martes, 16 de abril de 2024

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes de març

       

1. En la pagina web del Ministeri d’inclusió, Seguretat Social i migracions, es publicaren, el dimarts 16 d’abril, les  dades generals d'afiliació de la població estrangera corresponents al mes de març     

L’actual estructura ministerial ha suposat canvis en la informació sobre les dades d’afiliació, sent al meu parer la mes important que en les dades d’afiliació per sectors, tant en el regim general com en el d’autònoms, el % de participació no es calcula sobre el total del règim respectiu, sinó sobre el total de l’afiliació en cada sector.  Aquesta informació s’aporta sobre el total de l’afiliació a cada sector a tota Espanya, perquè les dades autonòmiques mantenen la del percentatge d’afiliació sobre el total, tant en un regim com en l’altre.

A partir del mes de gener de 2012 les dades estadístiques aporten una modificació important amb relació a les dels mesos anteriors: la incorporació al regim general dels treballadors del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar, com a conseqüència de les modificacions operades en la normativa de Seguretat Social per a ambdós col·lectius a partir de l’1 de gener de 2012. 

Fetes aquestes puntualitzacions, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes de març hi havia un total de 2.734.119 afiliats, dels quals 884.882 eren de països UE (470.310 homes i 414.573 dones), i 1.849.236 de  països no UE (1.055.637 homes i 793.599 dones). El 44,2 % són dones i el 55,8 homes. Cal recordar que la mitja d'afiliats del mes de març de 2023 era de 2.525.288. Es a dir, en els últims dotze mesos s'ha produït un increment de 208.231. Segon països de procedència, el 32,4 % són de països UE i el 67,6 % d'altres Estats.

Cal destacar el creixement de l’afiliació en el regim general, que ha guanyat  62.573 persones sobre el mes anterior, a causa fonamentalment de l’augment de l’afiliació al règim general (56.216) (ja s’han incorporat els treballadors dels regim agrari i de la llar familiar, i la disminució es produeix utilitzant els mateixos criteris estadístics). El nombre de treballadors del règim d'autònoms és en l'actualitat de 441.594, i el del règim general és de 2.287.519.  

En les dades estatals del mes de febrer de 2012 no apareixia la distribució percentual per règims, que havia estat substituïda per la variació mensual en percentatge, però en les dades del mes de marc ja tornà a aparèixer aquesta distribució. Aquesta distribució el mes de març és la següent: el 83,67 % està afiliat al règim general, el 16,15 % al d'autònoms, i el 0,18 % al del mar

Les dades inclouen informació sobre l'evolució del percentatge d'estrangers sobre el total de l'afiliació des de l'any 2011, sent important destacar al meu entendre que el del mes de març (13,08 %) supera en més de dos punts i mig la de fa deu anys (9,42 %), i es troba prop a tres punts i mig de distància del mínim del 9,29 % que es va tenir en el mes de març de 2015, produint-se a partir de llavors un increment anual fins aquest any, amb l’excepció de l’any 2020 a causa de la pandèmia.

Cal destacar, com s’explica en la nota de premsa de presentació del resultats que les dades publicades incorporen les d’afiliació de la població estrangera per nacionalitat, regim d’enquadrament i gènere, estant el 83,7 % del total afiliats al regim general (2.287.519).

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes de març, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (642.264, 23,49 %), seguida de Madrid (569.131, 20,82 %), Andalusia (353.101, 12,91 %) i la Comunitat Valenciana (312.141, 11,42 %).  A Catalunya el creixement en sèrie interanual ha estat de 38.536, un 6,38 %

Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la vigent classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener de 2.009, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb l’anterior CNAE. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions de el règim agrari i de el personal al servei de la llar familiar suposen el 35,73 i 45,47 %, del total de l'afiliació en el seu sector, respectivament) destaca el nombre d'afiliats en el sector de l'hostaleria, que ocupa a 380.813 (26,75 %), de les quals 280.983 són de països no UE, i que ocupa la primera posició. El segueix, en dades quantitatives, el sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, que ocupa a 287.562 (11,22 %), dels quals 197.875 són de països no UE, i en tercer lloc es troben les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 217.166 (15,51 %), dels quals 151.337 són de països no UE; el sector de la construcció se situa en el quart lloc i ocupa a 206.117 (20,66 %), dels quals 154.556 són de països no UE; la indústria manufacturera ocupa el cinquè lloc, amb 178.476 (9,12 %), dels quals 117.102 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (101.504, 13,77 %, sempre sobre el total de l'afiliació en el sector), del sector de l'hostaleria (73.824, 23,29 %), i del sector de la construcció (62.436, 15,32 % del total, i amb una elevada participació dels ciutadans de la UE (32.170).

Per règims, cal destacar la important presència dels treballadors romanesos i marroquins en el general, seguint els criteris estadístics anteriors (224.993 i 190.751, respectivament), dels xinesos i romanesos en el d'autònoms (64.318 i 48.253), i els marroquins i romanesos en l'agrari, seguint encara els criteris estadístics anteriors (107.909 i 43.909). En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareixen en el règim general, la presència romanesa és també majoritària (23.211), seguida de la hondurenya (22.470) i la colombiana (16.157).

Per països de procedència, a tot l'Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (340.519), i els marroquins es situen a la segona posició amb 337.490  treballadors. Els colombians es situen en la tercera posició amb 189.024, i els italians passen a la quarta  posició, amb 181.143, per davant dels veneçolans amb 150.984, dels xinesos amb 114.671, dels peruans (74.408), dels equatorians amb 71.039, dels ucraïnesos (67.846) i dels portuguesos (65.309).

La informació disponible també inclou com ha evolucionat l'afiliació dels vuit països amb més participació dels seus nacionals en el règim general i en el d'autònoms, des de l'any 2014 destacant d'una banda el molt important creixement de la població veneçolana en els últims quatre anys, i el de la colombiana i peruana  el darrers dos anys. També hi ha hagut un creixement important de la població italiana en els últims tres anys.

En l’actualitat, i sempre segons les dades oficials del MISSMI, els treballadors i treballadores d’altres països suposen el  28.8 % del personal que treballa en activitat d’organitzacions i organismes extraterritorials, el 26.5 % en el sector de l’hostaleria, el 24,4 % en l’agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca, i el 20,7 % en la construcció.

3. La mitja del mes de març d’afiliats estrangers a Catalunya és de 642.264, dels quals 186.309 són de països UE i 455.954 de països no UE.

Per règims, el 84,86 dels afiliats estan inclosos en el general (amb la inclusió dels treballadors agraris i dels de la llar familiar), el 15,03 % en el d’autònoms, i el 0,11 % en el del mar.

Segons els criteris estadístics anteriors, per règims cal destacar la important presència de treballadors marroquins, italians i romanesos en el general (63.131, 47.206 i 37.323, respectivament), dels xinesos, italians i marroquins, en el d’autònoms (17.690, 9.023 i 6.632), i dels marroquins i romanesos en l’agrari (4.974 i 2.013). En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareix en el regim general, la presència de la població hondurenya és majoritària (6.447), seguida de la població marroquí (1.897), i colombiana (1.631).

En el règim general de Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 2,57 i 5,17 % del total de l’afiliació, respectivament), el  primer lloc correspon a l’hostaleria, amb 79.887 (14,66 %), dels quals 63.365 són de països no UE, i el segon al comerç de reparació vehicles motor i motocicletes, amb 79.641 (14,61 %), dels quals 56.702 són de països no UE; el tercer és per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 68.990 (12,66 %), dels quals 50.397 són de països no UE; el quart és per a la indústria manufacturera, amb  57.828 (10,61 %), dels quals 41.428 són de països no UE; en cinquè lloc trobem als afiliats en el sector de la construcció, amb 46.289 (8,49 %), dels quals 40.300 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (20.290, 21,02 % del total), de l’hostaleria (18.754, 19,43 %) i de la construcció (10.388, 10,76 %).

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (75.754) seguits dels italians (56.435) i els romanesos ocupen la tercera posició (47.574) A continuació trobem els xinesos (32.534), els colombians (32.066), els pakistanesos (25.071), els hondurenys (23.103), els francesos (22.895), els veneçolans (22.210), i els argentins (17.587).

No hay comentarios: