miércoles, 22 de mayo de 2013

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes d’abril.1. El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social va publicar ahir, dimarts 21 de maig, les dades generals d’afiliació de la població estrangera corresponentsal mes d’abril.      

En una entrada anterior del blog, i en fer el comentari de les dades del mes de juliol de l’any 2008, vaig explicar que únicament incorporaven les dades mitges del mes, però no les dades del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet en totes les series mensuals anteriors. Es a dir, les dades publicades facilitaven informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos anteriors també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.


Des de llavors, les dades detallades d’afiliació de la població estrangera segueixen el mateix criteri; es a dir, solament es publiquen les dades mitges del mes, i per aquest motiu solament podrem efectuar la comparació amb les mitges del mesos anteriors, i no amb les dades de final de cada mes.

A partir del mes de gener de 2012 les dades estadístiques aporten una modificació important amb relació a les dels mesos anteriors: la incorporació al regim general dels treballadors del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar, com a conseqüència de les modificacions operades en la normativa de Seguretat Social per a ambdós col·lectius a partir de l’1 de gener de 2012.  

Fetes aquestes puntualitzacions, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes d’abril hi ha un total de 1.619.275 afiliats (52,43 % homes i 47,57 % dones), dels quals 613490 són de països UE (319.147 homes i 294.343 dones), i 1.005.785 són de països no UE (529.933 homes i 475.851 dones). És a dir, s’ha produït un descens anual del 5,23  %. Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes d’abril de 2012 era de 1.708.579. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un disminució de 89.304 persones.

Cal destacar el creixement de l’afiliació en el regim general, que ha guanyat 12.154 afiliats (ja s’han incorporat els treballadors dels regim agrari i de la llar familiar, i la disminució es produeix utilitzant els mateixos criteris estadístics). Pel que fa al regim de treballadors autònoms, cal fer esment de l’augment de 2.913 afiliats, i en sèrie interanual hem passat dels 211.976 del mes d’abril de 2012 als actuals 217.776.     

En les dades estatals del mes de febrer de 2012 no apareixia la distribució percentual per règims, que havia estat substituïda per la variació mensual en percentatge, però en les dades del mes de marc ja tornà a aparèixer aquesta distribució. Aquesta distribució el mes d’abril d’enguany és la següent: el 86,25 % pertanyen al general (amb la inclusió dels treballadors agraris i de la llar familiar), el 13,45 % al d’autònoms, el 0,28% al del mar, i el 0,02% al del carbó.   

Per règims, cal destacar la important presència dels treballadors romanesos i marroquins en el general, seguint els criteris estadístics anteriors (140.886 i 93.525, respectivament), del xinesos i romanesos en el d’autònoms (40.275 i 24.065), i dels marroquins i romanesos en l’agrari, seguint encara els criteris estadístics anteriors (70.018 i 60.898).  En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareixen en el regim general, la presència boliviana es majoritària (40.099), seguida de la romanesa (32.639) i paraguaiana (19.174).

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes d’abril, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (356.640, 22,02 %), seguida de Madrid (346.110, 21,37 %), Andalusia (218.608, 13,50 %) i la Comunitat Valenciana (168.119, 10,38 %). A Catalunya el descens en sèrie interanual ha estat de 18.423 persones, un 4,91. %. Fa un any,  Catalunya era també la primera en nombre total d’afiliats (375.063, 21,95 %), seguida de Madrid (362.340, 21,21%), Andalusia (226.427, 13,25 %) i la Comunitat Valenciana (180.099, 10,54 %).

Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la vigent classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener de 2.009, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb l’anterior CNAE. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 15,23 i 16,40% del total de l’afiliació, respectivament) destaca el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupa a 225.444 persones (16,14 %), de les quals 150.164 són de països no UE, i que ocupa la primera posició. Li segueix el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupa a 173.020 treballadors, un 12,39 %, dels quals 114.080 són de països no UE, i en tercer lloc es troben les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 102.988 treballadors, un 7,37 % del total, dels quals 66.889 són de països no UE; la industria manufacturera ocupa el quart lloc, amb 90.261 afiliats, 6,46 %, dels quals 52.108 són de països no UE; el sector de la construcció es situa en el cinquè lloc i ocupa a 76.207 persones, un 5,46 %, dels quals 43.925 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (66.713, 30,63 %), del sector de l’hostaleria (43.845, 20,13 %), i del sector de la construcció (25.924, 11,90 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 18.536). El mes d’abril de2012 les dades eren les següents: destacava el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupava la primera posició amb a 245.315 persones (17,81 %), de les quals 166.166 eren de països no UE.  Li seguia el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupava a 186.501 treballadors, un 13,54 %, dels quals 124.732 eren de països no UE, i en tercer lloc es trobaven les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 115.115 treballadors, un 8,36 % del total, dels quals 77.307 eren de països no UE; el sector de la construcció es situava en el quart lloc i ocupava a 103.271 persones, un 7,50 %, dels quals 61.199 eren de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destacava la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (62.871, 29,66 %), del sector de l’hostaleria (42.304, 19,96 %), i del sector de la construcció (28.632, 13,51 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 20.517).

Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (258.612), i els marroquins es situen en la segona posició amb 193.086 treballadors. Els equatorians es troben en la tercera posició (98.782), seguits, dels xinesos amb 86.630, dels bolivians amb 78.549, dels colombians amb 73.695, dels italians amb 58.921, dels búlgars amb 54.218, dels britànics amb 53.165, i dels treballadors del Perú amb 49.424. Les dades del mes d’abril de 2012 eren les següents: els treballadors romanesos ocupaven la primera posició (274.777), i els marroquins es situaven en la segona posició amb 205.718 treballadors. Els equatorians es trobaven en la tercera posició (117.117), seguits dels colombians amb 86.434, dels xinesos amb 86.323, dels bolivians amb 79.283, dels italians amb 61.015, dels peruans amb 57.456, dels búlgars amb 54.925, i del treballadors del Regne Unit amb 52.653.

3. La mitja del mes de gener d’afiliats estrangers a Catalunya és de 356.640, dels quals 103.823 són de països UE i 252.817 de països no UE.

Per règims, el 86,63 % dels afiliats estan inclosos en el general (amb la inclusió dels treballadors agraris i dels de la llar familiar), el 13,16 % en el d’autònoms, i el 0,21 % en el del mar,

Segons els criteris estadístics anteriors, per règims cal destacar la important presència de treballadors marroquins, romanesos i equatorians en el general (31.281, 22.917 i 14.637,  respectivament), dels xinesos, italians i romanesos en el d’autònoms (9.833, 3.639 i 3.571), i dels marroquins i romanesos en l’agrari (4.078 i 2.663). En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareix en el regim general, la presència boliviana es majoritària (10.768), seguida de l’equatoriana (3.107), i de la marroquina (3.019).

En el règim general de Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 4,09 i 13,89 % del total de l’afiliació, respectivament), el primer lloc correspon a l’hostaleria, amb 52.666 (17,05 %), dels quals 40.838 són de països no UE, i el segon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 47.159 afiliats (15,26 %,) dels quals 33.973 són de països no UE; el tercer lloc és per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 29.956 afiliats (9,70 %), dels quals 22.178 son de països no UE, i el quart per a la indústria manufacturera, amb 30.121 (9,75 %), dels quals 20.287 són de països no UE; en cinquè lloc trobem als afiliats en el sector de la construcció, amb 16.602 (5,37 %), dels quals 12.658 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (12.730, 27,12 % del total), de l’hostaleria (10.258, 21,85 %) i de la construcció (4.148, 8,84 %). Les dades del mes d’abril de 2012 eren les següents: el primer lloc corresponia a l’hostaleria, amb 56.795 afiliats (18,57 %), dels quals 44.267 eren de països no UE, i el segon era el comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 50.182 afiliats (16,41 %), dels quals 36.346 eren de països no UE; el tercer lloc era per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 33.071 afiliats (10,81 %), dels quals 24.789 eren de països no UE, i el quart per a la indústria manufacturera, amb 33.041 (10,80 %), dels quals 22.487 eren de països no UE; en cinquè lloc trobàvem als afiliats en el sector de la construcció, amb 23.125 (per segona vegada el percentatge es situava per sota del 8 %, el 7,56 %), dels quals 18.026 eren de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destacava la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (11.725, 26,55 % del total), de l’hostaleria (9.237, 20,92 %) i de la construcció (4.563, 10,33 %).

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (41.671), seguits dels romanesos (31.477), i els xinesos ocupen la tercera posició (23.042). A continuació trobem els bolivians (21.784), els italians (18.833), els equatorians (18.738), els colombians (13.888), els peruans (12.889), els francesos (12.771), i els pakistanesos (12.742). Les dades del mes d’abril de 2012 eren les següents: els treballadors marroquins eren els primers (46.509), seguits dels romanesos (33.087), i els xinesos ocupaven per segona vegada la tercera posició (22.901). A continuació trobàvem els equatorians (22.408), els bolivians (21.787), els italians (19.609), els colombians (16.008), els peruans (14.160), els francesos (13.108), i els pakistanesos (12.219).

No hay comentarios: