viernes, 23 de octubre de 2015

La immigració laboral a Espanya segons l’enquesta de població activa del tercer trimestre de 2015.Segons les dades de l’enquesta de població activadel tercer trimestre de 2015, fetes públiques ahir, dijous 22 d’octubre, la població activa estrangera estava integrada per 2.728.600 persones, amb 1.939.000 ocupades i 789.600 aturades, mentre que 981.400 persones estaven conceptuades com inactives. El nombre de persones estrangeres de 16 i més anys és de 3.710.000, amb un descens trimestral de 15.300 i en sèrie interanual de 92.900 persones.

  
Cal fer esment del fet que l’EPA publicada ahir es calcula amb la base de població que incorpora la informació actualitzada dels censos de població i habitatge de 2011. L’Institut Nacional d’Estadística publicà el dijous 24 d’abril de 2014 una nota metodològica sobre la nova base poblacional i posant en relleu que segons el cens de 2011 la població de 16 i mes anys supera en 373.700 persones la població que es prenia anteriorment en consideració per a la mostra, més concretament “estaba infravalorada en 585.700 españoles, y en cambio el número de extranjeros estaba sobrevalorado en 212.100”.

Feta aquesta matisació, si comparem amb les dades del segon trimestre del 2015, la població activa estrangera ha disminuït en 31.900 persones i en sèrie interanual la disminució es de 56.600. Si ens fixem en les dades de la població autòctona, la població activa ha disminuït en  84.200 persones sobre el trimestre anterior i ha augmentat en 24.500 en sèrie interanual.

La taxa d’activitat és del 73,55 %, 15,55 punts superior a la de la taxa de la població activa espanyola (58,00 %). En aquest trimestre, la taxa d’activitat dels estrangers ha minvat un 0,55 %, mentre que la disminució de la taxa de la població espanyola ha estat del 0,25 %. En sèrie interanual la taxa d’activitat de la població autòctona experimenta un descens del 0,02 %, i la de la població estrangera un increment del 0,31 %.

La taxa d’atur de la població estrangera és del 28,94 %, es a dir  8,81 punts per sobre de l’espanyola (20,13 %). Durant el tercer trimestre del 2015 la desocupació autòctona va disminuir en 236.600 persones, i també entre la població estrangera en 61.600. 

Durant el tercer trimestre del 2015 cal fer esment del fet que el nombre de treballadors autòctons ocupats ha experimentat un increment de 152.400 persones, i el d’estrangers de 29.800 si comparem les dades amb les del segon trimestre. En sèrie interanual la població ocupada estrangera creix en 69.200 persones, la població aturada minva en 125.800 i la inactiva en 36.200, mentre que la població ocupada espanyola creix en 475.500 persones, la població aturada disminueix en 451.500, i la inactiva creix en 32.200 persones

No hay comentarios: