domingo, 24 de julio de 2022

La immigració i les dades d'atur i d'afiliació a la Seguretat Social del mes de juny.


1. En primer lloc, faig referència a les dades d’afiliació  a la Seguretat Social    , fetes públiques el dilluns, 4 de juliol,  pel Ministeri d’inclusió, Seguretat Social i Migracions

 

Pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són els següents:

 

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes de juny ha estat de 2.462.890, amb un augment de 36.265 persones sobre el mes anterior, a causa del creixement de l’afiliació al règim general (32.778). El nombre de treballadors del règim d'autònoms és en l'actualitat de 400.045, i el del règim general és de 2.057.411.

 

Durant el mes de juny el nombre mitjà d'afiliats a la Seguretat Social en sèrie interanual va créixer en 848.053 persones, mentre que el creixement del nombre d'estrangers va ser de 240.981. Cal tenir en consideració que les comparacions amb les dades del mes de juny de 2021 s’han de fer tenint en compte la greu situació viscuda en l`àmbit laboral durant bona part de l’any 2020 i la progressiva recuperació de l’activitat econòmica.

 

El percentatge de treballadors estrangers afiliats és del 12,10 % del total de la població treballadora afiliada (20.348.330).

 

2. Analitzo a continuació les dades sobre demandants d'ocupació, atur registrat i contractes que corresponents al mes de juny  de 2022 i de les prestacions per desocupació corresponents al mes de maig  que han estat també publicades el dilluns 4 de juliol pel Ministeri  de Treball i Economia Social 

 

Les dades més destacats són les següents:

 

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d'atur: 362.941 ( 12,58 % del total, 2.880.582). 121.858 són de països UE i 241.083 de països no UE. S'ha produït un descens mensual de 1.406 persones (3,31 % del total 42.409 persones) i un interanual de 159.060 (21,67 % del total, 733.757). En les dades del mes de juny destaca el creixement en el sector de l’agricultura (21,0 %, sent l’atur de 37.680), i el descens en el sector dels serveis (2,54 %, sent l’atur de 211.379).

 

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 65.363 (18,0 % del total, 362.941). 14.938 són de països UE i 50.425 de països no UE, amb un descens  mensual de 3.065 persones (el descens total ha estat inferior, 1.406), i una disminució interanual de 31.677 (19,61 % del total, 159.060). L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (38.9651), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 7.132, per darrera del de les persones sense ocupació anterior, 11.187.

 

C) La informació es facilita també sobre el nombre de contractes a persones treballadores estrangeres, tant per a tot l’Estat com per Comunitats Autònomes. A tota España el nombre ha estat de 369.374, amb una disminució mensual de 534 i un increment interanual de 3.109. 98.774 contractes s’han formalitzat amb persones sotmeses al regim comunitari, i 270.600 al regim general. A Catalunya, el nombre ha estat de 74.070, amb un creixement mensual de 308 i interanual de 7.636. 14.435 contractes s’han formalitzat amb persones sotmeses al regim comunitari, i 59.635 al regim general.

 

D) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d'atur el mes de maig: 164.373, amb una disminució interanual del 32,9 %. 64.047 aturats són de països UE i 100.330 són de països no UE. Aquest nombre suposa el 9,81 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 13,35 % si es tracta de la prestació contributiva, del 7,04 % en cas de subsidi, 11,72 % en la renda activa d'inserció, i 5,34 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris.

 

Si comparem les dades de maig amb les dels onze mesos anteriors s'observa un descens de la població acollida a la prestació contributiva i també, superior, dels perceptors de subsidi,  un més suau descens dels qui reben la renda activa d'inserció i el creixement de la població acollida al subsidi agrari. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s'estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 15,50 al 13,35 % (una disminució del 13,9 % en sèrie interanual), i el subsidi ha baixat del 8,72 al 7,04 % (- 19,3 % en sèrie interanual). És a dir, el nombre d'aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora és bastant inferior que el dels que cobren la prestació contributiva (7,04 i 13,35 %, respectivament), consolidant-se la tendència mantinguda durant molts mesos anteriors. Igualment, destaca el nombre de persones perceptores de la Renda Activa d'Inserció, el 11,72 % del total dels perceptors, amb una disminució del 6,5 % interanual. De les dades del mes de maig cal destacar que el percentatge de perceptors de la RAI segueix per sobre dels perceptors del subsidi.

 

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 52,1 % dels estrangers de països UE i el 57,1 % dels de països no UE, i que el nombre de perceptors del subsidi, RAI i REASS, suposa el 47,9 i 42,9 % respectivament. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes d’abril, un total de 1.675.407, el 41 % reben prestacions contributives i el 59 % prestacions assistencials.

 

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d'ocupació estrangers és del 32,04 (59,34 i 26,08 % els mesos de maig de 2020 i 2021 respectivament). La despesa per als aturats estrangers és de 136.545. euros, un 8,60 % de la despesa total (amb una disminució del 26,4 % sobre l'any anterior).

 

El 62,9 % de la despesa total de prestacions (1.591.775 milions d’euros) es destina a la prestació contributiva, percentatge que és del 71,0 % en el cas dels aturats estrangers (90,6 i 70,8 % els mesos de maig de 2020 i 2021, respectivament).

 

D) Quant al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid ocupa el primer lloc (14,46), per davant de la de Barcelona (13,09 %), València (6,56 %), Almeria (5,92 %), Alacant (5,15 %), Múrcia (4,49), Málaga (3,33 %), Saragossa (2,60) %,  Girona (2,60 %), i Las Palmas (2,49 %).

 

E) Per nacionalitats, els treballadors romanesos (35.934, 21,86 %) ocupen el primer lloc, per davant dels marroquins (35.271, 21,46 %), mentre que  els búlgars ocupen la tercera posició  (7.709, 4,69 %), per davant dels italians (7.348, 4,47 %), i dels colombians (6.120,3,72 %).

No hay comentarios: