sent important destacar el creixement d’un 12,6 % en sèrie interanual). En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (80.038, 31,42 %), del sector de l’hostaleria (48.551, 19,06 %), i del sector de la construcció (29.146, 11,44 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 19.829, i amb un creixement de l’afiliació del 10,3 % en sèrie interanual). Fa un any, (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposaven el 15,52 i 15,82 % del total de l’afiliació, respectivament) destacava el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupava a 237.069 persones (17,32 %), de les quals 148.398 eren de països no UE, i que ocupava la primera posició. Li seguia el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupava a 166.967 treballadors, un 12,20 %, dels quals 106.151 eren de països no UE, i en tercer lloc es trobaven les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupaven a 96.603 treballadors, un 7,06 % del total, dels quals 58.477 eren de països no UE; la industria manufacturera ocupava el quart lloc, amb 86.820 afiliats, 6,34 %, dels quals 47.788 eren de països no UE; el sector de la construcció es situava en el cinquè lloc i ocupava a 70.992 persones, un 5,19 %, dels quals 38.775 eren de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destacava la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (74.035, 31,56 %), del sector de l’hostaleria (46.377, 19,77 %), i del sector de la construcció (26.436, 11,27 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 18.547)

Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (300.055), i els marroquins es situen en la segona posició amb 210.017 treballadors. Els xinesos ocupen la tercera posició, amb 92.905, quedant els italians en la quarta posició (72.661), per davant dels equatorians amb 72.166, dels britànics amb 59.102, dels bolivians amb 58.013, dels búlgars amb 55.729, dels colombians amb 53.443, i dels portuguesos amb 41.312. Fa unany els treballadors romanesos ocupaven la primera posició (275.578), i els marroquins es situaven en la segona posició amb 197.034 treballadors. Els xinesos ocupaven la tercera posició, amb 89.953, quedant els equatorians en la quarta posició (79.341), per davant dels bolivians amb 65.650, dels italians amb 65.050, dels colombians amb 58.314, dels britànics amb 57.046, dels búlgars amb 53.870, i dels treballadors del Perú amb 37.461.

3. La mitja del mes de maig d’afiliats estrangers a Catalunya és de 374.862, dels quals 120.662 són de països UE i 254.200 de països no UE.

Per règims, el 84,67 % dels afiliats estan inclosos en el general (amb la inclusió dels treballadors agraris i dels de la llar familiar), el 15,11 % en el d’autònoms, i el 0,21 % en el del mar.

Segons els criteris estadístics anteriors, per règims cal destacar la important presència de treballadors marroquins, romanesos i xinesos en el general (34.446, 27.017 i 13.196,  respectivament), dels xinesos, romanesos i italians en el d’autònoms (11.852, 4.475 i 4.446), i dels marroquins i romanesos en l’agrari (5.506 i 4.012). En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareix en el regim general, la presència boliviana es majoritària (7.838), seguida de la població marroquina (2.986) i romanesa (2.583).

En el règim general de Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 5,54 i 11,99 % del total de l’afiliació, respectivament), el primer lloc correspon a l’hostaleria, amb 57.417 (18,09 %), dels quals 42.563 són de països no UE, i el segon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 47.391 afiliats (14,93 %) dels quals 32.787 són de països no UE; el tercer lloc és per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 30.811 afiliats (9,71 %), dels quals 20.703 son de països no UE, i el quart per a la indústria manufacturera, amb 29.197 (9,20 %), dels quals 18.894 són de països no UE; en cinquè lloc trobem als afiliats en el sector de la construcció, amb 17.920 (5,65 %), dels quals 13.902 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (15.371, 27,13 % del total), de l’hostaleria (11.819, 20,86 %) i de la construcció (4.941, 8,72 %). Fa un any, (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposaven el 5,56 i 13,08 % del total de l’afiliació, respectivament), el primer lloc corresponia a l’hostaleria, amb 55.770 (18,02 %), dels quals 42.037 eren de països no UE, i el segon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 46.669 afiliats (15,08 %,) dels quals 32.760 eren de països no UE; el tercer lloc era per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 29.023 afiliats (9,38 %), dels quals 20.358 eren de països no UE, i el quart per a la indústria manufacturera, amb 28.702 (9,27 %), dels quals 18.835 eren de països no UE; en cinquè lloc trobàvem als afiliats en el sector de la construcció, amb 15.200 (4,91 %), dels quals 11.491 eren de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destacava la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (14.208, 27,72 % del total), de l’hostaleria (11.212, 21,87 %) i de la construcció (4.304, 8,40 %)

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (47.039), seguits dels romanesos (38.161), i els xinesos ocupen la tercera posició (25.349). A continuació trobem els italians (22.405), els bolivians (16.905), els pakistanesos (15.220), els francesos (14.557), els equatorians (12.854), els colombians (10.308), i els peruans (9.040). Fa un any, els treballadors marroquins eren els primers (44.076), seguits dels romanesos (35.217), i els xinesos ocupaven la tercera posició (24.178). A continuació trobàvem els italians (20.138), els bolivians (18.851), els equatorians (14.533), els pakistanesos (14.130), els francesos (13.429), els colombians (11.314), i els peruans (10.607)

No hay comentarios: