martes, 5 de marzo de 2024

La immigració i les dades d'atur i d'afiliació a la Seguretat Social del mes de febrer.

 

1. En primer lloc, faig referència a les dades d’afiliació a la Seguretat Social   , fetes públiques el dilluns 4 de març pel Ministeri d’inclusió, Seguretat Social i Migracions 

Pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són els següents:

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes de febrer ha estat de 2.6671.546, amb un creixement de 39.943 persones sobre el mes anterior, a causa fonamentalment de l’augment de l’afiliació al règim general (35.262). El nombre de treballadors del règim d'autònoms és en l'actualitat de 435.797, i el del règim general és de 2.231.303.

Durant el mes de febrer el nombre mitjà d'afiliats a la Seguretat Social en sèrie interanual va créixer en 538.239  persones, mentre que el creixement del nombre d'estrangers va ser de 212.262.

El percentatge de treballadors estrangers afiliats és del 12,9 % del total de la població treballadora afiliada (20.708.382).

 

2. Analitzo a continuació les  dades sobre demandants d'ocupació, atur registrat i contractes corresponents al mes de febrer de les prestacions per desocupació corresponents al mes de gener ,  que han estat també publicades el dilluns 4 de març  pel Ministeri  de Treball i Economia Social Les dades més destacades són les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d'atur: 371.248  (13,44 % del total, 2.760.408). 113.690 són de països UE i 257.558 de països no UE. S'ha produït un increment mensual de 2.271 persones (el descens del total de la població ha estat de 7.452) i una disminució interanual de 4.940  (3,28 % del total, 150.607). En les dades del mes de febrer destaca l’augment en les persones sense ocupació anterior  (3,03 %, sent l’atur de 70.602) i el descens en el sector de la construcció (1,33 %, sent l’atur de 33.500), 

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 71.008 (19,12 % del total, 371.248). 17.087 són de països UE i 53.921de països no UE, amb un augment mensual de 658 persones (28,97 % del total, 2.271 persones), i interanual de 359 (la disminució total ha estat de 4.740). L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (44.555), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 7.00561, per darrera del de les persones sense ocupació anterior, 11.994.

C) La informació es facilita també sobre el nombre de contractes a persones treballadores estrangeres, tant per a tot l’Estat com per Comunitats Autònomes. A tota España el nombre ha estat de 283.332, amb un augment mensual de 4.385 i un creixement interanual de 34.024. 59.950 contractes s’han formalitzat amb persones sotmeses al regim comunitari, i 223.382 al regim general. A Catalunya, el nombre ha estat de 54.661, amb un increment mensual de 1.382, i interanual de 5.052. 9.651 contractes s’han formalitzat amb persones sotmeses al regim comunitari, i 45.040 al regim general.

D) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d'atur el mes de gener: 239.146, amb un augment interanual del 9,6,%. 87.288 aturats són de països UE i 151.858 són de països no UE. Aquest nombre suposa el 12,44 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 16,61 % si es tracta de la prestació contributiva, del 8,51 % en cas de subsidi, 12,13 % en la renda activa d'inserció, i 6,35 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris.

Si comparem les dades de gener amb les dels onze mesos anteriors s'observa una millora percentual de la població acollida a la prestació contributiva i també entre els perceptors de subsidi i els  qui reben la renda activa d'inserció, alhora que torna a créixer la població acollida al subsidi agrari. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s'estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha augmentat del 15,37 al 16,61 %, i el subsidi ha passat del 7,77 al 8,51 %. És a dir, el nombre d'aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora és bastant inferior que el dels que cobren la prestació contributiva (8,51 i 16,61 %, respectivament), consolidant-se la tendència mantinguda durant molts mesos anteriors. Igualment, destaca el nombre de persones perceptores de la Renda Activa d'Inserció, el 12,13 % del total dels perceptors, amb un creixement del 3,6 % interanual. De les dades del mes de gener cal destacar que el percentatge de perceptors de la RAI segueix per sobre dels perceptors del subsidi.

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 59.9 % dels estrangers de països UE i el 65,5 % dels de països no UE, i que el nombre de perceptors del subsidi, RAI i REASS, suposa el 40,1 i 34,5 % respectivament. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes de desembre, un total de 1.922.316, el 47% reben prestacions contributives i el 53 % prestacions assistencials (44% subsidi, 5 % RAI, i 4 % personal eventual agrari).

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d'ocupació estrangers és del 36,46 % (35,38 i 36,08 % els mesos de gener de 2022 i 2023 respectivament). La despesa per als aturats estrangers és de 35.198.000 euros, un 11,3 % de la despesa total (amb un augment del 14,0 % sobre l'any anterior).

El 68,8% de la despesa total de prestacions (2.080.342 milions d’euros) es destina a la prestació contributiva, percentatge que és del 77,7 % en el cas dels aturats estrangers (75,4 i 77,6 % els mesos de gener de 2022 i 2023, respectivament).

E) Quant al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid ocupa el primer lloc (12,10), per davant de la de Barcelona (11,93 %), , Illes Baleares (8,67 %) València (5,45 %), Alacant (5,27%), Múrcia (4,21 %), Almeria (4,04 %), Màlaga (3,85 %), Girona (3,61 %) i  Tarragona (3,52 %).

F) Per nacionalitats, els treballadors romanesos mantenen la primera posició (44.266, 18,51  %) , per davant dels marroquins (43.982, 18,39 %), mentre que  els italians ocupen la tercera posició (3.723, 5,74 %), dels colombians (12.619, 5,28 %), i dels búlgars (9.748, 4,08 %)

No hay comentarios: