jueves, 22 de mayo de 2014

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes d’abril.1. El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social ha publicat avui, dijous 22 de maig, les dades generals d’afiliació de la població estrangera corresponents al mes d’abril. 

En una entrada anterior del blog, i en fer el comentari de les dades del mes de juliol de l’any 2008, vaig explicar que únicament incorporaven les dades mitges del mes, però no les dades del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet en totes les series mensuals anteriors. Es a dir, les dades publicades facilitaven informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos anteriors també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Des de llavors, les dades detallades d’afiliació de la població estrangera segueixen el mateix criteri; es a dir, solament es publiquen les dades mitges del mes, i per aquest motiu solament podrem efectuar la comparació amb les mitges del mesos anteriors, i no amb les dades de final de cada mes.

A partir del mes de gener de 2012 les dades estadístiques aporten una modificació important amb relació a les dels mesos anteriors: la incorporació al regim general dels treballadors del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar, com a conseqüència de les modificacions operades en la normativa de Seguretat Social per a ambdós col·lectius a partir de l’1 de gener de 2012. 

Fetes aquestes puntualitzacions, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes d’abril hi ha un total de  1.563.621 afiliats (52,69 % homes i 47,31 % dones), dels quals 624.728 són de països UE (318.654 homes i 306.075 dones), i 938.893 són de països no UE (505.297 homes i 433.596 dones). És a dir, s’ha produït un descens anual del 3,44  %. Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes d’abril de 2013 era de 1.619.275. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un disminució de 55.654 persones.

Cal destacar l’augment de l’afiliació en el regim general, que ha guanyat 23.324 afiliats (ja s’han incorporat els treballadors dels regim agrari i de la llar familiar, i la disminució es produeix utilitzant els mateixos criteris estadístics). Pel que fa al regim de treballadors autònoms, cal fer esment de l’augment de 4.223 afiliats,  i en sèrie interanual hem passat dels 217.776 del mes d’abril de 2013 als actuals 230.440.     

En les dades estatals del mes de febrer de 2012 no apareixia la distribució percentual per règims, que havia estat substituïda per la variació mensual en percentatge, però en les dades del mes de marc ja tornà a aparèixer aquesta distribució. Aquesta distribució el mes de març d’enguany és la següent: el 84,97 % pertanyen al general (amb la inclusió dels treballadors agraris i de la llar familiar), el 14,74 % al d’autònoms, el 0,27 % al del mar, i el 0,02% al del carbó.  

Per règims, cal destacar la important presència dels treballadors romanesos i marroquins en el general, seguint els criteris estadístics anteriors (147.211 i 91.291, respectivament), del xinesos i romanesos en el d’autònoms (43.185 i 25.347), i dels marroquins i romanesos en l’agrari, seguint encara els criteris estadístics anteriors (68.333 i 57.441).  En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareixen en el regim general, la presència romanesa és per tercera vegada majoritària (36.191), seguida de la boliviana (33.341) i paraguaiana (19.644).

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes d’abril, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (348.309, 22,28 %), seguida de Madrid (328.640, 21,38 %), Andalusia (214.344, 13,71 %) i la Comunitat Valenciana (166.019, 10,62 %). A Catalunya el descens en sèrie interanual ha estat de 8.331, un 2,34 %. Fa un any, Catalunya era també la primera en nombre total d’afiliats (356.640, 22,02 %), seguida de Madrid (346.110, 21,37 %), Andalusia (218.608, 13,50 %) i la Comunitat Valenciana (168.119, 10,38 %).

Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la vigent classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener de 2.009, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb l’anterior CNAE. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 14,88 i 16,39 % del total de l’afiliació, respectivament) destaca el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupa a 220.046 persones (16,56 %), de les quals 140.212 són de països no UE, i que ocupa la primera posició. Li segueix el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupa a 164.735 treballadors, un 12,40 %, dels quals 105.183 són de països no UE, i en tercer lloc es troben les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 94.473 treballadors, un 7,11 % del total, dels quals 57.524 són de països no UE; la industria manufacturera ocupa el quart lloc, amb 86.087 afiliats, 6,48 %, dels quals 47.558 són de països no UE; el sector de la construcció es situa en el cinquè lloc i ocupa a 69.925 persones, un 5,26 %, dels quals 38.273 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (72.507, 31,46 %), del sector de l’hostaleria (45.388, 19,70 %), i del sector de la construcció (26.090, 11,32 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 18.335). El mes d’abril de 2013 les dades eren les següents: la primera posició era ocupada per  l’hostaleria, que ocupava a 225.444 persones (16,14 %), de les quals 150.164 eren de països no UE, i que ocupava la primera posició. Li seguia el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupava a 173.020 treballadors, un 12,39 %, dels quals 114.080 eren de països no UE, i en tercer lloc es trobaven les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupaven a 102.988 treballadors, un 7,37 % del total, dels quals 66.889 eren de països no UE; la industria manufacturera ocupava el quart lloc, amb 90.261 afiliats, 6,46 %, dels quals 52.108 eren de països no UE; el sector de la construcció es situava en el cinquè lloc i ocupava a 76.207 persones, un 5,46 %, dels quals 43.925 eren de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destacava la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (66.713, 30,63 %), del sector de l’hostaleria (43.845, 20,13 %), i del sector de la construcció (25.924, 11,90 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 18.536).

Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (266.630), i els marroquins es situen en la segona posició amb 190.418 treballadors. Els xinesos ocupen la tercera posició, amb 88.989, quedant els equatorians en la quarta posició (78.497), per davant dels bolivians amb 65.575, dels italians amb 62.147, dels colombians amb 57.825, dels britànics amb 54.639, dels búlgars amb 52.060, i dels treballadors del Perú amb 38.016. Les dades del mes d’abril de 2013 eren les següents: els treballadors romanesos ocupaven la primera posició (258.612), i els marroquins es situen en la segona posició amb 193.086 treballadors. Els equatorians es troben en la tercera posició (98.782), seguits, dels xinesos amb 86.630, dels bolivians amb 78.549, dels colombians amb 73.695, dels italians amb 58.921, dels búlgars amb 54.218, dels britànics amb 53.165, i dels treballadors del Perú amb 49.424.

3. La mitja del mes d’abril d’afiliats estrangers a Catalunya és de 348.309, dels quals 106.998 són de països UE i 241.312 de països no UE.

Per règims, el 85,28 % dels afiliats estan inclosos en el general (amb la inclusió dels treballadors agraris i dels de la llar familiar), el 14,51 % en el d’autònoms, i el 0,21 % en el del mar.

Segons els criteris estadístics anteriors, per règims cal destacar la important presència de treballadors marroquins, romanesos i xinesos en el general (30.883, 23.984 i 12.769,  respectivament), dels xinesos, italians i romanesos en el d’autònoms (10.778, 3.990 i 3.909), i dels marroquins i romanesos en l’agrari (3.692 i 2.386). En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareix en el regim general, la presència boliviana es majoritària (9.413), seguida de la marroquina (3.154), i de l’equatoriana (2.399).

En el règim general de Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 3,80 i 13,74 % del total de l’afiliació, respectivament), el primer lloc correspon a l’hostaleria, amb 51.860 (17,46 %), dels quals 39.453 són de països no UE, i el segon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 45.472 afiliats (15,31 %,) dels quals 32.117 són de països no UE; el tercer lloc és per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 28.365 afiliats (9,55 %), dels quals 19.999 son de països no UE, i el quart per a la indústria manufacturera, amb 28.549 (9,61 %), dels quals 18.789 són de països no UE; en cinquè lloc trobem als afiliats en el sector de la construcció, amb 14.988 (5,05 %), dels quals 11.348 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (13.955, 27,61 % del total), de l’hostaleria (10.253, 21,74 %) i de la construcció (4.305, 8,52 %). Les dades del mes d’abril de 2013 eren les següents: el primer lloc corresponia a l’hostaleria, amb 52.666 (17,05 %), dels quals 40.838 eren de països no UE, i el segon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 47.159 afiliats (15,26 %,) dels quals 33.973 eren de països no UE; el tercer lloc era per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 29.956 afiliats (9,70 %), dels quals 22.178 son de països no UE, i el quart per a la indústria manufacturera, amb 30.121 (9,75 %), dels quals 20.287 eren de països no UE; en cinquè lloc trobàvem als afiliats en el sector de la construcció, amb 16.602 (5,37 %), dels quals 12.658 eren de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destacava la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (12.730, 27,12 % del total), de l’hostaleria (10.258, 21,85 %) i de la construcció (4.148, 8,84 %).

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (41.337), seguits dels romanesos (32.748), i els xinesos ocupen la tercera posició (23.856). A continuació trobem els italians (19.618), els bolivians (18.985), els equatorians (14.681), els pakistanesos (13.504), els francesos (13.131), els colombians (11.182), i els peruans (10.763). Les dades del mes d’abril de2013 eren les següents: els treballadors marroquins eren els primers  (41.671), seguits dels romanesos (31.477), i els xinesos ocupaven la tercera posició (23.042). A continuació trobàvem els bolivians (21.784), els italians (18.833), els equatorians (18.738), els colombians (13.888), els peruans (12.889), els francesos (12.771), i els pakistanesos (12.742).

No hay comentarios: