jueves, 20 de septiembre de 2012

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes d’agost.
1. El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social ha publicat avui, dijous 20 de setembre, les dades generals d’afiliació de la població estrangera corresponentsal mes d’agost.  

En una entrada anterior del blog, i en fer el comentari de les dades del mes de juliol de l’any 2008, vaig explicar que únicament incorporaven les dades mitges del mes, però no les dades del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet en totes les series mensuals anteriors. Es a dir, les dades publicades facilitaven informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos anteriors també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Des de llavors, les dades detallades d’afiliació de la població estrangera segueixen el mateix criteri; es a dir, solament es publiquen les dades mitges del mes, i per aquest motiu solament podrem efectuar la comparació amb les mitges del mesos anteriors, i no amb les dades de final de cada mes.


A partir del mes de gener d’enguany les dades estadístiques aporten una modificació important amb relació a les dels mesos anteriors: la incorporació al regim general dels treballadors del regim agrari i d’una part del regim del personal al servei de la llar familiar, com a conseqüència de les modificacions operades en la normativa de Seguretat Social per a ambdós col·lectius a partir de l’1 de gener. Serà important seguir atentament en els propers mesos quina incidència estadística tenen aquests canvis en les dades d’afiliació, atesos els canvis legals que s’han operat a partir del 1 de juliol. 

Fetes aquestes puntualitzacions, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes d’agost hi ha un total de 1.748.415  afiliats (53,40 % homes i 46,60 % dones), dels quals 658.794 són de països UE (354.845 homes i 303.948 dones), i 1.089.621 són de països no UE (578.796 homes i 510.825 dones). És a dir, s’ha produït un descens anual del 4,46  %. Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes d’agost de 2012 era de 1.830.046. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un disminució de 81.531 persones. Cal destacar la disminució de l’afiliació en tots els règims, fins i tot el regim general, que ha perdut 3.395 afiliats (ja s’han incorporat els treballadors dels regim agrari i de la llar familiar, i la disminució es produeix utilitzant els mateixos criteris estadístics). Pel que fa al regim de treballadors autònoms, cal fer esment de la pèrdua de 958 afiliats, i en sèrie interanual hem passat dels 208.286 del mes d’agost de 2011 als actuals 216.878. En el regim especial del personal al servei de la llar familiar, que s’ha extingit el 30 de juny, encara resten 1.589 persones.     

En les dades estatals del mes de febrer no apareixia la distribució percentual per règims, que havia estat substituïda per la variació mensual en percentatge, però en les dades del mes de marc ja tornà a aparèixer aquesta distribució. Aquesta distribució el mes d’agost és la següent: el 87,18 % pertanyen al general (amb la inclusió dels treballadors agraris i de la llar familiar), el 0,09 % al règim de la llar familiar, el 12,40 % al d’autònoms, el 0,29% al del mar i el 0,03% al del carbó.   

Per règims, cal destacar la important presència dels treballadors romanesos i marroquins en el general, seguint els criteris estadístics anteriors (158.975 i 105.204, respectivament), del xinesos i romanesos en el d’autònoms (38.694 i 23.794), dels romanesos i marroquins en l’agrari, seguint encara els criteris estadístics anteriors (74.052 i 62.748), i dels bolivians, romanesos i colombians en el de la llar familiar, també amb els criteris anteriors (257, 207 i 155). En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareix ja en el regim general, la presència boliviana es majoritària (40.096), seguida de la romanesa (25.942) i paraguaiana (17.037).

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes d’agost, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (399.541, 22,85 %), seguida de Madrid (362.802, 20,75 %), Andalusia (203.522, 11,64 %) i la Comunitat Valenciana (179.218, 10,25 %). A Catalunya el descens en sèrie interanual ha estat de 18.727 persones, un 4,48 %. Fa un any, Catalunya era també la primera en nombre total d’afiliats Catalunya era també la primera en nombre total d’afiliats (432.299, 23,02 %), seguida de Madrid (395.945, 21,08 %), Andalusia (210.313, 11,20 %) i la Comunitat Valenciana (196.238, 10,45 %).

Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la vigent classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener de 2.009, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb l’anterior CNAE. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 14,87 y 13,73 % del total de l’afiliació, respectivament) destaca el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupa a 290.189 persones (19,04 %), de les quals 190.332 són de països no UE, i que ocupa la primera posició. Li segueix el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupa a 189.631 treballadors, un 12,44 %, dels quals 125.148 són de països no UE, i en tercer lloc es troben les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 121.503 treballadors, un 7,97 % del total, dels quals 81.481 són de països no UE; la industria manufacturera ocupa el quart lloc, amb 97.204 afiliats, 6,38 %, dels quals 56.916 són de països no UE; el sector de la construcció es situa en el cinquè lloc i ocupa a 92.261 persones, un 6,05 % (per tercera vegada el percentatge baixa del 7 %), dels quals 53.992 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (65.837, 30,36 %), del sector de l’hostaleria (44.692, 20,61 %), i del sector de la construcció (27.524, 12,69 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 19.684). El mes d’agost de 2011 les dades eren les següents: destacava el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupava la primera posició amb  307.229 persones (25,44 %), de les quals 203.907 eren de països no UE. Li seguia el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupava a 201.979 treballadors, un 16,72 %, dels quals 134.632 eren de països no UE, i en tercer lloc es trobaven les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupaven a 136.893 treballadors, un 11,33 % del total, dels quals 95.194 eren de països no UE; el sector de la construcció baixava fins el quart lloc i ocupava a 131.415 persones, un 10,88 %, dels quals 79.443 eren de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destacava la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (60.666 29,13 %), del sector de l’hostaleria (42.744, 20,52 %), i del sector de la construcció (29.969, 14,39 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 21.337).

Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (283.141), i els marroquins es situen en la segona posició amb 195.597 treballadors. Els equatorians es troben en la tercera posició (118.294), seguits dels colombians amb 89.099, dels xinesos amb 87.248, dels bolivians amb 84.594, dels italians amb 65.037, dels peruans amb 58.498, dels búlgars amb 55.781, i del treballadors del Regne Unit amb 50.919. Les dades del mes d’agost de 2011 eren les següents: els treballadors romanesos ocupaven la primera posició (292.521), i els marroquins es situaven en la segona posició amb 204.796 treballadors. Els equatorians es trobaven en la tercera posició (144.106), seguits dels colombians amb 104.940, dels xinesos amb 85.838, dels bolivians amb 84.846, dels peruans amb 67.301, dels italians amb 66.752, dels búlgars amb 53.886, i del treballadors del Regne Unit amb 50.967.

3. La mitja del mes d’agost de 2012 d’afiliats estrangers a Catalunya és de 400.075, dels quals 114.278 són de països UE i 285.264 de països no UE.

Per règims, el 88,19 % dels afiliats estan inclosos en el general (amb la inclusió dels treballadors agraris i dels de la llar familiar), el 0,09 % en el de la llar familiar, el 11,50 % en el d’autònoms i el 0,23 % en el del mar.

Segons els criteris estadístics anteriors, per règims cal destacar la important presència de treballadors marroquins, romanesos i equatorians en el general (36.969, 27.433 i 18.235,  respectivament), dels xinesos, italians i romanesos en el d’autònoms (9.311, 3.395 i 2.920), dels marroquins i romanesos en l’agrari (6.035 i 5.010), i dels bolivians i marroquins en el de la llar familiar (72 y 36). En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareix ja en el regim general, la presència boliviana es majoritària (10.639), seguida de l’equatoriana (3.024), i de la marroquina (2.616).

En el règim general de Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 6,54 i 11,25 % del total de l’afiliació, respectivament), el primer lloc correspon a l’hostaleria, amb 68.334 (19,39 %), dels quals 51.957 són de països no UE, i el segon és el comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 54.767 afiliats (15,54 %), dels quals 38.446 són de països no UE; el tercer lloc és per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 35.327 afiliats (10,03 %), dels quals 26.638 son de països no UE, i el quart per a la indústria manufacturera, amb 31.834 (9,03%), dels quals 21.498 són de països no UE; en cinquè lloc trobem als afiliats en el sector de la construcció, amb 20.001 (per primera vegada el percentatge es situa per sota del 6 %, el 5,68 %), dels quals 15.489 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (12.462, 27,13 % del total), de l’hostaleria (10.166, 22,13 %) i de la construcció (4.375, 9,52 %). Les dades del mes d’agost de 2011 eren les següents: el primer lloc corresponia a l’hostaleria, amb 71.332 (22,54 %), dels quals 54.391 eren de països no UE, i el segon lloc corresponia al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 57.736 afiliats (18.24 %), dels quals 40.745 eren de països no UE; el tercer lloc era per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 39.333 afiliats (12,43 %), dels quals 30.287 eren de països no UE, i el quart era per a la indústria manufacturera, amb 35.180 (1112 %), dels quals 24.159 eren de països no UE; en cinquè lloc trobàvem als afiliats en el sector de la construcció, amb 28.517 (per segona vegada el percentatge es situava per sota del 10 %, el 9,01 %), dels quals 22.287 eren de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destacava la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (11.552, 26,72 % del total), de l’hostaleria (9.229, 21,34 %) i de la construcció (4.764, 11,02 %).

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (48.939), seguits dels romanesos (37.781), i els bolivians ocupen la tercera posició (23.372). A continuació trobem els xinesos (23.186), els equatorians (22.360), els italians (19.849), els colombians (16.993), els peruans (14.592), els pakistanesos (13.367), i els francesos (13.208). Les dades del mes d’agost de 2011 eren les següents: els treballadors marroquins eren els primers (52.994), seguits dels romanesos (39.654), i els equatorians ocupaven la tercera posició (27.932). A continuació trobàvem els bolivians (23.585), els xinesos (23.102), els italians (20.828), els colombians (19.657), els peruans (16.581), els francesos (13.313), i els pakistanesos (12.899).


2 comentarios:

Anónimo dijo...
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
Rubén dijo...

Es increíble como la crisis afecta de tal forma a los movimientos migratorios