martes, 2 de julio de 2024

La immigració i les dades d'atur i d'afiliació a la Seguretat Social del mes de juny

 

1. En primer lloc, faig referència a les dades d’afiliació a la SeguretatSocial , fetes públiques el dimarts 2 de juliol pel Ministeri d’inclusió, Seguretat Social i Migracions

 

Pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són els següents:

 

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes de juny ha estat de 2.899.003, amb un creixement de 17.036 persones sobre el mes anterior, a causa fonamentalment de l’augment de l’afiliació al règim general (11.708). El nombre de treballadors del règim d'autònoms és en l'actualitat de 455.778, i el del règim general és de 2.437.229.

 

Durant el mes de juny, el nombre mitjà d'afiliats a la Seguretat Social en sèrie interanual va créixer en 522.949 persones, mentre que el creixement del nombre d'estrangers va ser de 200.399.

 

El percentatge de treballadors estrangers afiliats és del 13,6 % del total de la població treballadora afiliada (21.392.889).

 

2. Analitzo a continuació les dades sobre demandants d'ocupació, atur registrat i contractes corresponents al mes de juny i de les prestacions per desocupació corresponents al mes de maig    , que han estat també publicades el dimarts 2 de juliol pel Ministeri  de Treball i Economia Social Les dades més destacades són les següents:

 

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d'atur: 342.740  (13,38 % del total, 2.561.067). 106.917 són de països UE i 235.823 de països no UE. S'ha produït un descens mensual de 9.311 persones (19,90 % del total, 46.783) i una disminució interanual de 3.045  (2,38 % del total, 127.775). En les dades del mes de juny destaca el descens en el sector dels serveis (3,29 %, sent l’atur de 205.168), i l’augment en el de l’agricultura (4,11 %, sent l’atur de 20.336).

 

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 65.516 (20,16 % del total, 324.966). 16.168 són de països UE i 49.348 de països no UE, amb un descens mensual de 2.001 persones (21,49 % del total, 9.311persones), i un augment interanual de 1.009 (la disminució total ha estat de 4.778). L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (40.107), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 6.844, per darrera del de les persones sense ocupació anterior, 11.710.

 

C) La informació es facilita també sobre el nombre de contractes a persones treballadores estrangeres, tant per a tot l’Estat com per Comunitats Autònomes. A tota España el nombre ha estat de 313.183, amb una disminució mensual de 31.604, i interanual de 22.442. 70.986 contractes s’han formalitzat amb persones sotmeses al regim comunitari, i 242.197 al regim general. El 65,01 % s’han formalitzat en el sector dels serveis, 19,62 % a l’agricultura, 8,93 % a la indústria, i 6,43 % a la construcció.

 

A Catalunya, el nombre ha estat de 63.291, amb un descens mensual de 5.350, i interanual de 5.371. 11.418 contractes s’han formalitzat amb persones sotmeses al regim comunitari, i 51.873.

 

D) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d'atur el mes de maig: 193.949, amb un augment interanual del 10,7 %. 69.366 aturats són de països UE i 124.583 són de països no UE. Aquest nombre suposa el 11,45 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 15,95 % si es tracta de la prestació contributiva, del 7,59 % en cas de subsidi, 12,48 % en la renda activa d'inserció, i 6,14 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris.

 

Si comparem les dades de maig amb les dels onze mesos anteriors s'observa una millora percentual de la població acollida a la prestació contributiva i també entre els perceptors de subsidi i els  qui reben la renda activa d'inserció, així com el creixement de la població acollida al subsidi agrari. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s'estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha augmentat del 14,70 al 15,95 %, i el subsidi ha passat del 7,11 al 7,59 %. És a dir, el nombre d'aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora és bastant inferior que el dels que cobren la prestació contributiva (7,59 i 15,95 %, respectivament), consolidant-se la tendència mantinguda durant molts mesos anteriors. Igualment, destaca el nombre de persones perceptores de la Renda Activa d'Inserció, el 12,48 % del total dels perceptors, amb un creixement del 7,5 % interanual. De les dades del mes de maig cal destacar que el percentatge de perceptors de la RAI segueix per sobre dels perceptors del subsidi.

 

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 55,7 % dels estrangers de països UE i el 63,9 % dels de països no UE, i que el nombre de perceptors del subsidi, RAI i REASS, suposa el 44,3 i 36,1 % respectivament. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes de maig, un total de 1.694.609, el 44% reben prestacions contributives i la resta prestacions assistencials (46% subsidi, 5 % RAI, i 4 % personal eventual agrari).

 

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d'ocupació estrangers és del 32,50 % (32.04 i 31,22 % els mesos de maig de 2022 i 2023 respectivament). La despesa per als aturats estrangers és de 184.670.000 euros, un 10,6 % de la despesa total (amb un augment del 12.5 % sobre l'any anterior).

 

El 65,8% de la despesa total de prestacions (1.738.731 milions d’euros) es destina a la prestació contributiva, percentatge que és del 75,5 % en el cas dels aturats estrangers (71,0 i 74,3 % els mesos de maig de 2022 i 2023, respectivament).

 

E) Quant al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid ocupa el primer lloc (15,20 %), per davant de la de Barcelona (13,48 %), València (6,88 %), Almeria (6,67 %), Alacant (4,90 %), Múrcia (4,59 %), Màlaga (3,25%), Castelló (2,83 %), Tarragona (2,60 %), i Girona (2,58 %).

 

F) Per nacionalitats, els treballadors marroquins mantenen la primera posició (40.262, 20,76 %), per davant dels romanesos (37.123, 18,14 %), mentre que  els colombians ocupen la tercera posició (10.420, 5,37 %), els italians la quarta  (9.598, 4,95 %), i els búlgars la cinquena (7.587, 3,91 %).

 

 

No hay comentarios: