viernes, 21 de noviembre de 2014

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes d’octubre.1. El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social publicà ahir, dijous 20 de novembre, les dades generals d’afiliació de la poblacióestrangera corresponents al mes d’octubre.   

En una entrada anterior del blog, i en fer el comentari de les dades del mes de juliol de l’any 2008, vaig explicar que únicament incorporaven les dades mitges del mes, però no les dades del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet en totes les series mensuals anteriors. Es a dir, les dades publicades facilitaven informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos anteriors també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.Des de llavors, les dades detallades d’afiliació de la població estrangera segueixen el mateix criteri; es a dir, solament es publiquen les dades mitges del mes, i per aquest motiu solament podrem efectuar la comparació amb les mitges del mesos anteriors, i no amb les dades de final de cada mes.

A partir del mes de gener de 2012 les dades estadístiques aporten una modificació important amb relació a les dels mesos anteriors: la incorporació al regim general dels treballadors del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar, com a conseqüència de les modificacions operades en la normativa de Seguretat Social per a ambdós col·lectius a partir de l’1 de gener de 2012. 

Fetes aquestes puntualitzacions, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes d’octubre hi ha un total de 1.566.953 afiliats, dels quals 638.068 són de països UE (332.657 homes i 305.412 dones), i 928.886 són de països no UE (508.910 homes i 419.977 dones). És a dir, s’ha produït un descens anual del 1,48 %. Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes d’octubre de 2013 era de 1.590.436. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un disminució de 33.483 persones.

Cal destacar el descens de l’afiliació en el regim general, que ha perdut 16.277 afiliats (ja s’han incorporat els treballadors dels regim agrari i de la llar familiar, i la disminució es produeix utilitzant els mateixos criteris estadístics). Pel que fa al regim de treballadors autònoms, cal fer esment de l’augment  de 1122 afiliats, i en sèrie interanual hem passat dels 224.378 del mes d’octubre de 2013 als actuals 241.140.     

En les dades estatals del mes de febrer de 2012 no apareixia la distribució percentual per règims, que havia estat substituïda per la variació mensual en percentatge, però en les dades del mes de marc ja tornà a aparèixer aquesta distribució. Aquesta distribució el mes d’octubre d’enguany és la següent: el 84,32 % pertanyen al general (amb la inclusió dels treballadors agraris i de la llar familiar), el 15,39 % al d’autònoms, el 0,28 % al del mar, i el 0.02 % al del carbó.  

Per règims, cal destacar la important presència dels treballadors romanesos i marroquins en el general, seguint els criteris estadístics anteriors (154.219 i 91.108, respectivament), del xinesos i romanesos en el d’autònoms (44.860 i 26.343), i dels marroquins i romanesos en l’agrari, seguint encara els criteris estadístics anteriors (61.191 i 53.445).  En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareixen en el regim general, la presència romanesa és també majoritària (36.814), seguida de la boliviana (29.989) i paraguaiana (19.434).

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes d’octubre, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (354.091, 22,60 %), seguida de Madrid (326.971, 20,87 %), Andalusia (188.419, 12,02 %) i la Comunitat Valenciana (169.888, 10,84 %). A Catalunya el descens en sèrie interanual ha estat de 4.459, un 1,24 %). Fa un any, Catalunya era també la primera en nombre total d’afiliats (358.550, 22,54 %), seguida de Madrid (337.452, 21,22 %), Andalusia (181.854, 11,43 %) i la Comunitat Valenciana (167.440, 10,53 %).

Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la vigent classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener de 2.009, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb l’anterior CNAE. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 14,02  i 15,83 % del total de l’afiliació, respectivament) destaca el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupa a 229.420 persones (17,36 %), de les quals 143.965 són de països no UE, i que ocupa la primera posició. Li segueix el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupa a 164.928 treballadors, un 12,48 %, dels quals 103.724 són de països no UE, i en tercer lloc es troben les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 97.557 treballadors, un 7,38 % del total, dels quals 58.077 són de països no UE; la industria manufacturera ocupa el quart lloc, amb 86.707 afiliats (6,56 %), dels quals 47.020 són de països no UE; el sector de la construcció es situa en el cinquè lloc i ocupa a 70.756 persones, un 5,36 %, dels quals 38.217 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (76.237, 31,62 %), del sector de l’hostaleria (46.995, 19,49 %), i del sector de la construcció (27.196, 11,28 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 18.816). Fa un any, (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposaven el 14,21 i 16,27% del total de l’afiliació, respectivament) destacava el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupava a 232.074 persones (17,05 %), de les quals 151.548 eren de països no UE, i que ocupava la primera posició. Li seguia el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupava a 170.947 treballadors, un 12,56 %, dels quals 110.970 eren de països no UE, i en tercer lloc es trobaven les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupaven a 101.617 treballadors, un 7,46 % del total, dels quals 64.750 eren de països no UE; la industria manufacturera ocupava el quart lloc, amb 88.667 afiliats, 6,51 %, dels quals 50.025 eren de països no UE; el sector de la construcció es situava en el cinquè lloc i ocupava a 71.705 persones, un 5,27 %, dels quals 40.207 eren de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destacava la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (69.867, 31,14 %), del sector de l’hostaleria (45.341, 20,21 %), i del sector de la construcció (25.927, 11,55 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 18.597)  

Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (270.985), i els marroquins es situen en la segona posició amb 183.058 treballadors. Els xinesos ocupen la tercera posició, amb 91.554, quedant els equatorians en la quarta posició (73.280), per davant dels italians amb 66.411, dels bolivians amb 61.097, dels britànics amb 56.253, dels colombians amb 55.151, dels búlgars amb 50.162, i dels portuguesos amb 40.289. Fa un any els treballadors romanesos ocupaven la primera posició (253.548), i els marroquins es situaven en la segona posició amb 182.677 treballadors. Els equatorians es trobaven en la tercera posició (90.039), seguits, dels xinesos amb 88.961, dels bolivians amb 73.836, dels colombians amb 67.447, dels italians amb 61.297, dels britànics amb 54.530, dels búlgars amb 51.502, i dels treballadors del Perú amb 45.015.  

3. La mitja del mes d’octubre d’afiliats estrangers a Catalunya és de 354.091, dels quals 111.272 són de països UE i 242.819 de països no UE.

Per règims, el 84,83 % dels afiliats estan inclosos en el general (amb la inclusió dels treballadors agraris i dels de la llar familiar), el 14,96 % en el d’autònoms, i el 0,22 % en el del mar.

Segons els criteris estadístics anteriors, per règims cal destacar la important presència de treballadors marroquins, romanesos i xinesos en el general (31.397, 25.227 i 13.001,  respectivament), dels xinesos, italians i romanesos en el d’autònoms (11.316, 4.230 i 4.097), i dels marroquins i romanesos en l’agrari (4.119 i 2.750). En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareix en el regim general, la presència boliviana es majoritària (8.537), seguida de la marroquina (2.993), i de la romanesa (2.495).

En el règim general de Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 4,50 i 12,89 % del total de l’afiliació, respectivament), el primer lloc correspon a l’hostaleria, amb 52.823 (17,59 %), dels quals 39.948 són de països no UE, i el segon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 46.510 afiliats (15,48 %) dels quals 32.381 són de països no UE; el tercer lloc és per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 29.452 afiliats (9,81 %), dels quals 20.254 son de països no UE, i el quart per a la indústria manufacturera, amb 28.579 (9,51 %), dels quals 18.531 són de països no UE; en cinquè lloc trobem als afiliats en el sector de la construcció, amb 15.138 (5,04 %), dels quals 11.521 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (14.551, 27,47 % del total), de l’hostaleria (11.440, 21,60 %) i de la construcció (4.425, 8,35 %). Fa un any, (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposaven el 4,79 i 13,48 % del total de l’afiliació, respectivament), el primer lloc corresponia a l’hostaleria, amb 53.616 (17,34 %), dels quals 41.461 eren de països no UE, i el segon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 48.104 afiliats (15,56 %,) dels quals 34.181 eren de països no UE; el tercer lloc era per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 30.447 afiliats (9,85 %), dels quals 22.210 eren de països no UE, i el quart per a la indústria manufacturera, amb 29.402 (9,51 %), dels quals 19.518 eren de països no UE; en cinquè lloc trobàvem als afiliats en el sector de la construcció, amb 15.184, dels quals 11.572 eren de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destacava la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (13.385, 27,55 % del total), de l’hostaleria (10.733, 22,09 %) i de la construcció (4.187, 8,62 %).

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (42.235), seguits dels romanesos (34.633), i els xinesos ocupen la tercera posició (24.621). A continuació trobem els italians (20.722), els bolivians (17.605), els pakistanesos (14.193), els equatorians (13.399), els francesos (13.390), els colombians (10.439), i els peruans (9.747). Fa un any, els treballadors marroquins eren els primers (41.481), seguits dels romanesos (32.442), i els xinesos ocupaven la tercera posició (23.661). A continuació trobàvem els bolivians (20.587), els italians (19.167), els equatorians (17.193), els colombians (13.038), els pakistanesos (13.474), els francesos (12.711), i els peruans (12.286).


No hay comentarios: