martes, 5 de diciembre de 2023

La immigració i les dades d'atur i d'afiliació a la Seguretat Social del mes de novembre.

 


1. En primer lloc, faig referència a les dades d’afiliació a la SeguretatSocial   , fetes públiques el dilluns, 4 de desembre. pel Ministeri d’inclusió, Seguretat Social i Migracions

 

Pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són els següents:

 

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes de novembre ha estat de 2.667.674, amb una disminució de 16.2733 persones sobre el mes anterior, a causa del descens de l’afiliació al règim general (- 16.000). El nombre de treballadors del règim d'autònoms és en l'actualitat de 430.380, i el del règim general és de 2.232.483.

 

Durant el mes de novembre el nombre mitjà d'afiliats a la Seguretat Social en sèrie interanual va créixer en 522.443 persones, mentre que el creixement del nombre d'estrangers va ser de 210.878

 

El percentatge de treballadors estrangers afiliats és del 12,82 % del total de la població treballadora afiliada (20.806.074).

 

2. Analitzo a continuació les  dades sobre demandants d'ocupació, atur registrat i contractes corresponents al mes de novembre, i de les prestacions per desocupació corresponents al mes d’octubre,  que han estat també publicades el dilluns 4 de desembre pel Ministeri  de Treball i Economia Social Les dades més destacades són les següents:

 

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d'atur: 357.439 (% del total, 2.734.831). 113.090 són de països UE i 244.349 de països no UE. S'ha produït un creixement mensual de 4.483 persones (la disminució del total de població aturada ha estat de 24.573) i una disminució interanual de 5.7868 (3,94 % del total, 146.549). En les dades del mes de novembre destaca l’augment en les persones sense ocupació anterior (1,74  %, sent l’atur de 67.149) i el descens en el sector de l’agricultura (0,79 %, sent l’atur de 21.655),

 

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 68.380 (20.07  % del total, 339.907). 16.682 són de països UE i 51.698 de països no UE, amb un augment mensual de 1.276 persones (28,46 % del total, 4.483), i interanual de 65 (1,12  % del total, 5.786). L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (42.610), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 6.921, per darrera del de les persones sense ocupació anterior, 11.513.

 

 C) La informació es facilita també sobre el nombre de contractes a persones treballadores estrangeres, tant per a tot l’Estat com per Comunitats Autònomes. A tota España el nombre ha estat de 318.556, amb un descens mensual de 10.022 i una disminució interanual de 317. 68.669 contractes s’han formalitzat amb persones sotmeses al regim comunitari, i 249.887 al regim general. A Catalunya, el nombre ha estat de 60.684, amb un creixement mensual de 747, i interanual de 584. 10.832 contractes s’han formalitzat amb persones sotmeses al regim comunitari, i 49.752 al regim general.

 

D) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d'atur el mes d’octubre: 189.511, amb un augment interanual del 6,64,%. 71.927 aturats són de països UE i 117.584 són de països no UE. Aquest nombre suposa el 10,91 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 15,06 % si es tracta de la prestació contributiva, del 7,25  % en cas de subsidi, 11,81 % en la renda activa d'inserció, i 6,02 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris.

 

Si comparem les dades d’octubre amb les dels onze mesos anteriors s'observa una millora percentual de la població acollida a la prestació contributiva i també entre els perceptors de subsidi i els  qui reben la renda activa d'inserció, alhora que torna a créixer la població acollida al subsidi agrari. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s'estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha augmentat del 14.05 al 15,06 %, i el subsidi ha passat del 6,90 al 7,25 %. És a dir, el nombre d'aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora és bastant inferior que el dels que cobren la prestació contributiva (7,25 i 15,06 %, respectivament), consolidant-se la tendència mantinguda durant molts mesos anteriors. Igualment, destaca el nombre de persones perceptores de la Renda Activa d'Inserció, el 11,81 % del total dels perceptors, amb un creixement del 0,5 % interanual. De les dades del mes d’octubre cal destacar que el percentatge de perceptors de la RAI segueix per sobre dels perceptors del subsidi.

 

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 57,7 % dels estrangers de països UE i el 63,6 % dels de països no UE, i que el nombre de perceptors del subsidi, RAI i REASS, suposa el 42.3 i 36.4 % respectivament. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes d’octubre, un total de 1.736.502, el 45 % reben prestacions contributives i el 55 % prestacions assistencials (45% subsidi, 5 RAI, i 5 personal eventual agrari).

 

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d'ocupació estrangers és del 32.01 (30,56 i 32,35 % els mesos d’octubre de 2021 i 2022 respectivament). La despesa per als aturats estrangers és de 179.701.000 euros, un 9,9 % de la despesa total (amb un augment del 16,6 % sobre l'any anterior).

 

El 65,5 % de la despesa total de prestacions (1.822.539 milions d’euros) es destina a la prestació contributiva, percentatge que és del 75,8 % en el cas dels aturats estrangers (71.6 i 74,5 % els mesos d’octubre de 2021 i 2022, respectivament).

 

D) Quant al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid ocupa el primer lloc (13,50), per davant de la de Barcelona (12,57 %), València (6,13 %), Múrcia (5,13 %), Almeria (4,99 %),  Alacant (4,94 %), Huelva (3,56 %), Màlaga (3.27 %), Illes Balears (3,24 %), i Girona (2,95 %).

 

E) Per nacionalitats, els treballadors romanesos tornen a ocupar la primera posició (39.045, 20,60  %) , per davant dels marroquins (38.733, 20,44 %), mentre que  els italian ocupen la tercera posició (9.481, 5,00 %), per davant dels búlgars (8.718, 4,60%), i dels colombians (8.606, 4, 54 %).

 

No hay comentarios: