sábado, 3 de junio de 2023

La immigració i les dades d'atur i d'afiliació a la Seguretat Social del mes de maig

 

1. En primer lloc, faig referència a les dades d’afiliació a la Seguretat Social    ,  fetes públiques el divendres 2 de juny pel Ministeri d’inclusió, Seguretat Social i Migracions

Pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són els següents: 

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes d’abril ha estat de 2.680.993, amb un important augment de 80.796 persones sobre el mes anterior, a causa del creixement de l’afiliació al règim general (74.310). El nombre de treballadors del règim d'autònoms és en l'actualitat de 421.154, i el del règim general és de 2.254.343.

Durant el mes d’abril el nombre mitjà d'afiliats a la Seguretat Social en sèrie interanual va créixer en 582.676 persones, me ntre que el creixement del nombre d'estrangers va ser de 254.268.

El percentatge de treballadors estrangers afiliats és del 12,88 % del total de la població treballadora afiliada (20.815.399).

2. Analitzo a continuació les dades sobre demandants d'ocupació, atur registrat i contractes que corresponents al mes de maig, i de les prestacions per desocupació corresponents al mes d’abril  , que han estat també publicades el divendres 2 de juny pel Ministeri  de Treball i Economia Social

Les dades més destacats són les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d'atur: 354.341 (12,93 % del total, 2.739.110). 111.398 són de països UE i 242.943 de països no UE. S'ha produït una disminució mensual de 8.593 persones (17,44  % del total, 49.260) i interanual de 10.006 (5,46 % del total, 183.881). En les dades del mes de maig destaca el  descens en el sector de la indústria (3,05 %, sent l’atur de 19.098).

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 66.459 (18,75 % del total, 354.341). 15.132 són de països UE i 51.327 de països no UE, amb un descens mensual de 1.285 persones (15,49 % del total, 8.593), i disminució interanual de 1.969 (19,67 % del total, 10.006). L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (40.496), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 6.825, per darrera del de les persones sense ocupació anterior, 11.866.

C) La informació es facilita també sobre el nombre de contractes a persones treballadores estrangeres, tant per a tot l’Estat com per Comunitats Autònomes. A tota España el nombre ha estat de 353.926, amb un  creixement mensual de 74.141 i disminució interanual de 15.982. 84.528 contractes s’han formalitzat amb persones sotmeses al regim comunitari, i 269.398 al regim general. A Catalunya, el nombre ha estat de 69.891, amb un augment mensual de 15.461, i descens interanual de 3.871. 12.481 contractes s’han formalitzat amb persones sotmeses al regim comunitari, i 57.410 al regim general.

D) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d'atur el mes d’abril: 180.212, amb un augment interanual del 6,5 %. 67.820 aturats són de països UE i 112.392 són de països no UE. Aquest nombre suposa el 10,61 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 14,54 % si es tracta de la prestació contributiva, del 7,42 % en cas de subsidi, 11,68 % en la renda activa d'inserció, i 5,78 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris.

Si comparem les dades d’abril amb les dels onze mesos anteriors s'observa una millora percentual de la població acollida a la prestació contributiva i una més petita entre els perceptors de subsidi, sent lleugera la disminució entre els qui reben la renda activa d'inserció, alhora que torna a créixer la població acollida al subsidi agrari. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s'estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha augmentat del 13,45 al 14,54 %, i el subsidi ha passat del 7,18 al 7,42 %. És a dir, el nombre d'aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora és bastant inferior que el dels que cobren la prestació contributiva (7,42 i 14,54 %, respectivament), consolidant-se la tendència mantinguda durant molts mesos anteriors. Igualment, destaca el nombre de persones perceptores de la Renda Activa d'Inserció, el 11,68 % del total dels perceptors, amb una disminució del 2,4 % interanual. De les dades del mes d’abril cal destacar que el percentatge de perceptors de la RAI segueix per sobre dels perceptors del subsidi.

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 53,9 % dels estrangers de països UE i el 60,7 % dels de països no UE, i que el nombre de perceptors del subsidi, RAI i REASS, suposa el 46,1 i 39,3 % respectivament. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes de desembre, un total de 1.698.070, el 42 % reben prestacions contributives i el 58 % prestacions assistencials.

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d'ocupació estrangers és del 31,45 (27,08 i 31,53 % els mesos d’abril de 2021 i 2022 respectivament). La despesa per als aturats estrangers és de 163.192.000 euros, un 9,5 % de la despesa total (amb un augment del 18,6 % sobre l'any anterior).

El 63,5 % de la despesa total de prestacions (1.721.169 milions d’euros) es destina a la prestació contributiva, percentatge que és del 73,0 % en el cas dels aturats estrangers (72,8 i 70,6 % els mesos d’abril de 2021 i 2022, respectivament).

D) Quant al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid ocupa el primer lloc (14,35), per davant de la de Barcelona (12,96 %), València (6,53 %), Alacant (5,19 %), Almeria (5,10 %), Múrcia (4,28),  Màlaga (3,31 %), Girona (2,86 %), Castelló (2,75 %), i Tarragona (2,74 %).

E) Per nacionalitats, els treballadors romanesos (37.175, 20,63 %) ocupen la primera posició, per davant dels marroquins (36.237, 20,11 %), mentre que  els italians ocupen la tercera posició  (8.644, 4,80 %), per davant dels colombians (8.052, 4,47 %), i dels búlgars (7.977, 4,43  %).

 

No hay comentarios: