martes, 3 de enero de 2023

La immigració i les dades d'atur i d'afiliació a la Seguretat Social del mes de desembre.

    

1. En primer lloc, faig referència a les dades d’afiliació a la Seguretat Social, fetes públiques el dimarts, 3 de gener de 2023, pel Ministeri d’inclusió, Seguretat Social i Migracions  

Pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són els següents:   

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes de desembre ha estat de 2.460.719, amb un augment de 3.933 persones sobre el mes anterior, a causa del creixement de l’afiliació al règim general (3.148). El nombre de treballadors del règim d'autònoms és en l'actualitat de 406.312, i el del règim general és de 2.050.132.

Durant el mes de desembre el nombre mitjà d'afiliats a la Seguretat Social en sèrie interanual va créixer en 471.360 persones, mentre que el creixement del nombre d'estrangers va ser de 200.913.  

El percentatge de treballadors estrangers afiliats és del 12,12 % del total de la població treballadora afiliada (20.296.271). 

2. Analitzo a continuació les dades sobre demandants d'ocupació, atur registrat i contractes que corresponents al mes de desembre de 2022 i de les prestacions per desocupació corresponents al mes de novembre   ,     que han estat també publicades el dimarts 3 de gener de 2023 pel Ministeri  de Treball i Economia Social 

Les dades més destacats són les següents: 

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d'atur: 359.469 (12,66 % del total, 2.837.653). 116.136 són de països UE i 243.333 de països no UE. S'ha produït un descens mensual de 3.756 persones (8,58 % del total, 43.727) i una disminució interanual de 36.933 (13,76 % del total, 268.252). En les dades del mes de desembre destaca el creixement en el sector de la construcció (4,29 %, sent l’atur de 33.543), i el  descens en el sector de l’agricultura (4,38 %, sent l’atur de 25.742).  

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 67.677 (19,54 % del total, 346.338). 15.506 són de països UE i 52.171 de països no UE, amb una disminució mensual de 638 persones (16,98 % del total, 3.756), i interanual de 5.563 (15,03 % del total, 36.933). L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (41.372), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 7.159, per darrera del de les persones sense ocupació anterior, 11.253.

C) La informació es facilita també sobre el nombre de contractes a persones treballadores estrangeres, tant per a tot l’Estat com per Comunitats Autònomes. A tota España el nombre ha estat de 253.561, amb una disminució mensual de 65.312 i interanual de 82.840. 54.496 contractes s’han formalitzat amb persones sotmeses al regim comunitari, i 198.615 al regim general. A Catalunya, el nombre ha estat de 46.086, amb un descens mensual de 13.914, i interanual de 6.680. 7.916 contractes s’han formalitzat amb persones sotmeses al regim comunitari, i 38.170 al regim general. 

D) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d'atur el mes de novembre: 195.684, amb una disminució interanual del 1,2 %. 76.187 aturats són de països UE i 119.497 són de països no UE. Aquest nombre suposa el 10,87 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 14,84 % si es tracta de la prestació contributiva, del 7,31 % en cas de subsidi, 11,77 % en la renda activa d'inserció, i 5,83 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris.

Si comparem les dades de novembre amb les dels onze mesos anteriors s'observa una estabilització de la població acollida a la prestació contributiva i una lleu disminució entre els perceptors de subsidi,  sent un xic superior aquesta disminució entre els qui reben la renda activa d'inserció i la població acollida al subsidi agrari. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s'estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva se ha mantingut en el  14,84 %, i el subsidi ha baixat del 7,51 al 7,31 % (- 2,6 % en sèrie interanual). És a dir, el nombre d'aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora és bastant inferior que el dels que cobren la prestació contributiva (7,31 i 14,84 %, respectivament), consolidant-se la tendència mantinguda durant molts mesos anteriors. Igualment, destaca el nombre de persones perceptores de la Renda Activa d'Inserció, el 11,77 % del total dels perceptors, amb una disminució del 5,3 % interanual. De les dades del mes de novembre cal destacar que el percentatge de perceptors de la RAI segueix per sobre dels perceptors del subsidi.

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 58,9 % dels estrangers de països UE i el 63 % dels de països no UE, i que el nombre de perceptors del subsidi, RAI i REASS, suposa el 41,1 i 37           % respectivament. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes de novembre, un total de 1.799.838, el 45 % reben prestacions contributives i el 55 % prestacions assistencials.

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d'ocupació estrangers és del 33,82 (29,76 i 31,65 % els mesos de novembre de 2020 i 2021 respectivament). La despesa per als aturats estrangers és de 171.579.000 euros, un 9,8 % de la despesa total (amb un augment del 7,0 % sobre l'any anterior).

El 66,1 % de la despesa total de prestacions (1.743.387 milions d’euros) es destina a la prestació contributiva, percentatge que és del 76 % en el cas dels aturats estrangers (80,1 i 72,7 % els mesos de novembre de 2020 i 2021, respectivament).

D) Quant al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid ocupa el primer lloc (12,28), per davant de la de Barcelona (11,55 %), Illes Balears (7,14 %), Alacant (5,22 %) València (5,11%), Múrcia (4,69), Almeria (4,35 %), Girona (3,67 %), Màlaga (3,63 %)  i Huelva (3,30 %). 

E) Per nacionalitats, els treballadors romanesos (40.779, 20,84 %) ocupen el primer lloc, per davant dels marroquins (37.852, 19,34 %), mentre que  els italians ocupen la tercera posició  (10.399, 5,31 %), per davant dels búlgars (9.021, 4,61 %), i dels colombians (8.022, 4,10 %).

 

No hay comentarios: