jueves, 27 de julio de 2023

La immigració laboral a Espanya segons l’enquesta de població activa del segon trimestre de 2023.

 

Segons les dades de l’enquesta de la població activa del segon trimestre de2023 , fetes públiques per l'INE el dijous 27 de juliol, la població activa estrangera estava integrada per 3.444.200 persones, amb 2.850.100 ocupades i 594.000 aturades, mentre que 1.560.600 persones estaven conceptuades com inactives. El nombre de persones estrangeres de 16 i més anys és de 5.004.800, amb un augment trimestral de 110.400 i en sèrie interanual de 440.600 persones.

 

Cal fer esment del fet que l’EPA es calcula amb la base de població que incorpora la informació actualitzada dels censos de població i habitatge de 2011. L’Institut Nacional d’Estadística publicà el dijous 24 d’abril de 2014 una nota metodològica sobre la nova base poblacional i posant en relleu que segons el cens de 2011 la població de 16 i mes anys supera en 373.700 persones la població que es prenia anteriorment en consideració per a la mostra, més concretament “estaba infravalorada en 585.700 españoles, y en cambio el número de extranjeros estaba sobrevalorado en 212.100”.

 

També cal fer esmen de l’adaptació de l’EPA al Reglament (UE) 2019/1700, del Parlament Europeu i del Consell, de 10 d’octubre de 2019 i del Reglament (UE) 2019/2240 de 16 de desembre de 2019. Els canvis que suposa aquesta adaptació es van explicar en la nota de premsa on s’informava de les dades del primer trimestre del 2021, posant en relleu que no s‘apreciaven canvis significatius en la continuïtat de les principals sèries de resultats.

 

Fetes aquestes precisions, si comparem amb les dades del primer trimestre del 2023, l’augment de la població activa estrangera ha estat de 110.400  persones i en sèrie interanual de 440.600. Si ens fixem en les dades de la població autòctona, la població activa ha tingut un augment de 184.600 persones sobre el trimestre anterior, i de 178.700 en sèrie interanual.

 

La taxa d’activitat és del 68,82 %, 11,24 punts superior a la de la taxa de la població activa espanyola (57,58 %). En aquest trimestre, la taxa d’activitat dels estrangers ha experimentat una disminució del 0,45 %, mentre que la de la població espanyola ha experimentat un creixement del 0,51 %. En sèrie interanual la taxa d’activitat de la població autòctona experimenta una millora del 0,3%, i la de la població estrangera un descens del 1,10 %.

 

La taxa d’atur de la població estrangera és del 17,25 %, es a dir  6,61 per sobre de l’espanyola (10,64 %). Durant el segon trimestre del 2023 la desocupació autòctona va disminuir en 284.500 persones, i la estrangera en 80.100.

 

Durant el segon trimestre del 2023 cal fer esment del fet que el nombre de treballadors autòctons ocupats ha experimentat un augment de 469.200, i el d’estrangers un augment de 134.800. En sèrie interanual la població ocupada estrangera creix en 262.800 persones, la població aturada disminueix en 9.700 i la inactiva creix en 187.600, mentre que la població ocupada espanyola experimenta un creixement de 325.900 persones, la població aturada disminueix en 147.200, i la inactiva baixa en 59.700.

No hay comentarios: