domingo, 19 de mayo de 2024

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes d’abril

      

 

1. En la pagina web del Ministeri d’inclusió, Seguretat Social i migracions, es publicaren, el dijous, 16 de maig les  dades generals d'afiliació de la població estrangera corresponents al mes d’abril     

 

L’actual estructura ministerial ha suposat canvis en la informació sobre les dades d’afiliació, sent al meu parer la mes important que en les dades d’afiliació per sectors, tant en el regim general com en el d’autònoms, el % de participació no es calcula sobre el total del règim respectiu, sinó sobre el total de l’afiliació en cada sector.  Aquesta informació s’aporta sobre el total de l’afiliació a cada sector a tota Espanya, perquè les dades autonòmiques mantenen la del percentatge d’afiliació sobre el total, tant en un regim com en l’altre.

 

A partir del mes de gener de 2012 les dades estadístiques aporten una modificació important amb relació a les dels mesos anteriors: la incorporació al regim general dels treballadors del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar, com a conseqüència de les modificacions operades en la normativa de Seguretat Social per a ambdós col·lectius a partir de l’1 de gener de 2012.

 

Fetes aquestes puntualitzacions, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

 

2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes d’abril hi havia un total de 2.805.055 afiliats, dels quals 904.760 eren de països UE (479.151 homes i 425.609 dones), i 1.900.295 de  països no UE (1.082.635 homes i 817.660 dones). El 44,% són dones i el 56 homes. Cal recordar que la mitja d'afiliats del mes d’abril 2023 era de 2.606.683. Es a dir, en els últims dotze mesos s'ha produït un increment de 198.372. Segon països de procedència, el 32,3% són de països UE i el 67,7 % d'altres Estats.

 

Cal destacar el creixement de l’afiliació en 70.836 persones, a causa fonamentalment del creixement en el regim general, que ha guanyat  65.383 persones sobre el mes anterior (ja s’han incorporat els treballadors dels regim agrari i de la llar familiar) El nombre de treballadors del règim d'autònoms és en l'actualitat de 446.785, i el del règim general és de 2.352.902. 

 

En les dades estatals del mes de febrer de 2012 no apareixia la distribució percentual per règims, que havia estat substituïda per la variació mensual en percentatge, però en les dades del mes de març ja tornà a aparèixer aquesta distribució. Aquesta distribució el mes d’abril és la següent: el 83,88 % està afiliat al règim general, el 15,93 % al d'autònoms, i el 0,19 % al del mar

 

Les dades inclouen informació sobre l'evolució del percentatge d'estrangers sobre el total de l'afiliació des de l'any 2011, sent important destacar al meu entendre que el del mes d’abril (13,29 %) supera en 3,77 punts el de fa deu anys (9,52 %), i es troba a 3,84 punts i mig de distància del mínim del 9,45 % que es va tenir en el mes d’abril de 2015, produint-se a partir de llavors un increment anual fins aquest any, amb l’excepció de l’any 2020 a causa de la pandèmia.

 

Cal destacar, com s’explica en la nota de premsa de presentació del resultats que les dades publicades incorporen les d’afiliació de la població estrangera per nacionalitat, regim d’enquadrament i gènere, estant el 83,9 % del total afiliats al regim general (2.352.902), que ha experimentat un increment del 2,9 % sobre el mes anterior.

 

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes d’abril, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (656.297, 23,40 %), seguida de Madrid (574.464, 20,48 %), Andalusia (364.247, 12,99 %) i la Comunitat Valenciana (317.540, 11,32 %).  A Catalunya el creixement en sèrie interanual ha estat de 36.767, un 5,93 %, percentatge inferior al de tota Espanya, que ha estat del 7,61 %.

 

Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la vigent classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener de 2.009, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb l’anterior CNAE. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

 

En el règim general de la Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions de el règim agrari i de el personal al servei de la llar familiar suposen el 36,71 i 45,31 %, del total de l'afiliació en el seu sector, respectivament) destaca el nombre d'afiliats en el sector de l'hostaleria, que ocupa a 412.749 (27,24 %), de les quals 303.488 són de països no UE, i que ocupa la primera posició. El segueix, en dades quantitatives, el sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, que ocupa a 291.831 (11,34 %), dels quals 201.078 són de països no UE, i en tercer lloc es troben les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 222.215 (15,70 %), dels quals 155.181 són de països no UE; el sector de la construcció se situa en el quart lloc i ocupa a 207.585 (20,73 %), dels quals 155.940 són de països no UE; la indústria manufacturera ocupa el cinquè lloc, amb 180.288 (9,19 %), dels quals 118.588 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (102.469, 13,87 %, sempre sobre el total de l'afiliació en el sector), del sector de l'hostaleria (74.915, 23,43 %), i del sector de la construcció (62.979, 15,41 % del total, i amb una elevada participació dels ciutadans de la UE (32.342).

 

Per règims, cal destacar la important presència dels treballadors romanesos i marroquins en el general, seguint els criteris estadístics anteriors (228.136 i 194.278, respectivament), dels xinesos i romanesos en el d'autònoms (64.701 i 48.566), i els marroquins i romanesos en l'agrari, seguint encara els criteris estadístics anteriors (113.587 i 45.825). En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareixen en el règim general, la presència romanesa és també majoritària (23.023), seguida de la hondurenya (22.372) i la colombiana (16.171).

 

Per països de procedència, a tot l'Estat, cal destacar, i així ho fa també el MISSMI en la nota de premsa, que els treballadors marroquins ocupen per primera vegada la primera posició (346.771), i els romanesos es situen a la segona posició amb 345.706  treballadors. Els colombians es situen en la tercera posició amb 197.071, i els italians passen a la quarta  posició, amb 187.539, per davant dels veneçolans amb 154.009, dels xinesos amb 116.570, dels peruans (76.866), dels equatorians amb 72.432, dels ucraïnesos (69.246) i dels del Regne Unit (66.529).

 

La informació disponible també inclou com ha evolucionat l'afiliació dels vuit països amb més participació dels seus nacionals en el règim general i en el d'autònoms, des de l'any 2014 destacant d'una banda el molt important creixement de la població veneçolana en els últims quatre anys, i el de la colombiana i peruana  el darrers dos anys. També hi ha hagut un creixement important de la població italiana en els últims tres anys. Com a dades mes significatives, la població colombiana ha passat, el mes d’abril, de 85.533 l’any 2021 a 197.071 l’any 2024, i el mateix període la població peruana afiliada ha passat de 38.625 a 76.866.

 

En l’actualitat, i sempre segons les dades oficials del MISSMI, els treballadors i treballadores d’altres països suposen el  28.7 % del personal que treballa en activitat d’organitzacions i organismes extraterritorials, el 27,2 % en el sector de l’hostaleria, el 24,7 % en l’agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca, i el 20,7 % en la construcció. En el sector d’autònoms, el percentatge es del 13,3 %

 

3. La mitja del mes d’abril d’afiliats estrangers a Catalunya és de 656.297, dels quals 189.337 són de països UE i 466.960 de països no UE.

 

Per règims, el 85,0 dels afiliats estan inclosos en el general (amb la inclusió dels treballadors agraris i dels de la llar familiar), el 14,89 % en el d’autònoms, i el 0,12 % en el del mar.

 

Segons els criteris estadístics anteriors, per règims cal destacar la important presència de treballadors marroquins, italians i romanesos en el general (64.399, 48.058 i 37.849 respectivament), dels xinesos, italians i marroquins, en el d’autònoms (17.817, 9.152 i 6.692), i dels marroquins i romanesos en l’agrari (5.113 i 2.165). En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareix en el regim general, la presència de la població hondurenya és majoritària (6.539), seguida de la població marroquí (1.897), i colombiana (1.664).

 

En el règim general de Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 2,66 i 5,07 % del total de l’afiliació, respectivament), el  primer lloc correspon a l’hostaleria, amb 86.464 (15,50 %), dels quals 68.618 són de països no UE, i el segon al comerç de reparació vehicles motor i motocicletes, amb 80.801 (14,48 %), dels quals 57.566 són de països no UE; el tercer és per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 70.371 (12,61 %), dels quals 51.605 són de països no UE; el quart és per a la indústria manufacturera, amb  58.059 (10,41 %), dels quals 41.609 són de països no UE; en cinquè lloc trobem als afiliats en el sector de la construcció, amb 46.762 (8,38 %), dels quals 40.782 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (20.553, 21,04 % del total), de l’hostaleria (18.985, 19,43 %) i de la construcció (10.459, 10,71 %).

 

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (78.222) seguits dels italians (57.421) i els romanesos ocupen la tercera posició (48.312) A continuació trobem, els colombians (33.322), els xinesos (33.047), els pakistanesos (25.637), els hondurenys (23.726), els francesos (23.287), els veneçolans (22.709), i els argentins (18.097).

 

No hay comentarios: