sábado, 23 de noviembre de 2013

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes d’octubre1. El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social publicà el dijous 21 de novembre, les dades generals d’afiliació de la poblacióestrangera corresponents al mes d’octubre.

En una entrada anterior del blog, i en fer el comentari de les dades del mes de juliol de l’any 2008, vaig explicar que únicament incorporaven les dades mitges del mes, però no les dades del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet en totes les series mensuals anteriors. Es a dir, les dades publicades facilitaven informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos anteriors també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.


Des de llavors, les dades detallades d’afiliació de la població estrangera segueixen el mateix criteri; es a dir, solament es publiquen les dades mitges del mes, i per aquest motiu solament podrem efectuar la comparació amb les mitges del mesos anteriors, i no amb les dades de final de cada mes.

A partir del mes de gener de 2012 les dades estadístiques aporten una modificació important amb relació a les dels mesos anteriors: la incorporació al regim general dels treballadors del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar, com a conseqüència de les modificacions operades en la normativa de Seguretat Social per a ambdós col·lectius a partir de l’1 de gener de 2012. 

Fetes aquestes puntualitzacions, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes d’octubre hi ha un total de 1.590.436 afiliats (53,00 % homes i 47,00 % dones), dels quals 611.455 són de països UE (321.267 homes i 290.188 dones), i 978.982 són de països no UE (521.700 homes i 457.282 dones). És a dir, s’ha produït un descens anual del 6,55  %. Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes d’octubre de 2012 era de 1.701.875. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un disminució de 111.439 persones.

Cal destacar el descens de l’afiliació en el regim general, que ha perdut 6.121 afiliats (ja s’han incorporat els treballadors dels regim agrari i de la llar familiar, i la disminució es produeix utilitzant els mateixos criteris estadístics). Pel que fa al regim de treballadors autònoms, cal fer esment del creixement de 491 afiliats, i en sèrie interanual hem passat dels 217.125 del mes d’octubre de 2012 als actuals 224.378.     

En les dades estatals del mes de febrer de 2012 no apareixia la distribució percentual per règims, que havia estat substituïda per la variació mensual en percentatge, però en les dades del mes de marc ja tornà a aparèixer aquesta distribució. Aquesta distribució el mes d’octubre d’enguany és la següent: el 85,59 % pertanyen al general (amb la inclusió dels treballadors agraris i de la llar familiar), el 14,11 % al d’autònoms, el 0,28 % al del mar, i el 0,02% al del carbó.  

Per règims, cal destacar la important presència dels treballadors romanesos i marroquins en el general, seguint els criteris estadístics anteriors (142.529 i 91.334, respectivament), del xinesos i romanesos en el d’autònoms (42.083 i 24.850), i dels marroquins i romanesos en l’agrari, seguint encara els criteris estadístics anteriors (61.906 i 53.447).  En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareixen en el regim general, la presència boliviana es majoritària (37.247), seguida de la romanesa (32.566) i paraguaiana (19.709).

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes d’octubre, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (358.550, 22,54 %), seguida de Madrid (337.452, 21,22 %), Andalusia (181.854, 11,43 %) i la Comunitat Valenciana (167.440, 10,53 %). A Catalunya el descens en sèrie interanual ha estat de 15.710 persones, un 4,20. %. Fa un any, Catalunya era també la primera en nombre total d’afiliats (374.261, 21,99 %), seguida de Madrid (360.985, 21,21 %), Andalusia (206.841, 12,15 %) i la Comunitat Valenciana (175.519, 10,31 %).

Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la vigent classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener de 2.009, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb l’anterior CNAE. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 14,21 i 16,27% del total de l’afiliació, respectivament) destaca el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupa a 232.074 persones (17,05 %), de les quals 151.548 són de països no UE, i que ocupa la primera posició. Li segueix el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupa a 170.947 treballadors, un 12,56 %, dels quals 110.970 són de països no UE, i en tercer lloc es troben les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 101.617 treballadors, un 7,46 % del total, dels quals 64.750 són de països no UE; la industria manufacturera ocupa el quart lloc, amb 88.667 afiliats, 6,51 %, dels quals 50.025 són de països no UE; el sector de la construcció es situa en el cinquè lloc i ocupa a 71.705 persones, un 5,27 %, dels quals 40.207 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (69.867, 31,14 %), del sector de l’hostaleria (45.341, 20,21 %), i del sector de la construcció (25.927, 11,55 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 18.597). El mes d’octubre de 2012 les dades eren les següents: destacava el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupava la primera posició amb 247.814 persones (16,76 %), de les quals 166.085 eren de països no UE. Li seguia el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupava a 183.103 treballadors, un 12,38 %, dels quals 121.312 eren de països no UE, i en tercer lloc es trobaven les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupaven a 113.702 treballadors, un 7,69 % del total, dels quals 75.444 eren de països no UE; la industria manufacturera ocupava el quart lloc, amb 96.645 afiliats, 6,54 %, dels quals 56.372 eren de països no UE; el sector de la construcció es situava en el cinquè lloc i ocupava a 89.200 persones, un 6,03 %, dels quals 51.767 eren de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destacava la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (65.731, 30,27 %), del sector de l’hostaleria (43.937, 20,24 %), i del sector de la construcció (27.471, 12,65 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 19.711)

 Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (253.548), i els marroquins es situen en la segona posició amb 182.677 treballadors. Els equatorians es troben en la tercera posició (90.039), seguits, dels xinesos amb 88.961, dels bolivians amb 73.836, dels colombians amb 67.447, dels italians amb 61.297, dels britànics amb 54.530, dels búlgars amb 51.502, i dels treballadors del Perú amb 45.015. Les dades del mes d’octubre de 2012 eren les següents: els treballadors romanesos ocupaven la primera posició (274.678), i els marroquins es situaven en la segona posició amb 196.852 treballadors. Els equatorians es trobaven en la tercera posició (112.016), seguits, dels xinesos amb 87.459, dels colombians amb 83.477, dels bolivians amb 83.030, dels italians amb 61.075, dels peruans amb 55.802, dels búlgars amb 54.957, i dels treballadors del Regne Unit amb 54.186.

3. La mitja del mes d’octubre d’afiliats estrangers a Catalunya és de 358.550, dels quals 105.589 són de països UE i 252.961 de països no UE.

Per règims, el 86,23 % dels afiliats estan inclosos en el general (amb la inclusió dels treballadors agraris i dels de la llar familiar), el 13,55 % en el d’autònoms, i el 0,23 % en el del mar.

Segons els criteris estadístics anteriors, per règims cal destacar la important presència de treballadors marroquins, romanesos i equatorians en el general (30.779, 23.580 i 13.521,  respectivament), dels xinesos, romanesos i italians en el d’autònoms (10.389, 3.759 i 3.736), i dels marroquins i romanesos en l’agrari (4.961 i 4.119). En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareix en el regim general, la presència boliviana es majoritària (10.202), seguida de la marroquina (3.011), i de l’equatoriana (2.735).

En el règim general de Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 4,79 i 13,48 % del total de l’afiliació, respectivament), el primer lloc correspon a l’hostaleria, amb 53.616 (17,34 %), dels quals 41.461 són de països no UE, i el segon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 48.104 afiliats (15,56 %,) dels quals 34.181 són de països no UE; el tercer lloc és per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 30.447 afiliats (9,85 %), dels quals 22.210 son de països no UE, i el quart per a la indústria manufacturera, amb 29.402 (9,51 %), dels quals 19.518 són de països no UE; en cinquè lloc trobem als afiliats en el sector de la construcció, amb 15.184 (per tercera vegada el percentatge es situa per sota del 5 %, en concret el 4,91 %), dels quals 11.572 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (13.385, 27,55 % del total), de l’hostaleria (10.733, 22,09 %) i de la construcció (4.187, 8,62 %). Les dades del mes d’octubre de 2012 eren les següents: el primer lloc corresponia a l’hostaleria, amb 56.635 (17,22 %), dels quals 43.937 eren de països no UE, i el segon era per al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 50.300 afiliats (15,36 %), dels quals 36.089 eren de països no UE; el tercer lloc era per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 32.970 afiliats (10,07 %), dels quals 24.752 eren de països no UE, i el quart per a la indústria manufacturera, amb 31.497 (9,62 %), dels quals 21.291 eren de països no UE; en cinquè lloc trobàvem als afiliats en el sector de la construcció, amb 19.255 (per tercera vegada el percentatge es situava per sota del 6 %, el 5,88 %), dels quals 14.834 eren de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destacava la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (12.390, 26,98 % del total), de l’hostaleria (10.011, 21,80 %) i de la construcció (4.323, 9,41 %)

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (41.481), seguits dels romanesos (32.442), i els xinesos ocupen la tercera posició (23.661). A continuació trobem els bolivians (20.587), els italians (19.167), els equatorians (17.193), els colombians (13.038), els pakistanesos (13.474), els francesos (12.711), i els peruans (12.286).Les dadesdel mes d’octubre de 2012 eren les següents: els treballadors marroquins eren els primers  (44.657), seguits dels romanesos (33.324), i els xinesos ocupaven la tercera posició (22.988). A continuació trobàvem els bolivians (22.771), els equatorians (21.078), els italians (19.313), els colombians (15.681), els peruans (14.055), els pakistanesos (12.899), i els francesos (12.847).

No hay comentarios: