sábado, 3 de febrero de 2024

La immigració i les dades d'atur i d'afiliació a la Seguretat Social del mes de gener

 

1. En primer lloc, faig referència a les dades d’afiliació a la SeguretatSocial   , fetes públiques el divendres, 2 de febrer, pel Ministeri d’inclusió, Seguretat Social i Migracions

Pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són els següents:

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes de desembre ha estat de 2.631.593, amb una disminució de 37.183 persones sobre el mes anterior, a causa del descens de l’afiliació al règim general (36.807). El nombre de treballadors del règim d'autònoms és en l'actualitat de 431.345, i el del règim general és de 2.196.041.

Durant el mes de gener el nombre mitjà d'afiliats a la Seguretat Social en sèrie interanual va créixer en 523.537   persones, mentre que el creixement del nombre d'estrangers va ser de 206.034

El percentatge de treballadors estrangers afiliats és del 12,77 % del total de la població treballadora afiliada (20.604.761). 

2. Analitzo a continuació les  dades sobre demandants d'ocupació, atur registrat i contractes corresponents al mes de gener, i de les prestacions per desocupació corresponents al mes de desembre de 2023   ,  que han estat també publicades el divendres 2 de febrer pel Ministeri  de Treball i Economia Social Les dades més destacades són les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d'atur: 368.977 (13,30 % del total, 2.767.860). 114.279 són de països UE i 254.698 de països no UE. S'ha produït un increment mensual de 13.067 persones (21,63 % del total, 60.404) i una disminució interanual de 1.907 (1,35 % del total, 140.537). En les dades del mes de desembre destaca l’augment en les persones del sector serveis (4,79 %, sent l’atur de 226.564) i el descens en el sector de l’agricultura (0,28 %, sent l’atur de 21.221),

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 70.350 (20,26 % del total, 347.071). 17.023 són de països UE i 53.327 de països no UE, amb un augment mensual de 1.303 persones (9,97 % del total, 13.067 persones), i interanual de 944 (la disminució total ha estat de 1.907). L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (44.289), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 7.061, per darrera del de les persones sense ocupació anterior, 11.621.

C) La informació es facilita també sobre el nombre de contractes a persones treballadores estrangeres, tant per a tot l’Estat com per Comunitats Autònomes. A tota España el nombre ha estat de 278.947, amb un augment mensual de 22.300 i un creixement interanual de 9.483. 57.435 contractes s’han formalitzat amb persones sotmeses al regim comunitari, i 221.512 al regim general. A Catalunya, el nombre ha estat de 53.279, amb un increment mensual de 8.922, i interanual de 4.134. 9.264 contractes s’han formalitzat amb persones sotmeses al regim comunitari, i 44.015 al regim general.

D) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d'atur el mes de desembre: 223.921, amb un augment interanual del 7,9,%. 84.142 aturats són de països UE i 139.779 són de països no UE. Aquest nombre suposa el 12,20 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 16,58 % si es tracta de la prestació contributiva, del 8,15 % en cas de subsidi, 12.01 % en la renda activa d'inserció, i 6,26 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris.

Si comparem les dades de desembre amb les dels onze mesos anteriors s'observa una millora percentual de la població acollida a la prestació contributiva i també entre els perceptors de subsidi i els  qui reben la renda activa d'inserció, alhora que torna a créixer la població acollida al subsidi agrari. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s'estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha augmentat del 15,29 al 16,58 %, i el subsidi ha passat del 7,53 al 8,15 %. És a dir, el nombre d'aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora és bastant inferior que el dels que cobren la prestació contributiva (8,15 i 16,58 %, respectivament), consolidant-se la tendència mantinguda durant molts mesos anteriors. Igualment, destaca el nombre de persones perceptores de la Renda Activa d'Inserció, el 12.01 % del total dels perceptors, amb un creixement del 2,2 % interanual. De les dades del mes de desembre cal destacar que el percentatge de perceptors de la RAI segueix per sobre dels perceptors del subsidi.

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 60,2 % dels estrangers de països UE i el 65,3 % dels de països no UE, i que el nombre de perceptors del subsidi, RAI i REASS, suposa el 39,8 i 34,7 % respectivament. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes de desembre, un total de 1.842.238, el 7% reben prestacions contributives i el 53 % prestacions assistencials (44% subsidi, 5 % RAI, i 4 % personal eventual agrari).

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d'ocupació estrangers és del 35,39 % (33.82 i 35,62 % els mesos de desembre de 2021 i 2022 respectivament). La despesa per als aturats estrangers és de 223.111.000 euros, un 11,6 % de la despesa total (amb un augment del 16,2 % sobre l'any anterior). 

El 67,1% de la despesa total de prestacions (1.923.257 milions d’euros) es destina a la prestació contributiva, percentatge que és del 78,1 % en el cas dels aturats estrangers (75,7 i 77,5 % els mesos de desembre de 2021 i 2022, respectivament).

E) Quant al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid ocupa el primer lloc (12,10), per davant de la de Barcelona (11,90 %), , Illes Baleares (8,00 %) València (5,17 %), Alacant (5,09 %), Múrcia (4,28 %), Almeria (4,01 %), Màlaga (3,77 %), Girona (3,65 %) i  Huelva (3,52 %).

F) Per nacionalitats, els treballadors romanesos mantenen la primera posició (43.707, 19,52  %) , per davant dels marroquins (41.057, 18.34 %), mentre que  els italians ocupen la tercera posició (12.575, 5,62 %), dels colombians (11.2422, 5,02 %), i dels búlgars (9.478, 4,23 %)

No hay comentarios: