jueves, 23 de octubre de 2014

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes de setembre.1. El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social ha publicat avui, dijous 23 d’octubre, les dades generals d’afiliació de la poblacióestrangera corresponents al mes de setembre.

 En una entrada anterior del blog, i en fer el comentari de les dades del mes de juliol de l’any 2008, vaig explicar que únicament incorporaven les dades mitges del mes, però no les dades del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet en totes les series mensuals anteriors. Es a dir, les dades publicades facilitaven informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos anteriors també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Des de llavors, les dades detallades d’afiliació de la població estrangera segueixen el mateix criteri; es a dir, solament es publiquen les dades mitges del mes, i per aquest motiu solament podrem efectuar la comparació amb les mitges del mesos anteriors, i no amb les dades de final de cada mes.

A partir del mes de gener de 2012 les dades estadístiques aporten una modificació important amb relació a les dels mesos anteriors: la incorporació al regim general dels treballadors del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar, com a conseqüència de les modificacions operades en la normativa de Seguretat Social per a ambdós col·lectius a partir de l’1 de gener de 2012. 

Fetes aquestes puntualitzacions, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes de setembre hi ha un total de 1.582.335 afiliats, dels quals 641.452 són de països UE (334.848 homes i 306.604 dones), i 940.883 són de països no UE (512.817 homes i 428.067 dones). És a dir, s’ha produït un descens anual del 0,87 %. Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes de setembre de 2013 era de 1.596.286. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un disminució de 13.951 persones.

Cal destacar el descens de l’afiliació en el regim general, que ha perdut 1785 afiliats (ja s’han incorporat els treballadors dels regim agrari i de la llar familiar, i la disminució es produeix utilitzant els mateixos criteris estadístics). Pel que fa al regim de treballadors autònoms, cal fer esment de l’augment  de 1400 afiliats, i en sèrie interanual hem passat dels 223.887 del mes de setembre  de 2013 als actuals 240.018.     

En les dades estatals del mes de febrer de 2012 no apareixia la distribució percentual per règims, que havia estat substituïda per la variació mensual en percentatge, però en les dades del mes de marc ja tornà a aparèixer aquesta distribució. Aquesta distribució el mes de setembre d’enguany és la següent: el 84,53 % pertanyen al general (amb la inclusió dels treballadors agraris i de la llar familiar), el 15,17 % al d’autònoms, el 0,29 % al del mar, i el 0.02 % al del carbó.  

Per règims, cal destacar la important presència dels treballadors romanesos i marroquins en el general, seguint els criteris estadístics anteriors (157.224 i 93.684, respectivament), del xinesos i romanesos en el d’autònoms (44.668 i 25.925), i dels marroquins i romanesos en l’agrari, seguint encara els criteris estadístics anteriors (56.655 i 55.066).  En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareixen en el regim general, la presència romanesa és també majoritària (36.377), seguida de la boliviana (30.442) i paraguaiana (19.406).

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes de setembre, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (368.641, 23,30 %), seguida de Madrid (324.879, 20,53 %), Andalusia (178.247, 11,26 %) i la Comunitat Valenciana (163.213, 10,31 %). A Catalunya el descens en sèrie interanual ha estat de 5.702, un 1,52 %).

Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la vigent classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener de 2.009, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb l’anterior CNAE. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 13,52  i 15,65 % del total de l’afiliació, respectivament) destaca el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupa a 254.142 persones (19,00 %), de les quals 157.260 són de països no UE, i que ocupa la primera posició. Li segueix el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupa a 167.126 treballadors, un 12,50 %, dels quals 105.266 són de països no UE, i en tercer lloc es troben les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 101.652 treballadors, un 7,60 % del total, dels quals 61.286 són de països no UE; la industria manufacturera ocupa el quart lloc, amb 86.260 afiliats (6,45 %), dels quals 46.783 són de països no UE; el sector de la construcció es situa en el cinquè lloc i ocupa a 68.746 persones, un 5,14 %, dels quals 37.081 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (76.435, 31,85 %), del sector de l’hostaleria (47.676, 19,86 %), i del sector de la construcció (26.716, 11,13 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 18.480).

Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (274.753), i els marroquins es situen en la segona posició amb 181.174 treballadors. Els xinesos ocupen la tercera posició, amb 91.002, quedant els equatorians en la quarta posició (75.300), per davant dels italians amb 68.632, dels bolivians amb 62.566, dels colombians amb 57.570, dels britànics amb 53.585, dels búlgars amb 50.659, i dels treballadors del Perú amb 35.806.

3. La mitja del mes de setembre d’afiliats estrangers a Catalunya és de 368.641, dels quals 114.255 són de països UE i 254.386 de països no UE.

Per règims, el 85,49 % dels afiliats estan inclosos en el general (amb la inclusió dels treballadors agraris i dels de la llar familiar), el 14,28 % en el d’autònoms, i el 0,22 % en el del mar.

Segons els criteris estadístics anteriors, per règims cal destacar la important presència de treballadors marroquins, romanesos i xinesos en el general (33.038, 26.958 i 12.941,  respectivament), dels xinesos, italians i romanesos en el d’autònoms (11.224, 4.184 i 4.053), i dels marroquins i romanesos en l’agrari (5.347 i 3.859). En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareix en el regim general, la presència boliviana es majoritària (8.657), seguida de la marroquina (3.021), i de la romanesa (2.468).

En el règim general de Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 6,09 i 12,35 % del total de l’afiliació, respectivament), el primer lloc correspon a l’hostaleria, amb 59.721 (18,95 %), dels quals 44.567 són de països no UE, i el segon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 49.220 afiliats (15,62 %) dels quals 33.883 són de països no UE; el tercer lloc és per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 30.811 afiliats (9,78 %), dels quals 21.471 son de països no UE, i el quart per a la indústria manufacturera, amb 28.589 (9,07 %), dels quals 18.504 són de països no UE; en cinquè lloc trobem als afiliats en el sector de la construcció, amb 14.623 (4,64 %), dels quals 11.099 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (14.600, 27,73 % del total), de l’hostaleria (11.588, 22,01 %) i de la construcció (4.345, 8,25 %).

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (45.125), seguits dels romanesos (37.399), i els xinesos ocupen la tercera posició (24.480). A continuació trobem els italians (20.747), els bolivians (18.082), els pakistanesos (14.576), els equatorians (13.834), els francesos (13.298), els colombians (11.118), i els peruans (10.032).


No hay comentarios: