jueves, 26 de enero de 2023

La immigració laboral a Espanya segons l’enquesta de població activa del quart trimestre de 2022

 

Segons les dades de l’enquesta de població activa del quart trimestre de 2022   ,  fetes públiques per l'INE el dijous 26 de gener, la població activa estrangera estava integrada per 3.304.800 persones, amb 2.688.600 ocupades i 616.200 aturades, mentre que 1.481.000 persones estaven conceptuades com inactives. El nombre de persones estrangeres de 16 i més anys és de 4.785.700, amb un augment trimestral de 114.100 i en sèrie interanual de 319.600 persones. 

Cal fer esment del fet que l’EPA es calcula amb la base de població que incorpora la informació actualitzada dels censos de població i habitatge de 2011. L’Institut Nacional d’Estadística publicà el dijous 24 d’abril de 2014 una nota metodològica sobre la nova base poblacional i posant en relleu que segons el cens de 2011 la població de 16 i mes anys supera en 373.700 persones la població que es prenia anteriorment en consideració per a la mostra, més concretament “estaba infravalorada en 585.700 españoles, y en cambio el número de extranjeros estaba sobrevalorado en 212.100”.

També cal fer esmen de l’adaptació de l’EPA al Reglament (UE) 2019/1700, del Parlament Europeu i del Consell, de 10 d’octubre de 2019 i del Reglament (UE) 2019/2240 de 16 de desembre de 2019. Els canvis que suposa aquesta adaptació es van explicar en la nota de premsa on s’informava de les dades del primer trimestre del 2021, posant en relleu que no s‘apreciaven canvis significatius en la continuïtat de les principals sèries de resultats.

Fetes aquestes precisions, si comparem amb les dades del tercer trimestre del 2022, l’augment de la població activa estrangera ha estat de 78.400 persones i en sèrie interanual de 209.900. Si ens fixem en les dades de la població autòctona, la població activa ha tingut una disminució de 116.500 persones sobre el trimestre anterior, i de 10.800 en sèrie interanual.

La taxa d’activitat és del 69,05 %, 11,96 punts superior a la de la taxa de la població activa espanyola (57,09 %). En aquest trimestre, la taxa d’activitat dels estrangers ha experimentat un descens del 0,01 %, mentre que la de la població espanyola ha estat del 0,42 %. En sèrie interanual la taxa d’activitat de la població autòctona experimenta un  disminució del 0,21 %, i la de la població estrangera del 0,24 %.

La taxa d’atur de la població estrangera és del 18,65 %, es a dir  6,72 per sobre de l’espanyola (11,93 %). Durant el quart trimestre del 2022 la desocupació autòctona va créixer en 21.100 persones, i la estrangera en 22.700.

Durant el quart trimestre del 2022 cal fer esment del fet que el nombre de treballadors autòctons ocupats ha experimentat un descens de 137.600, i el d’estrangers un augment de 55.700. En sèrie interanual la població ocupada estrangera creix en 240.200 persones, la població aturada disminueix en 30.300 i la inactiva creix en 109.700, mentre que la població ocupada espanyola experimenta un creixement de 38.700 persones, la població aturada disminueix en 49.500, i la inactiva augmenta en 120.700.

 

No hay comentarios: