miércoles, 3 de enero de 2024

La immigració i les dades d'atur i d'afiliació a la Seguretat Social del mes de desembre

 

1. En primer lloc, faig referència a les dades d’afiliació a la Seguretat Social , fetes públiques el dimecres, 3 de gener, pel Ministeri d’inclusió, Seguretat Social i Migracions

Pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són els següents:

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes de desembre ha estat de 2.668.776, amb un creixement de 1.112 persones sobre el mes anterior, a causa de l’augment de l’afiliació al règim d’autònoms (1.316). El nombre de treballadors del règim d'autònoms és en l'actualitat de 431.696, i el del règim general és de 2.232.848.

Durant el mes de desembre el nombre mitjà d'afiliats a la Seguretat Social en sèrie interanual va créixer en 539.740   persones, mentre que el creixement del nombre d'estrangers va ser de 208.057

El percentatge de treballadors estrangers afiliats és del 12,81 % del total de la població treballadora afiliada (20.836.010).

2. Analitzo a continuació les  dades sobre demandants d'ocupació, atur registrat i contractes corresponents al mes de desembre, i de les prestacions per desocupació corresponents al mes de novembre  ,  que han estat també publicades el dimecres 3 de gener pel Ministeri  de Treball i Economia Social Les dades més destacades són les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d'atur: 355.910 (13,14 % del total, 2.707.456). 112.551 són de països UE i 243.359 de països no UE. S'ha produït un descens  mensual de 1.529 persones (5,51 % del total, 27.735) i una disminució interanual de 3.559 (2,73 % del total, 130.197). En les dades del mes de desembre destaca l’augment en les persones del sector industrial (1,63 %, sent l’atur de 19.280) i el descens en el sector de l’agricultura (1,73 %, sent l’atur de 21.281),

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 69.047 (19,40 % del total, 355.910). 16.878 són de països UE i 52.169 de països no UE, amb un augment mensual de 667 persones (la disminució total ha estat de 1.529 persones), i interanual de 1.370 (la disminució total ha estat de 3.559). L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (43.075), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 7.147, per darrera del de les persones sense ocupació anterior, 11.454.

 C) La informació es facilita també sobre el nombre de contractes a persones treballadores estrangeres, tant per a tot l’Estat com per Comunitats Autònomes. A tota España el nombre ha estat de 256.647, amb un descens mensual de 61.909 i un creixement interanual de 3.066. 50.590 contractes s’han formalitzat amb persones sotmeses al regim comunitari, i 206.657 al regim general. A Catalunya, el nombre ha estat de 44.357, amb una disminució mensual de 16.227, i interanual de 1.729. 7.099 contractes s’han formalitzat amb persones sotmeses al regim comunitari, i 37.258 al regim general.

D) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d'atur el mes de novembre: 215.390, amb un augment interanual del 10,1,%. 80.660 aturats són de països UE i 134.730 són de països no UE. Aquest nombre suposa el 11,81 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 16,07 % si es tracta de la prestació contributiva, del 7,98 % en cas de subsidi, 11,90 % en la renda activa d'inserció, i 6,23 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris.

Si comparem les dades de novembre amb les dels onze mesos anteriors s'observa una millora percentual de la població acollida a la prestació contributiva i també entre els perceptors de subsidi i els  qui reben la renda activa d'inserció, alhora que torna a créixer la població acollida al subsidi agrari. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s'estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha augmentat del 14,84 al 16,07 %, i el subsidi ha passat del 7,31 al 7,98 %. És a dir, el nombre d'aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora és bastant inferior que el dels que cobren la prestació contributiva (7,98 i 16,07 %, respectivament), consolidant-se la tendència mantinguda durant molts mesos anteriors. Igualment, destaca el nombre de persones perceptores de la Renda Activa d'Inserció, el 11,90 % del total dels perceptors, amb un creixement del 1,1 % interanual. De les dades del mes de novembre cal destacar que el percentatge de perceptors de la RAI segueix per sobre dels perceptors del subsidi.

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 59,0 % dels estrangers de països UE i el 64,1 % dels de països no UE, i que el nombre de perceptors del subsidi, RAI i REASS, suposa el 41,0 i 33,9 % respectivament. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes de novembre, un total de 1.824.163, el 46 % reben prestacions contributives i el 54 % prestacions assistencials (45% subsidi, 5 % RAI, i 4 % personal eventual agrari).

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d'ocupació estrangers és del 34,57 (31,55 i 33,82 % els mesos de novembre de 2021 i 2022 respectivament). La despesa per als aturats estrangers és de 206.856.000 euros, un 10,9 % de la despesa total (amb un augment del 20,6 % sobre l'any anterior).

El 66,9 % de la despesa total de prestacions (1.904.046 milions d’euros) es destina a la prestació contributiva, percentatge que és del 77,0 % en el cas dels aturats estrangers (72,7 i 76,0 % els mesos de novembre de 2021 i 2022, respectivament).

E) Quant al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid ocupa el primer lloc (12,43), per davant de la de Barcelona (12,15 %), , Illes Baleares (6,89 %) València (6,13 %), Alacant (4,89 %), Múrcia (4,36 %), Almeria (4,28 %), Màlaga (3,62 %), Huelva (3,38 %), i Tarragona (3,29 %).

F) Per nacionalitats, els treballadors romanesos mantenen la primera posició (42.130, 19,56  %) , per davant dels marroquins (41.077, 19,07 %), mentre que  els italians ocupen la tercera posició (11.848, 5,50 %), dels colombians (10.522, 4,89 %), i dels búlgars (9.275, 4,31 %)

No hay comentarios: