jueves, 4 de agosto de 2022

La immigració i les dades d'atur i d'afiliació a la Seguretat Social del mes de juliol.


1. En primer lloc, faig referència a les dades d’afiliació a la Seguretat Social, fetes públiques el dimarts, 2 d’agost,  pel Ministeri d’inclusió, Seguretat Social i Migracions

 

Pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són els següents:

 

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes de juliol ha estat de 2.451.492, amb una disminució de 11.398 persones sobre el mes anterior, a causa del descens de l’afiliació al règim general (11.493). El nombre de treballadors del règim d'autònoms és en l'actualitat de 399.929, i el del règim general és de 2.045.918.

 

Durant el mes de juliol el nombre mitjà d'afiliats a la Seguretat Social en sèrie interanual va créixer en 749.236 persones, mentre que el creixement del nombre d'estrangers va ser de 224.907. Cal tenir en consideració que les comparacions amb les dades del mes de juliol de 2021 s’han de fer tenint en compte la greu situació viscuda en l`àmbit laboral durant bona part de l’any 2020 i la progressiva recuperació de l’activitat econòmica.

 

El percentatge de treballadors estrangers afiliats és del 12,05 % del total de la població treballadora afiliada (20.340.964).

 

2. Analitzo a continuació les dades sobre demandants d'ocupació, atur registrat i contractes que corresponents al mes de juliol  de 2022 i de les prestacions per desocupació corresponents al mes de juny  que han estat també publicades el dimarts 2 d’agost pel Ministeri  de Treball i Economia Social 

 

Les dades més destacats són les següents:

 

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d'atur: 360.164 (12,48 % del total, 2.883.812). 123.250 són de països UE i 236.914 de països no UE. S'ha produït un descens mensual de 2.777 persones (l’augment del total de la població ha estat de 3.230) i un interanual de 112.068 (21.03 % del total, 532.686). En les dades del mes de juliol destaca el creixement en el sector de l’agricultura (1,53 %, sent l’atur de 38.256), i el descens en el sector entre les persones sense ocupació anterior (3,03 %, sent l’atur de 59.928).

 

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 64.760 (17,98 % del total, 360.164). 15.187 són de països UE i 49.573 de països no UE, amb un descens  mensual de 603 persones (21.71 % del total, 2.777), i una disminució interanual de 18.029 (16,08 % del total, 112.068). L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (38.641), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 7.140, per darrera del de les persones sense ocupació anterior, 10.840.

 

C) La informació es facilita també sobre el nombre de contractes a persones treballadores estrangeres, tant per a tot l’Estat com per Comunitats Autònomes. A tota España el nombre ha estat de 322.837, amb una disminució mensual de 46.537 i interanual de 28.425.82.710 contractes s’han formalitzat amb persones sotmeses al regim comunitari, i 240.127 al regim general. A Catalunya, el nombre ha estat de 72.306, amb un descens mensual de 1.764 i creixement interanual de 1.785. 13.650 contractes s’han formalitzat amb persones sotmeses al regim comunitari, i 58.656 al regim general.

 

D) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d'atur el mes de juny: 168.545, amb una disminució interanual del 25,8 %. 67.497 aturats són de països UE i 101.048 són de països no UE. Aquest nombre suposa el 10.06 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 14.03 % si es tracta de la prestació contributiva, del 6,78 % en cas de subsidi, 11,60 % en la renda activa d'inserció, i 5,54 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris.

 

Si comparem les dades de juny amb les dels onze mesos anteriors s'observa un descens de la població acollida a la prestació contributiva i també, superior, dels perceptors de subsidi,  un més suau descens dels qui reben la renda activa d'inserció i el creixement de la població acollida al subsidi agrari. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s'estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 15,59 al 14,03 % (una disminució del 13,3 % en sèrie interanual), i el subsidi ha baixat del 8,23 al 6,78 % (- 17,7 % en sèrie interanual). És a dir, el nombre d'aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora és bastant inferior que el dels que cobren la prestació contributiva (6,78 i 14,03 %, respectivament), consolidant-se la tendència mantinguda durant molts mesos anteriors. Igualment, destaca el nombre de persones perceptores de la Renda Activa d'Inserció, el 11,60 % del total dels perceptors, amb una disminució del 7,9 % interanual. De les dades del mes de juny cal destacar que el percentatge de perceptors de la RAI segueix per sobre dels perceptors del subsidi.

 

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 55,5 % dels estrangers de països UE i el 60,5 % dels de països no UE, i que el nombre de perceptors del subsidi, RAI i REASS, suposa el 44,5 i 39,5 % respectivament. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes de juny, un total de 1.674.838, el 46 % reben prestacions contributives i el 34 % prestacions assistencials.

 

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d'ocupació estrangers és del 32,41 (48,19 i 45,32 % els mesos de juny de 2020 i 2021 respectivament). La despesa per als aturats estrangers és de 139.179.000. euros, un 9,0 % de la despesa total (amb una disminució del 15,4 % sobre l'any anterior).

 

El 62,6 % de la despesa total de prestacions (1.544.632 milions d’euros) es destina a la prestació contributiva, percentatge que és del 73,1 % en el cas dels aturats estrangers (87,7 i 69,9 % els mesos de juny de 2020 i 2021, respectivament).

 

D) Quant al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid ocupa el primer lloc (13,72), per davant de la de Barcelona (12,09 %), València (7,33 %), Almeria (7,14 %), Múrcia (5,45), Alacant (5,06 %), Huelva (3,87 %) Málaga (3,11 %), Castelló (2,56 %), Saragossa (2,40) %,  i Santa Cruz de Tenerife (2,36 %).

 

E) Per nacionalitats, els treballadors romanesos (38.692, 22,96 %) ocupen el primer lloc, per davant dels marroquins (35.570, 22,29 %), mentre que  els búlgars ocupen la tercera posició  (8.349, 4,95 %), per davant dels italians (7.055, 4,19 %), i dels colombians (5.762, 3,42 %).

 

No hay comentarios: