martes, 24 de septiembre de 2013

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes d’agost1. El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social ha publicat avui, dimarts 24 de setembre,  les dades generalsd’afiliació de la població estrangera corresponents al mes d’agost.     

En una entrada anterior del blog, i en fer el comentari de les dades del mes de juliol de l’any 2008, vaig explicar que únicament incorporaven les dades mitges del mes, però no les dades del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet en totes les series mensuals anteriors. Es a dir, les dades publicades facilitaven informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos anteriors també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Des de llavors, les dades detallades d’afiliació de la població estrangera segueixen el mateix criteri; es a dir, solament es publiquen les dades mitges del mes, i per aquest motiu solament podrem efectuar la comparació amb les mitges del mesos anteriors, i no amb les dades de final de cada mes.

A partir del mes de gener de 2012 les dades estadístiques aporten una modificació important amb relació a les dels mesos anteriors: la incorporació al regim general dels treballadors del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar, com a conseqüència de les modificacions operades en la normativa de Seguretat Social per a ambdós col·lectius a partir de l’1 de gener de 2012. 

Fetes aquestes puntualitzacions, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes d’agost hi ha un total de 1.607.609 afiliats (52,39 % homes i 47,61 % dones), dels quals 605.501 són de països UE (316.382 homes i 289.118 dones), i 1.002.107 són de països no UE (525.977 homes i 476.129 dones). És a dir, s’ha produït un descens anual del 8,05  %. Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes d’agost de 2012 era de 1.748.415. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un disminució de 140.806 persones.

Cal destacar el descens de l’afiliació en el regim general, que ha perdut 23.825 afiliats (ja s’han incorporat els treballadors dels regim agrari i de la llar familiar, i la disminució es produeix utilitzant els mateixos criteris estadístics). Pel que fa al regim de treballadors autònoms, cal fer esment del descens de 1.403 afiliats, i en sèrie interanual hem passat dels 216.878 del mes d’agost de 2012 als actuals 223.138.     

En les dades estatals del mes de febrer de 2012 no apareixia la distribució percentual per règims, que havia estat substituïda per la variació mensual en percentatge, però en les dades del mes de marc ja tornà a aparèixer aquesta distribució. Aquesta distribució el mes d’agost d’enguany és la següent: el 85,80 % pertanyen al general (amb la inclusió dels treballadors agraris i de la llar familiar), el 13,88 % al d’autònoms, el 0,30% al del mar, i el 0,02% al del carbó.  

Per règims, cal destacar la important presència dels treballadors romanesos i marroquins en el general, seguint els criteris estadístics anteriors (149.019 i 95.422, respectivament), del xinesos i romanesos en el d’autònoms (41.607 i 24.394), i dels marroquins i romanesos en l’agrari, seguint encara els criteris estadístics anteriors (51.581 i 41.266).  En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareixen en el regim general, la presència boliviana es majoritària (38.415), seguida de la romanesa (32.584) i paraguaiana (19.685).

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes d’agost, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (380.989, 23,70 %), seguida de Madrid (338.873, 21,08 %), Andalusia (172.823, 10,75 %) i la Comunitat Valenciana (162.718, 10,12 %). A Catalunya el descens en sèrie interanual ha estat de 18.553 persones, un 4,64. %. Fa un any,  Catalunya era també la primera en nombre total d’afiliats (399.541, 22,85 %), seguida de Madrid (362.802, 20,75 %), Andalusia (203.522, 11,64 %) i la Comunitat Valenciana (179.218, 10,25 %).

Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la vigent classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener de 2.009, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb l’anterior CNAE. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 11,87 i 16,27% del total de l’afiliació, respectivament) destaca el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupa a 273.258 persones (19,81 %), de les quals 174.545 són de països no UE, i que ocupa la primera posició. Li segueix el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupa a 176.369 treballadors, un 12,79 %, dels quals 114.241 són de països no UE, i en tercer lloc es troben les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 108.729 treballadors, un 7,88 % del total, dels quals 70.583 són de països no UE; la industria manufacturera ocupa el quart lloc, amb 87.999 afiliats, 6,38 %, dels quals 49.851 són de països no UE; el sector de la construcció es situa en el cinquè lloc i ocupa a 71.740 persones, un 5,20 %, dels quals 40.359 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (69.892, 31,32 %), del sector de l’hostaleria (46.132, 20,67 %), i del sector de la construcció (25.481, 11,42 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 18.260). El mes d’agost de2012 les dades eren les següents: destacava el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupava la primera posició amb 290.189 persones (19,04 %), de les quals 190.332 són de països no UE. Li seguia el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupava a 189.631 treballadors, un 12,44 %, dels quals 125.148 eren de països no UE, i en tercer lloc es trobaven les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupaven a 121.503 treballadors, un 7,97 % del total, dels quals 81.481 eren de països no UE; la industria manufacturera ocupava el quart lloc, amb 97.204 afiliats, 6,38 %, dels quals 56.916 eren de països no UE; el sector de la construcció es situava en el cinquè lloc i ocupava a 92.261 persones, un 6,05 % (per quarta vegada el percentatge baixa del 7 %), dels quals 53.992 eren de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destacava la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (65.837, 30,36 %), del sector de l’hostaleria (44.692, 20,61 %), i del sector de la construcció (27.524, 12,69 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 19.684).

Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (247.424), i els marroquins es situen en la segona posició amb 176.548 treballadors. Els equatorians es troben en la tercera posició (95.959), seguits, dels xinesos amb 88.427, dels bolivians amb 76.746, dels colombians amb 73.154, dels italians amb 64.705, dels britànics amb 50.911, dels búlgars amb 50.306, i dels treballadors del Perú amb 48.117. Les dades del mes d’agost de2012 eren les següents: els treballadors romanesos ocupaven la primera posició (283.141), i els marroquins es situaven en la segona posició amb 195.597 treballadors. Els equatorians es trobaven en la tercera posició (118.294), seguits dels colombians amb 89.099, dels xinesos amb 87.248, dels bolivians amb 84.594, dels italians amb 65.037, dels peruans amb 58.498, dels búlgars amb 55.781, i del treballadors del Regne Unit amb 50.919.

3. La mitja del mes d’agost d’afiliats estrangers a Catalunya és de 380.989, dels quals 111.161 són de països UE i 269.827 de països no UE.

Per règims, el 87,12 % dels afiliats estan inclosos en el general (amb la inclusió dels treballadors agraris i dels de la llar familiar), el 12,65 % en el d’autònoms, i el 0,23 % en el del mar,

Segons els criteris estadístics anteriors, per règims cal destacar la important presència de treballadors marroquins, romanesos i equatorians en el general (33.664, 26.138 i 14.743,  respectivament), dels xinesos, italians i romanesos en el d’autònoms (10.444, 3.716 i 3.309), i dels marroquins i romanesos en l’agrari (4.961 i 4.119). En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareix en el regim general, la presència boliviana es majoritària (10.444), seguida de la marroquina (3.033), i de l’equatoriana (2.836).

En el règim general de Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 6,11 i 12,73 % del total de l’afiliació, respectivament), el primer lloc correspon a l’hostaleria, amb 66.635 (19,69 %), dels quals 49.195 són de països no UE, i el segon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 52.226 afiliats (15,73 %,) dels quals 36.325 són de països no UE; el tercer lloc és per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 32.285 afiliats (9,73 %), dels quals 23.940 son de països no UE, i el quart per a la indústria manufacturera, amb 29.411 (8,86 %), dels quals 19.537 són de països no UE; en cinquè lloc trobem als afiliats en el sector de la construcció, amb 15.214 (per segona vegada el percentatge es situa per sota del 5 %, en concret el 4,58 %) , dels quals 11.606 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (13.362, 27,73 % del total), de l’hostaleria (10.865, 22,54 %) i de la construcció (4.132, 8,57 %). Les dades del mes d’agost de 2012 eren les següents: el primer lloc corresponia a l’hostaleria, amb 68.334 (19,39 %), dels quals 51.957 eren de països no UE, i el segon era el comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 54.767 afiliats (15,54 %), dels quals 38.446 eren de països no UE; el tercer lloc era per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 35.327 afiliats (10,03 %), dels quals 26.638 eren de països no UE, i el quart per a la indústria manufacturera, amb 31.834 (9,03%), dels quals 21.498 eren de països no UE; en cinquè lloc trobàvem als afiliats en el sector de la construcció, amb 20.001 (per primera vegada el percentatge es situava per sota del 6 %, el 5,68 %), dels quals 15.489 eren de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destacava la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (12.462, 27,13 % del total), de l’hostaleria (10.166, 22,13 %) i de la construcció (4.375, 9,52 %)

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (45.034), seguits dels romanesos (36.230), i els xinesos ocupen la tercera posició (23.652). A continuació trobem els bolivians (21.766), els italians (19.437), els equatorians (18.509), els colombians (14.321), els pakistanesos (13.826), els francesos (12.929), i els peruans (12.908). Les dades del mes d’agost de 2012 eren les següents: els treballadors marroquins eren els primers (48.939), seguits dels romanesos (37.781), i els bolivians ocupaven la tercera posició (23.372). A continuació trobàvem els xinesos (23.186), els equatorians (22.360), els italians (19.849), els colombians (16.993), els peruans (14.592), els pakistanesos (13.367), i els francesos (13.208).

No hay comentarios: