viernes, 25 de octubre de 2013

La immigració laboral a Espanya segons l’enquesta de població activa del tercer trimestre de 2013.


Segons les dades de l’enquesta de població activadel tercer trimestre de 2013, fetes públiques ahir dijous, 24 d’octubre, la població activa estrangera estava integrada per 3.200.200 persones, amb 2.021.080 ocupades i 1.178.400 aturades, mentre que 1.125.500 persones estaven conceptuades com inactives. El nombre de persones estrangeres de 16 i més anys és de 4.327.7, amb un descens trimestral de 69.900 i en sèrie interanual de 219.600 persones, i cal fer especial esment d’aquesta dada perquè continua la línia del vuit trimestres anteriors. 
Si comparem amb les dades del segon trimestre del 2013, la població activa estrangera ha minvat en 38.600 persones i en sèrie interanual la disminució es de 193.700. Si ens fixem en les dades de la població autòctona, la població activa ha crescut en 5.200 persones sobre el trimestre anterior i ha disminuït en 176.700 en sèrie interanual.

La taxa d’activitat és del 73,98 %, 16.23 punts superior a la de la taxa de la població activa espanyola (57,75 %). En aquest trimestre, la taxa d’activitat dels estrangers ha crescut un 0,30 %, mentre que el creixement de la taxa de la població espanyola ha estat del 0.04 %. En sèrie interanual la taxa d’activitat de la població autòctona experimenta un descens del 0,4 %, i la de la població estrangera disminueix en un 0,69 %.

La taxa d’atur de la població estrangera és del 36,82 %, es a dir  12.62 punts per sobre de l’espanyola (24,20 %). Durant el tercer trimestre del 2013 la desocupació autòctona va disminuir en 94.200 persones, i entre la població estrangera va créixer en 21.400.  

Durant el tercer trimestre del 2013 cal fer especial esment del fet que el nombre de treballadors autòctons ocupats ha experimentat un increment de 99.500 persones, i el d’estrangers ha disminuït en 60.000 en relació amb el trimestre anterior. En sèrie interanual la població ocupada estrangera disminueix en 189.700 persones, la població aturada minva en 4.000 i la inactiva disminueix en 25.900, mentre que la població ocupada espanyola disminueix en 307.400, persones, la població aturada s’incrementa en 130.600, i la inactiva augmenta en 117.100 persones.

No hay comentarios: