sábado, 27 de enero de 2024

La immigració laboral a Espanya segons l’enquesta de població activa del quart trimestre de 2023.


Segons les dades de l’enquesta de la població activa del quart trimestre de2023     , fetes públiques per l'INE el divendres 26 de gener, la població activa estrangera estava integrada per 3.660.300 persones, amb 3.022.300 ocupades i 638.000, mentre que 1.605.300 persones estaven conceptuades com inactives. El nombre de persones estrangeres de 16 i més anys és de 5.265.500, amb un augment trimestral de 126.600 i en sèrie interanual de 479.800 persones.

Cal fer esment del fet que l’EPA es calcula amb la base de població que incorpora la informació actualitzada dels censos de població i habitatge de 2011. L’Institut Nacional d’Estadística publicà el dijous 24 d’abril de 2014 una nota metodològica sobre la nova base poblacional i posant en relleu que segons el cens de 2011 la població de 16 i mes anys supera en 373.700 persones la població que es prenia anteriorment en consideració per a la mostra, més concretament “estaba infravalorada en 585.700 españoles, y en cambio el número de extranjeros estaba sobrevalorado en 212.100”.

També cal fer esmen de l’adaptació de l’EPA al Reglament (UE) 2019/1700, del Parlament Europeu i del Consell, de 10 d’octubre de 2019 i del Reglament (UE) 2019/2240 de 16 de desembre de 2019. Els canvis que suposa aquesta adaptació es van explicar en la nota de premsa on s’informava de les dades del primer trimestre del 2021, posant en relleu que no s‘apreciaven canvis significatius en la continuïtat de les principals sèries de resultats.

Fetes aquestes precisions, si comparem amb les dades del tercer trimestre del 2023, l’augment de la població activa estrangera ha estat de 71.900  persones i en sèrie interanual de 355.500. Si ens fixem en les dades de la població autòctona, la població activa ha tingut una disminució de 115.500 sobre el trimestre anterior, i un augment de 234.100 en sèrie interanual.

La taxa d’activitat és del 69,51 %, 12,08 punts superior a la de la taxa de la població activa espanyola (57,43 %). En aquest trimestre, la taxa d’activitat dels estrangers ha experimentat un descens del 0,31 %, mentre que el de la població espanyola ha estat del 0,47 %. En sèrie interanual la taxa d’activitat de la població autòctona experimenta una millora del 0,33%, i la de la població estrangera un 0,45 %.

La taxa d’atur de la població estrangera és del 17,43 %, es a dir 6, 69 % per sobre de l’espanyola (10,74 %). Durant el quart trimestre del 2023 la desocupació autòctona va disminuir en 70.900 persones, i la estrangera en 46.300.

Durant el quart trimestre del 2023 cal fer esment del fet que el nombre de treballadors autòctons ocupats ha experimentat una disminució de 44.500, i el d’estrangers un augment de 25.500. En sèrie interanual la població ocupada estrangera creix en 333.700 persones, la població aturada augmenta en 21.800 i la inactiva creix en 124.300, mentre que la població ocupada espanyola experimenta un creixement de 449.300 persones, la població aturada disminueix en 215.200, i la inactiva baixa en 31.500

No hay comentarios: