miércoles, 23 de mayo de 2012

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes d’abril.
1. El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social va publicar ahir dimarts, 22 de maig, les dades generals d’afiliació de la població estrangera corresponents al mes d’abril.

En una entrada anterior del blog, i en fer el comentari de les dades del mes de juliol de l’any 2008, vaig explicar que únicament incorporaven les dades mitges del mes, però no les dades del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet en totes les series mensuals anteriors. Es a dir, les dades publicades facilitaven informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos anteriors també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Des de llavors, les dades detallades d’afiliació de la població estrangera segueixen el mateix criteri; es a dir, solament es publiquen les dades mitges del mes, i per aquest motiu solament podrem efectuar la comparació amb les mitges del mesos anteriors, i no amb les dades de final de cada mes.

A partir del mes de gener d’enguany les dades estadístiques aporten una modificació important amb relació a les dels mesos anteriors: la incorporació al regim general dels treballadors del regim agrari i d’una part del regim del personal al servei de la llar familiar, com a conseqüència de les modificacions operades en la normativa de Seguretat Social per a ambdós col·lectius a partir de l’1 de gener. Serà important seguir atentament en els propers mesos quina incidència estadística tenen aquests canvis en les dades d’afiliació. 

Fetes aquestes puntualitzacions, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes d’abril hi ha un total de 1.708.579  afiliats (54,60 % homes i 45,40 % dones), dels quals 644.935 són de països UE (354.718 homes i 290.217 dones), i 1.063.644 són de països no UE (578.154 homes i 485.490 dones). És a dir, s’ha produït un descens anual del 5,29 %. Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes d’abril de 2011 era de 1.803.980. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un disminució de 95.401 persones. Cal destacar l’increment de l’afiliació en el regim general en 31.331 persones (ja s’han incorporat els treballadors dels regim agrari i de la llar familiar, i l’augment es produeix utilitzant els mateixos criteris estadístics).  Pel que fa al regim de treballadors autònoms, cal fer esment de l’augment  mensual de 2.672 afiliats, i en sèrie interanual hem passat dels 203.024 del mes d’abril de 2011 als actuals 211.976. Hi ha una dada que mereix especial atenció i que s’haurà de seguir amb molta atenció en els propers mesos per tal de conèixer l’abast reial del canvi en la normativa laboral i de Seguretat Social del personal al servei de la llar familiar: la disminució de 16.215 persones amb relació al mes de marc.  

En les dades estatals del mes de febrer no apareixia la distribució percentual per règims, que havia estat substituïda per la variació mensual en percentatge, però en les dades del mes de marc ja tornà a aparèixer aquesta distribució. Aquesta distribució el mes d’abril és la següent: el 8062 % pertanyen al general (amb la inclusió dels treballadors agraris i una part dels de la llar familiar), el 6,66 % al règim de la llar familiar, el 12,41 % al d’autònoms, el 0,29% al del mar i el 0,04% al del carbó.   

Per règims, cal destacar la important presència dels treballadors romanesos i marroquins en el general, seguint els criteris estadístics anteriors (153.856 i 106.422, respectivament), del xinesos i romanesos en el d’autònoms (37.464 i 23.607), dels romanesos i marroquins en l’agrari, seguint encara els criteris estadístics anteriors (78.439 i 72.670), i dels bolivians, romanesos i paraguaians en el de la llar familiar, també amb els criteris anteriors (21.978, 11.274 i 9.068). En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareix en el regim general, la presència boliviana es majoritària (15.036), seguida de la romanesa (7.451) i paraguaiana (6.134).

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes d’abril, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (375.063, 21,95 %), seguida de Madrid (362.340, 21,21%), Andalusia (226.427, 13,25 %) i la Comunitat Valenciana (180.099, 10,54 %). A Catalunya el descens en sèrie interanual ha estat de 22.008 persones, un 5,54 %. Fa un any, Catalunya era també la primera en nombre total d’afiliats (397.071, 22,01 %), seguida de Madrid (385.587, 21,37 %), Andalusia (226.633, 12,56 %) i la Comunitat Valenciana (193.207, 10,71 %).

Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la vigent classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener de 2.009, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb l’anterior CNAE. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social (sense tenir en consideració les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar) destaca el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupa a 245.315 persones (17,81 %), de les quals 166.166 són de països no UE, i que ocupa la primera posició. Li segueix el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupa a 186.501 treballadors, un 13,54 %, dels quals 124.732 són de països no UE, i en tercer lloc es troben les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 115.115 treballadors, un 8,36 % del total, dels quals 77.307 són de països no UE; el sector de la construcció es situa en el quart lloc i ocupa a 103.271 persones, un 7,50 %, dels quals 61.199 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (62.871, 29,66 %), del sector de l’hostaleria (42.304, 19,96 %), i del sector de la construcció (28.632, 13,51 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 20.517). El mes d’abril de 2011 les dades eren les següents: destacava el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupava la primera posició amb 255.063 persones (21,95 %), de les quals 174.747 eren de països no UE. Li seguia el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupava a 195.417 treballadors, un 16,81 %, dels quals 131.689 eren de països no UE, i en tercer lloc es trobava el sector de la construcció,  que ocupava a 146.238, un 12,58 %, dels quals 90.058 eren de països no UE. D’acord amb la nova CNAE, cal fer també esment de l’àmbit de les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupaven  a 128.449 treballadors, un 11,05 % del total, dels quals 89.342 eren de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destacava la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (57.318, 28,23 %), del sector de l’hostaleria (40.285, 19,84 %), i del sector de la construcció (30.927, 15,23 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 22.110).

Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (274.777), i els marroquins es situen en la segona posició amb 205.718 treballadors. Els equatorians es troben en la tercera posició (117.117), seguits dels colombians amb 86.434, dels xinesos amb 86.323, dels bolivians amb 79.283, dels italians amb 61.015, dels peruans amb 57.456, dels búlgars amb 54.925, i del treballadors del Regne Unit amb 52.653. Les dades del mes d’abril de 2011eren les següents: els treballadors romanesos ocupaven la primera posició (294.700), i els marroquins es situaven en la segona posició amb 217.088 treballadors. Els equatorians es trobaven en la tercera posició (146.799), seguits dels colombians amb 101.399, dels xinesos amb 83.298, dels bolivians amb 81.521, dels peruans amb 65.527, dels italians amb 62.212, i dels búlgars amb 54.438.

3. La mitja del mes d’abril de 2012 d’afiliats estrangers a Catalunya és de 375.063, dels quals 108.043 són de països UE i 267.020 de països no UE.

Per règims, el 81,56 % dels afiliats estan inclosos en el general (amb la inclusió dels treballadors agraris i una part dels de la llar familiar), el 6,32 % en el de la llar familiar, el 11,91 % en el d’autònoms i el 0,21 % en el del mar.

Segons els criteris estadístics anteriors, per règims cal destacar la important presència de treballadors marroquins, romanesos i equatorians en el general (36.299, 24.891 i 18.521,  respectivament), dels xinesos, italians i romanesos en el d’autònoms (8.971, 3.579 i 3.336), dels marroquins i romanesos en l’agrari (4.573 i 3.419), i dels bolivians i equatorians en el de la llar familiar (6.383 i 1.845). En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareix en el regim general, la presència boliviana es majoritària (3.497), seguida de l’equatoriana (948), i de la marroquina (944).

En el règim general de Seguretat Social (sense tenir en consideració les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar), el primer lloc correspon a l’hostaleria, amb 56.795 (18,57 %), dels quals 44.267 són de països no UE, i el segon és el comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 50.182 afiliats (16,41 %), dels quals 36.346 són de països no UE; el tercer lloc és per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 33.071 afiliats (10,81 %), dels quals 24.789 son de països no UE, i el quart per a la indústria manufacturera, amb 33.041 (10,80 %), dels quals 22.487 són de països no UE; en cinquè lloc trobem als afiliats en el sector de la construcció, amb 23.125 (per segona vegada el percentatge es situa per sota del 8 %, el 7,56 %), dels quals 18.026 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (11.725, 26,55 % del total), de l’hostaleria (9.237, 20,92 %) i de la construcció (4.563, 10,33 %). Les dadesdel mes d’abril de 2011 eren les següents: el primer lloc corresponia a l’hostaleria, amb 58.263 (19,28 %), dels quals 45.468 eren de països no UE, i el segon lloc corresponia al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 52.028 afiliats (17,22 %), dels quals 37.639 eren de països no UE; el tercer lloc era per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 37.272 afiliats (12,34 %), dels quals 28.669 eren de països no UE, i el quart era per a la indústria manufacturera, amb 35.912 (11,89 %), dels quals 24.882 eren de països no UE; en cinquè lloc trobàvem als afiliats en el sector de la construcció, amb 33.231 (11,89 %), dels quals 26.272 eren de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destacava la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (10.907, 25,97 % del total), de l’hostaleria (8.587, 20,44 %) i de la construcció (4.933, 11,74 %).

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (46.509), seguits dels romanesos (33.087), i els xinesos ocupen per segona vegada la tercera posició (22.901). A continuació trobem els equatorians (22.408), els bolivians (21.787), els italians (19.609), els colombians (16.008), els peruans (14.160), els francesos (13.108), i els pakistanesos (12.219). Les dades del mes d’abril de2011 eren les següents: els treballadors marroquins eren els primers (51.699), seguits dels romanesos (35.094), i els equatorians ocupaven la tercera posició (27.872). A continuació trobàvem els xinesos (22.632), els bolivians (22.472), els italians (20.363), els colombians (18.657), els peruans (16.072), els francesos (13.413), i els pakistanesos (11.797)No hay comentarios: