lunes, 14 de agosto de 2023

La normativa laboral no descansa després del 23-J.

 El Diari de Girona publica l'article que reprodueixo a continuació. 

"No és habitual que les pàgines del BOE continguin normes d'interès laboral i de protecció social en aquestes èpoques de l'any, i més quan el govern es troba en funcions des del cessament del President i de tota la resta del govern el 24 de juliol, quedant “en funcions” fins a la formació del nou. Però, en aquesta ocasió sí que ha estat així, per la qual cosa convé parar-hi atenció. En qualsevol cas, és important destacar que totes, amb l'única excepció de la relativa al Fons de Garantia salarial tenen data anterior al 23-J, o el que és el mateix, van ser dictades abans de la celebració de les eleccions generals o tenen efectes amb anterioritat.

Reial Decret 659/2023, de 18 de juliol, pel qual es desenvolupa l'ordenació del Sistema de Formació Professional A la nota de premsa oficial s'explica que mitjançant aquesta mesura, “es continua desplegant aquest projecte de Formació Professional, que dona resposta a les necessitats dels joves i dels treballadors i treballadores per accedir a llocs de treball de qualitat o per millorar-ne l'ocupabilitat. Una formació, també al servei del nostre teixit productiu, perquè compti amb el talent necessari que permeti desenvolupar la seva activitat”. Una de les finalitats del nou sistema és “Garantir la formació professional de persones treballadores, inclosa la dirigida a l'adaptació a les modificacions operades al lloc de treball, així com al desenvolupament de plans i accions formatives tendents a afavorir l'ocupabilitat, d'acord amb l'article 4.2.b) de l'Estatut dels treballadors”.

Ordre TES/867/2023, de 22 de juliol, per la qual es crea l'Oficina Estatal de Lluita contra la Discriminació a l'Organisme Estatal Inspecció de Treball i Seguretat Social. Segons s'explica a la nota de premsa del Ministeri de Treball i Economia Social, “li correspondrà l'impuls i la coordinació de totes les accions que es desenvolupin per la Inspecció de Treball i Seguretat Social en matèria d'igualtat de tracte i d'oportunitats i també vetllarà per evitar la discriminació en l'accés a l'ocupació, la formació professional, la promoció professional i les condicions de treball, molt especialment les retributives.

Ordre TES/869/2023, de 22 de juliol, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes per al Pla Integral d'Impuls a l'Economia Social per a la Generació d'un teixit econòmic, inclusiu i sostenible, en el marc del pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. La norma té com a objectiu impulsar actuacions encaminades, entre d'altres, a “generar i mantenir l'ocupació d'empreses viables que estiguin travessant dificultats o sense relleu generacional, mitjançant la conversió en fórmules empresarials de l'economia social, promocionar les xarxes de cooperatives, societats laborals i altres fórmules d'economia social acompanyada de mesures de capacitació i formació per oferir nous serveis integrals a la societat, i impulsar les transicions sostenibles i inclusives d'empreses de l'economia social i de col·lectius en situació de vulnerabilitat”.

Acord marc relatiu a l'aplicació de l'apartat 1 de l'article 16 del Reglament (CE) núm. 883/2004 en els casos de teletreball transfronterer habitual

El canvi operat per l'Acord respecte als Reglaments vigents de la Unió Europea consisteix que podrà ser aplicable, a sol·licitud dels qui prestin el teletreball transfronterer, i amb aplicació com a regla general a partir de la seva entrada en vigor l'1 de juliol, a qui aquesta activitat, realitzada al seu Estat de residència, i per tant, diferent d'aquell en què l'empresari tingui la seu o el seu domicili, “sigui inferior al 50 % de treball total”. Si així passa, el teletreballador transfronterer queda subjecte “a la legislació de l'Estat en què l'empresari tingui la seu o el domicili”.

Ordre DSA/934/2023, de 19 de juliol, per la qual es modifiquen els barems que figuren com a Annexos I, II, III, IV, V i VI del Reial Decret 888/2022, de 18 d'octubre, pel qual es estableix el procediment per al reconeixement, la declaració i la qualificació del grau de discapacitat. La norma es dicta per “esmenar” els errors existents a la normativa anteriorment aplicable, més exactament dels barems continguts als annexos, a fi que s'adeqüin plenament, tal com s'explica a la introducció, “als acordats, en la seva moment, pel Ple del Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l'Autonomia i l'Atenció a la Dependència”.

Ordre TES/941/2023, d'1 d'agost, per la qual es regula el procediment per al reintegrament al Fons de Garantia Salarial, O.A., de les prestacions pagades indegudament. La norma, que va entrar en vigor el 6 d'agost, conceptua com a pagament indegut “el que es realitza per error material, aritmètic o de fet, a favor de persona en qui no concorri cap dret de cobrament davant del FOGASA respecte a aquest pagament o en quantia que excedeixi de la consignada a l'acte o document que va reconèixer el dret del creditor”, sent aplicable a aquests pagaments per al seu reintegrament “tant en període voluntari com executiu, i regula els òrgans competents en uns casos la jurisdicció social i en altres el mateix FOGASA.

I ara, a esperar la formació del nou govern... i les noves normes laborals i de protecció social que es puguin dictar"
No hay comentarios: