viernes, 5 de mayo de 2023

La immigració i les dades d'atur i d'afiliació a la Seguretat Social del mes d’abril.


1. En primer lloc, faig referència a les dades d’afiliació a la Seguretat Social   fetes públiques el dijous 4 de maig pel Ministeri d’inclusió, Seguretat Social i Migracions

Pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són els següents: 

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes d’abril ha estat de 2.606.683, amb un important augment de 80.796 persones sobre el mes anterior, a causa del creixement de l’afiliació al règim general (75.255). El nombre de treballadors del règim d'autònoms és en l'actualitat de 417.335, i el del règim general és de 2.184.098.

Durant el mes d’abril el nombre mitjà d'afiliats a la Seguretat Social en sèrie interanual va créixer en 595.908 persones, mentre que el creixement del nombre d'estrangers va ser de 252.069.

El percentatge de treballadors estrangers afiliats és del 12,64 % del total de la població treballadora afiliada (20.614.989).

2. Analitzo a continuació les dades sobre demandants d'ocupació, atur registrat i contractes que corresponents al mes d’abril, i de les prestacions per desocupació corresponents al mes de març   ,  que han estat també publicades el dijous 4 de maig pel Ministeri  de Treball i Economia Social

Les dades més destacats són les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d'atur: 362.934 (13,01 % del total, 2.788.370). 113.605 són de països UE i 249.329 de països no UE. S'ha produït una disminució mensual de 9.981 persones (13,50  % del total, 73.890) i interanual de 16.917 (7,22 % del total, 234.133). En les dades del mes d’abril destaca el  descens en el sector de l’agricultura (4,39 %, sent l’atur de 23.654).

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 67.744 (19,99 % del total, 338.795). 15.392 són de països UE i 52.352 de països no UE, amb un descens mensual de 2.015 persones (20,18 % del total, 9.981), i disminució interanual de 5.323 ( 31,46 % del total, 16.917). L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (41.189), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 6.947, per darrera del de les persones sense ocupació anterior, 12.002.

C) La informació es facilita també sobre el nombre de contractes a persones treballadores estrangeres, tant per a tot l’Estat com per Comunitats Autònomes. A tota España el nombre ha estat de 279.785, amb una disminució mensual de 26.231 i una interanual de 33.347. 63.675 contractes s’han formalitzat amb persones sotmeses al regim comunitari, i 216.110 al regim general. A Catalunya, el nombre ha estat de 54.430, amb un descens mensual de 4.446, i interanual de 4.813. 10.367 contractes s’han formalitzat amb persones sotmeses al regim comunitari, i 44.063 al regim general.

D) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d'atur el mes de març: 197.942, amb un augment interanual del 10,4 %. 73.321 aturats són de països UE i 124.621 són de països no UE. Aquest nombre suposa el 11.07 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 15,04 % si es tracta de la prestació contributiva, del 7,75 % en cas de subsidi, 11,75 % en la renda activa d'inserció, i 5,96 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris.

Si comparem les dades de febrer amb les dels onze mesos anteriors s'observa una millora percentual de la població acollida a la prestació contributiva i una més petita entre els perceptors de subsidi, sent lleugera la disminució entre els qui reben la renda activa d'inserció, alhora que torna a créixer la població acollida al subsidi agrari. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s'estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha augmentat del 13.63 al 15,04 %, i el subsidi ha passat del 7,45 al 7,75 %. És a dir, el nombre d'aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora és bastant inferior que el dels que cobren la prestació contributiva (7,75 i 15,04 %, respectivament), consolidant-se la tendència mantinguda durant molts mesos anteriors. Igualment, destaca el nombre de persones perceptores de la Renda Activa d'Inserció, el 11,75 % del total dels perceptors, amb una disminució del 2,5 % interanual. De les dades del mes de març cal destacar que el percentatge de perceptors de la RAI segueix per sobre dels perceptors del subsidi.

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 55,3 % dels estrangers de països UE i el 61,6 % dels de països no UE, i que el nombre de perceptors del subsidi, RAI i REASS, suposa el 44,7 i 38,4 % respectivament. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes de desembre, un total de 1.787.538, el 44 % reben prestacions contributives i el 56 % prestacions assistencials.

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d'ocupació estrangers és del 32,94 (27,55 i 31,78 % els mesos de març de 2021 i 2022 respectivament). La despesa per als aturats estrangers és de 183.928 euros, un 9.7 % de la despesa total (amb un augment del 24,9 % sobre l'any anterior).

El 64,7 % de la despesa total de prestacions (1.904.865 milions d’euros) es destina a la prestació contributiva, percentatge que és del 73,4 % en el cas dels aturats estrangers (73,7 i 69,5 % els mesos de març de 2021 i 2022, respectivament).

D) Quant al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid ocupa el primer lloc (13,31), per davant de la de Barcelona (12,32 %), València (6,0 %), Illes Balears (5,48 %), Alacant (5,25 %), Almeria (4,59 %), Múrcia (4,45),  Màlaga (3,38 %), Tarragona (3,06 %), i  Girona (3,29 %).

E) Per nacionalitats, els treballadors romanesos (39.229, 19,33 %) i el marroquins (39.929, 19,33 %), ocupen conjuntament la primera posició, mentre que  els italians ocupen la tercera posició  (9.988, 5,05 %), per davant dels colombians (8.782, 4,44 %), i dels búlgars (8.573, 4,33  %).

No hay comentarios: